Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä v. 2016

1/2016    Tiealueelle sijoitettujen sähkömaakaapeleiden turvallisuus- ja ympäristövaikutukset
2/2016    Kustannustehokkaat keskikaideratkaisut
3/2016    Inframallien laadunvarmistus pilvipalveluna - Pilotin loppuraportti
4/2016    Helsinki-Turku-käytävän henkilöliikenteen kehitysnäkymät - Toteutuspolut yhteysvälin kehittämiseksi
5/2016    Kaliumformiaatin käytön ympäristö- ja liikenneturvallisuusvaikutukset
6/2016    Selvitys kaistaopastimien merkityksestä ja mahdollisuuksista
7/2016    Varmuuden kohdentaminen tukiseinien mitoituksessa
8/2016    Rahdin ajan arvo hankearvioinnissa
9/2016    Investoinnit Suomen satamiin 2011-2020
10/2016  Henkilöjunaliikenteen merkitys Jyväskylän seudulla ja kehittämistarpeet Jyväskylä-Tampere-Helsinki-yhteysvälillä

11/2016 
12/2016
13/2016  Asfalttipäällysteiden tasaisuustunnuslukuselvitys - Uudet päällysteet
14/2016  Liikkuvan kaluston ja raiteen välinen vuorovaikutus ja sen dynaaminen mallinnus
15/2016  Tien rakenteellisen kunnon hallinta - Laskennallisen kestävyystarkastelun periaatteet
16/2016  Suuriläpimittaisen teräsputkisillan pilotti radan alle Karjaalla - Instrumentointi, mittaukset ja tulosten analyysiä
17/2016  Helsinki-Turku-ratakäytävän kehittämisen aluetaloudelliset vaikutukset
18/2016  Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviainestutkimus
19/2016  Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016-2020
19eng/2016 Road Transport Automation - Road Map and Action Plan 2016-2020
20/2016  Liikkumisen ohjauksen pilotit - Case valtatie 12 välillä Hollola-Lahti-Nastola sekä Mobility as a service -palvelujen potentiaalin arviointi Kymenlaaksossa

21/2016  Mallinnusmenetelmiä pyöräliikenteen suunnitteluun ja arviointiin
22/2016  Uudenkaupungin väylän syventämishankkeen meriläjitysten sedimentaatiotutkimus - Tutkimusraportti
23/2016  Kävelykeskustan laajentaminen väliaikaisin järjestelyin Jyväskylässä
24/2016  Innovatiivisen infrastruktuurihankinnan kehittäminen
25/2016  Rautatieturvalaitteiden kustannuslaskentamalli - Yksikköturvalaitekustannusten laskenta
26/2016  Teräsrumpujen uudet korjausmenetelmät - Halkaista sisäputki, puolipohjaus ja pohjan betonointi
27/2016  Pyörrevirtatarkastus kiskon kunnon valvonnassa
28/2016  Esiselvitys liikenteen uusien palveluiden ympäristövaikutuksista ja niiden arvioinnista
29/2016  Pyöräily palveluistuvassa liikennejärjestelmässä
30/2016  Ratatekniset ohjeet (RATO) osan 16 Väylät ja laiturit ohjepäivityksen esiselvitys

31/2016  Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat - Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet
32/2016  Autojen nopeudet maanteillä vuonna 2015
33/2016  Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2015
34/2016  Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso - Maakuntakeskusten väliset matkaketjut
35/2016  Liikenneväylien korjausvelka 2016
36/2016  Liikenneviraston liikennelaskentajärjestelmä - Päivitetty järjestelmänkuvaus
37/2016  Joukkoliikenteen matkustajainformaation koontipalvelu - Esiselvitys
38/2016  Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset - Esiselvitys
39/2016
40/2016  Loppuraportti puusiltojen kantavuus- ja kuntotutkimuksista - Puinen jatkuva palkkisilta (Pjp)

41/2016  Automaatio ja digitalisaatio logistiikassa - Kehitysnäkymiä Suomessa ja maailmalla
42/2016  Eskola-Ylivieska-rataosuuden suunnitelmamallien tarkastusprosessi - Prosessin kuvaus ja analyysi
43/2016  Kokkola-Ylivieska-kaksoisraideprojektilla toteutettu BIM-kysely - Kyselyn sisältö, vastaukset ja vastauksien analysointi
44/2016  Luotettavuuden arviointi ja riskienhallinta geoteknisessä suunnittelussa
45/2016  Kestävä liikkuminen alueellisessa liikennejärjestelmätyössä
46/2016  Tien epätasaisuustunnusluvun kehittäminen - RIDE-ajoneuvomalli
47/2016  ERTMS/ETCS-järjestelmän suomalainen toiminnallinen vaatimuseritelmä (ETCS FI-FRS)
48/2016  Bentoniitista rakennettujen pohjavedensuojausrakenteiden toimivuuden taustaselvitys
49/2016  Ajoneuvon tietoväylää hyödyntävän liukkaudentunnistuksen testaus
50/2016  Liikennemerkkikalvojen kestävyys - Pohjoismainen kenttäkoe; koetaulut 1996-
50eng/2016 Durability of retro-reflecting materials for road signs - Nordic field test; test signs 1996-

51/2016  Biopolymeerit ja pölynsidonta - Biopolymeeritestaus Lieksassa ja Lapualla kesällä 2015; Biopolymeeritestaus Lapualla ja Hattulassa kesällä 2016
52/2016  Vaihtoehtoisia maarakennusmateriaaleja sisältävien tie- ja katurakenteiden vaurioituminen
53/2016  Tien kunnon vaikutukset liikenneturvallisuuteen
54/2016  Linja-autoliikenteen toistuvat asiakastyytyväisyyskyselyt - Malli kyselyn toteuttamiseen
55/2016  Konenäkö ja automatisoitu tiedon tuottaminen viheralueista - Inventointipilotti 2016
56/2016  Saimaan kanavan liikenteenohjaus - Toteuttamisvaihtoehdot englanninkielisen linjaluotsauksen mahdollistamiseksi
57/2016  Maanteiden tasoliittymien turvallisuus - Onnettomuudet vuosina 2011-2015

 


 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 26.04.2017