Jyväskylän läntinen ohikulkutie välillä Ruoke - Lintukangas, Jyväskylä, tarveselvitys

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Työn tavoitteena on tarkentaa vuonna 2007 valmistuneessa esiselvityksessä esitettyä Jyväskylän läntisen ohikulkutien maastokäytävän sijaintia ja leveyttä sekä liittymäratkaisuja. Ohikulkutien maastokäytävä pyritään tarkentamaan 100 metriä leveäksi. Ohikulkutietä risteävien maanteiden liittymäjärjestelyt ja niiden tilatarpeet selvitetään. Myös katu- ja yksityistieliittymät huomioidaan maankäyttösuunnitelmien mukaan. Kustannukset selvitetään esisuunnitelmatarkkuudella.

Tavoitteena on esittää tielinjaus riittävällä tarkkuudella Jyväskylän kaupungin yleiskaavatyötä varten. Tarveselvitys toimii myös lähtökohtana läntisen ohikulkutien yleissuunnittelulle ja ympäristövaikutusten arvioinnille.

Tarveselvitys on luonteeltaan esisuunnitelma, jolla ei ole oikeudellisia vaikutuksia. Vasta kaavoituksen ja väylän yleissuunnittelun myötä ohikulkutien linjaus ja muut järjestelyt voivat saada oikeudellisia vaikutuksia.

Tarveselvityksen lähtökohtana on vuonna 2007 valmistunut esiselvitys "Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame, Jyväskylän maalaiskunta" sekä vuonna 2009 valmistunut em. esiselvityksen tarkistus, joka käsitteli ohikulkutien osuutta Ruokkeelta etelään. 

Esiselvityksessä todettiin ohikulkutien tarkoituksenmukaisimmaksi linjaukseksi ns. "keskikehä". Esiselvityksen tarkistuksessa "keskikehän" maastokäytävää tarkennettiin valtateiden 9 ja 18 välillä.