Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hankkeen suunnittelu: Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

  • 0295 022 844

Hankkeen toteutus: Väylävirasto

Projektipäällikkö

Juha Sillanpää

  • 029 534 3608

E18 Turun kehätie välillä Kausela-Kirismäki

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Tieosuus Kausela–Kirismäki poikkeaa huomattavasti muista E18 -tieosuuksista. Turun kehätie on osuudella kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä. Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty lokakuussa 2018 ja sen laati Finnmap Infra Oy. Kirismäen eritasoliittymän ja Littoistenjärventien liittymän osalta on muutettu hyväksyttyä tiesuunnitelmaa. Tiesuunnitelman muutoksen laati Kirismäen osalta Destia Oy ja Littoistenjärventien liittymän osalta Sweco Ympäristö Oy. Hankkeen toteuttaminen on käynnissä kahtena erillisenä urakkana. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Väylävirasto. Ykkösvaiheen urakoitsijana toimii Destia Oy ja kakkosvaiheen urakoitsijana Kreate Oy. Lisäksi Liedon kunta on laatinut erillisen tiesuunnitelman Avantin eritasoliittymästä.   

Osoitekarttapohjalle tehty yleiskartta Kausela-Kirismäki hankkeeseen sisältyvistä parantamistoimenpiteistä.

Ajankohtaista

Hankkeen toteutus on käynnissä ja sen etenemisestä kerrotaan rakennusvaiheen hankesivuilla.

Rakennusvaiheen hankesivut

Hyväksyttyä tiesuunnitelmaa on muutettu Kirismäen eritasoliittymän ja Littoistenjärventien liittymän osalta. Muutossuunnitelmat ovat hyväksytty Traficomissa.

Liedon kunta on laatinut tiesuunnitelman Avantin eritasoliittymästä. Avantin eritasoliittymän tiesuunnitelma on hyväksytty Traficomissa.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeen toteutus on käynnissä ja hankkeen toteuttamisesta vastaa Väylävirasto. Hankkeen kakkosvaiheen toteuttamiseen myönnetyn rahoituksen turvin hanke saadaan toteutettua kerralla alusta loppuun. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2019-2023. Hankkeen rakennusvaiheelle on tehty omat hankesivut, joista vastaa Väylävirasto. Sivuilta löytyy tietoa mm. rakentamisen työvaiheista ja etenemisestä sekä työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Väyläviraston projektipäällikkö Juha Sillanpää ja ensimmäisen vaiheen toteutuksen urakoitsijana toimii Destia Oy. Kakkosvaiheen urakoitsijana toimii Kreate Oy. Rakentamisesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät rakennusvaiheen hankesivuilta.

Rakennusvaiheen hankesivut

Hankkeen tiesuunnitelma ja muutossuunnitelmat

Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty lokakuussa 2018. Tiesuunnitelmassa ei ollut mukana Kaarinantien kääntöä eikä Avantin eritasoliittymää, sillä niitä ei hyväksytty hankkeen yleissuunnitelmassa. Tämän hetkiset kaavat eivät mahdollista Kaarinantien kääntöä. Liedon kunta on laatinut Avantin eritasoliittymän mahdollistavan asemakaavan ja tiesuunnitelman eritasoliittymästä.  

Hankkeen hyväksyttyä tiesuunnitelmaa on muutettu Kirismäen eritasoliittymän ramppien sekä Littoistenjärventien liittymän osalta. Kirismäen eritasoliittymän muutossuunnitelma on hyväksytty Traficomissa 15.9.2020. Kirismäen eritasoliittymän muutos toteutetaan osana ykkösvaiheen rakennusurakkaa. 

Kirismäen muutossuunnitelmaan on mahdollista tutustua sähköisesti Destian palvelimella

Hyväksyttyä tiesuunnitelmaa on muutettu myös Littoistenjärventien liittymän osalta siten, että vt 10 ja Littoistenjärventien valoliittymään rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Samaan aikaan tiesuunnitelman muutoksen kanssa Kaarinan kaupunki on laatinut asemakaavamuutoksen, jolla mahdollisestetaan alikulkukäytävän rakentaminen. Asemakaavamuutos on hyväksytty 17.6.2020 ja muutossuunnitelma on hyväksytty 24.6.2020. 

Littoistenjärventien liittymän muutossuunnitelma-aineistoon voi tutustua tästä. 

Avantin eritasoliittymän tiesuunnitelma

Liedon kunta on laatinut tiesuunnitelman Avantin eritasoliittymästä. Tiesuunnitelma käsittää Turun kehätien parantamisen rakentamalla eritasoliittymä Avantin kohdalle sekä sekoittumiskaistat Kauselan ja Tuulissuon eritasoliittymien välille. Suunnitelma on hyväksytty Traficomissa.

Hankkeen yleissuunnitelma

Hankkeen yleissuunnitelma on saanut lainvoimaisen päätöksen helmikuussa 2016. Yleissuunnitelman suunnittelualue rajautui lännessä Kauselan eritasoliittymään ja idässä Kirismäen eritasoliittymään. Lieto ja Kaarina ovat lausunnoissaan puoltaneet ratkaisua ja kuntien vähäisien kaavamuutosten valmistuttua yleissuunnitelma voitiin edellä mainituilta osin hyväksyä, jolloin saatiin edellytykset toteutussuunnittelulle.

Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin myös Kaarinantien (maantie 2200) kääntöä Kultanummelta, Avantin kautta nykyiselle valtatielle 10. Kaarinantien kääntöä ei hyväksytty tämän yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, vaan sen jatkosuunnittelusta päätetään kuntien mahdollisten yleis- ja asemakaavamuutosten jälkeen. Kaarinantien kääntö edellyttää kokonaan uutta yleissuunnitelmaprosessia ja Avantin eritasoliittymä edellyttää tiesuunnitelman ja asemakaavojen laatimista.

Tiesuunnitelma-aineisto

Ajankohtaista