Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä v. 2017

1/2017       SMA-päällysteen lajittumavirheiden mittaaminen - Purkauma ja bitumin pintaan nousu
2/2017       Päällysteen pituussuuntainen epätasaisuus - Aalllonpituusanalyysit ja simuloinnit
3/2017       -
4/2017      Tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitykset - Toimintamalli raskaissa maantiekuljetuksissa
5/2017      Tasoliittymien liikenteelliset vaikutukset
6/2017      Valtakunnallisten liikenne-ennusteiden kehittämisselvitys
7/2017      Materiaalien hallinnan raportointi väylänpidossa - Esiselvitys kiertotalouden tarpeisiin
8/2017      Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat korvaavat elinympäristöt maantie- ja rataverkolla - Esiselvitys 
9/2017      Vaihderakenteiden pystysuuntaiseen jäykkyyteen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot
10/2017    Tieliikenteen vakavat loukkaantumiset - Mitä voimme oppia Ruotsin STRADA-järjestelmästä

11/2017    Kestävä työmatkaliikenne työmarkkinajärjestöjen näkökulmasta
12/2017    Kaupunkipyörän toimintamalli ja toteuttamismahdollisuudet suomalaisittain suurissa kaupungeissa - Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Lahti
13/2017    Liikkumistiedon keruu ja analysointi
14/2017    Tieliikennetelien aiheuttamien jännitysten mallinnus
15/2017    Digitaalinen luovutusaineisto - Pilottiprojektin loppuraportti 30.1.2017
16/2017    Joukkoliikenteen valtionrahoituksen jatkoselvitys
17/2017    Citylogistiikkaratkaisujen konseptit ja niiden ohjelmointi - Pilottialueena Turku 
18/2017    Paikannusmenetelmät osana henkilöliikennetutkimusta
19/2017    Tukikerroksen toiminnan kehittäminen
20/2017    Infrahankkeiden EN-standardeja noudattava hiilijalanjälki- ja elinkaariarviointi - Hankkeiden hiilijalanjäljen ohjaus- ja optimointimahdollisuudet suunnittelu- ja rakennuttamistoiminnassa

21/2017    Selvitys sähköbussien edistämiseksi suomalaisilla kaupunkiseuduilla
22/2017    Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviaines- ja geosynteettitutkimus - Vuoden 2016 tutkimukset
23/2017    Autojen nopeudet maanteillä vuonna 2016
24/2017    Kokemuksia väylävarausten suunnittelusta osana maakuntakaavoitusta
25/2017    Arvokohteiden kriteerit Liikenneviraston väyläverkolle
26/2017    Pääteiden ja kaupunkikehityksen yhteensovittaminen - Yhteenvetoraportti
27/2017    Tienvarsimainosten vaikutukset maantieliikenteen turvallisuuteen - Kirjallisuuskatsaus
28/2017    Pile supported embankment slabs under railway track line - 3D FEM simulations on the effect of load models on the vertical stress levels exposed to slab structures
29/2017     Äänen heijastuminen erilaisista meluesteistä
29eng/2017 Sound reflection from different noise barriers
30/2017     Inhimillinen tekijä ja turvallisuuskulttuurin vaikutus yksilön toimintaan rautatierakentamisessa
31/2017     Ylläs Around vaikuttavuustutkimus
32/2017     Erikoiskuljetusajoneuvot ja niiden huomioon ottaminen ohjeissa
33/2017     Esiselvitys henkilömatkojen aikasäästöarvojen tutkimuksesta
34/2017     Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset - Arviointimenetelmien kehittäminen ja soveltaminen Suomen oloihin
35/2017     Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit
36/2017     Maankäytön suunnitteluun liittyvä yhteistyö ja sen uudistaminen ratapiha- ja asemakeskusalueilla
37/2017     Matkaketjujen palvelutason kehittäminen kaukoliikenteen solmupisteissä
38/2017     Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus
39/2017     Natriumformiaatti liukkaudentorjunnassa
40/2017     Talvirenkaiden käytön aikataulu ja siihen vaikuttavat tekijät

41/2017     Identification of accident risk and its application in traffic control
42/2017     Eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS/ETCS) käyttöönotto Suomessa - Suomen kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma Euroopan komissioon vuonna 2017
42eng/2017 Deployment of the European Rail Traffic Management System / European Train Control System (ERTMS/ETCS) in Finland - Finland's national implementation plan for the European Commission in 2017
43/2017      Energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien vaatimusten kehittäminen päällystehankinnoissa - Esiselvitys laskentamenetelmistä
44/2017      Liikenneväylien korjausvelka 2017
45/2017      Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin - Kyselytutkimus 2017
46/2017      Toimintamalleja henkilöliikenteen järjestämiseksi maakuntauudistuksessa
47/2017      Lumikertymäpilotin testaus
48/2017      High Capacity Transport -ajoneuvoyhdistelmien vaikutukset liikennevirtaan
49/2017      Tieliikenteen suoritelaskennan kehittäminen
50/2017      Selvitys Ruotsin tavasta toteuttaa pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa ja rahoittaa liikenneinfraa sekä kehittää asemaseutuja

51/2017      Jännepunosvaurion vaikutus betonisen sillan rakenteelliseen turvallisuuteen - Esiselvitys
52/2017
53/2017      Reaaliaikapilotin loppuraportti
54/2017      Kouvolan elastisten vaihteiden monitorointi
55/2017      Suomen satamien takamaatutkimus
56/2017      2D Loads for Stability Calculations of Railway Embankments – 3D FEM Comparison Between Load Models and Uniformly Distributed Area Loads in Stability Calculations
57/2017      HCT-ajoneuvojen liikennejärjestelmävaikutukset
58/2017      Tehokkuutta kuntien ilmastotoimien toteutukseen - Valtion ja kuntien vuoropuhelu-projekti, IlmastoKUNTO


 

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.06.2018