Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä v. 2018

1/2018   Ruotsin asemanseutukehityksen toimintamallin soveltamismahdollisuudet Suomessa
2/2018   Tieliikenteen vakavat henkilövahingot - Liikenneturvallisuustyön suuntaaminen vakavat loukkaantumiset huomioon ottaen
3/2018   Maanteiden suunnitteluprosessin digitalisointi - Esiselvitys
4/2018   Liikenneviraston liikennejärjestelmätyön vaikutusten arvioinnin kehittäminen - Ilmastonmuutoksen ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista
5/2018   Näkövammaisia henkilöitä palvelevan moniaistisen suunnistamismenetelmän ja opastejärjestelmän kehittämishanke - Menetelmän testaus joukkoliikenteen terminaaleissa Tikkurilassa ja Itäkeskuksessa
6/2018   Väyläsuunnittelun uusiomateriaaliselvitykset
7/2018   Massaliikuntasaumavaurioselvitys
8/2018   Nopeusnäyttöjen nopeusvaikutukset kaupunkiympäristössä
9/2018   Vakavat loukkaantumiset Liikenneviraston vaikutusarvioinneissa
10/2018 Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat korvaavat elinympäristöt - Selvitys elinympäristöjen määrästä ja merkityksestä maantie- ja rataverkolla

11/2018  Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon päivitys - Esitys tavoitetilan edellyttämiksi toimenpiteiksi
12/2018  Selvitys liikennepalvelulain mukaisista seuranta- ja yhteensovittamistehtävistä
13/2018  Alusliikenteen aaltovaikutukset
14/2018  Henkilöliikennetutkimus 2016 - Tekninen raportti
15/2018  Kehäradan hankearvioinnin jälkiarviointi 
16/2018  Rautatieliikenteen käyttövoimat tavaraliikenteessä
17/2018  Uramittausten mittaustekniikoiden vertailu - Tosimitta- ja tuotantomittaustesti
18/2018  Uusiomateriaalien käytön ohjeistus ja hankekäytännöt - Kehitystarpeet ja mahdollisuudet tierakentamisessa
19/2018  Alusten satamatoimintoihin kuluvan ajan arviointi - Ohjearvot vesiväylien hankearviointia varten
20/2018  Vedenalaisen melun hallinta - Pilottiprojekti

21/2018  Raskaiden junien kuormitusvaikutusten monitorointi
22/2018  Soratien tasaisuusmittausteknologian arviointi: Digitalisaatiohanke 3 - Maanteiden ennakoiva kunnon hallinta
23/2018  Jatkoselvitys sähköbussien edistämiseksi suomalaisilla kaupunkiseuduilla - Toimijoiden näkemykset
24/2018  Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin - Opas kestävien liikkumispalvelujen edistämiseen keskisuurilla kaupunkiseuduilla
 
              - Esittelyaineisto (pdf)
25/2018  Yhteiskäyttöautojen potentiaali ja vaikutukset käyttäjänäkökulmasta - Loppuraportti
26/2018  Tavaraliikenteen solmut osana liikennejärjestelmätyötä
27/2018  Asemattomien kaupunkipyörien ohjeistus kunnille
28/2018  Raskaan liikenteen taukopaikkatarpeiden priorisointi
29/2018  Bridge WIM Overview Report - Year 2013-2017
30/2018  Syvästabiloinnin laboratoriokokeiden ohjeistuksen taustaselvitys

31/2018  Vähäliikenteiset radat - Tilanne ja tulevaisuus 2017
32/2018  Betonin puristuslujuus - Esiselvitys: Tausta ja määrättäminen koetuloksista
33/2018  Autojen nopeudet maanteillä vuonna 2017
34/2018  Satelliittipaikannuksen hyödyntäminen tasoristeysturvallisuuden parantamisessa
35/2018  Satelliittipaikannus ja eurooppalainen junien kulunvalvonta - Selvitys ERTMS/ETCS-tason 3 ratkaisuista ja satelliittipaikannuksen hyödyntämisestä
36/2018  Liityntäpysäköinnin kehittäminen solmupaikoissa - Tavoitteena selkeät vastuut ja vähähiiliset matkaketjut
37/2018  Rataverkon kokonaiskuva - Lähtökohtia ja näkökulmia
38/2018  Kaukoliikenteen matkaketjun alku- ja loppumatka
39/2018  Uusiopintausmenetelmien kestoikäanalyysit
40/2018  Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviaines- ja geosynteettitutkimus - Vuoden 2017 tutkimukset

41/2018  ERTMS/ETCS-tason 2 kapasiteettihyödyt kaksiraiteisilla radoilla
42/2018  Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyn ja sopimuksiin liittyvien hankkeiden vaikuttavuus
43/2018  Liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeet vuosina 2014-2017 - Selvitys liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeiden vaikutuksista ja kohdatuista haasteista
44/2018  Lateral Load Capacity of Road Barrier Piles - An In-situ Investigation
45/2018  Leveän keskimerkinnän liikenneturvallisuusvaikutukset valtatiellä 4 Lusin ja Hartolan välillä
46/2018  Väyläverkon arvokohteiden toimintamalli
47/2018  Selvitys kalliotunnelin kallioteknisestä suunnittelusta - Esiselvitys
48/2018  Pölyävien maanteiden ongelmat taajamissa
49/2018  Stability analysis for road-cutting - Review, recommendations and examples
50/2018  Radan kuivatuksen toimivuuden arviointi ja parantaminen olemassa olevilla radoilla

51/2018  HCT- ja normaaliajoneuvojen energiankäyttö, hiilidioksidipäästöt ja tiekuormitus - Loppuraportti
52/2018  Maanteiden talvihoidon laatumittarin arviointi
53/2018  Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen - Tulkintoja ja ehdotuksia esimerkkikohteiden analyysien pohjalta
54/2018  Liikkumisen ohjauksen toimintaympäristökartoitus
55/2018  Perävaunun aiheuttaman tierasituksen pienentäminen uudella akselistoratkaisulla
56/2018  Liikennemerkkien ymmärrettävyys - Kansainvälisen liikennemerkkitutkimuksen Suomen osaprojekti
57/2018  Valtakunnalliset liikenne-ennusteet
58/2018  Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet - Loppuraportti 11.12.2018
59/2018  Ratakapasiteetti-investointien kannattavuuden tarkastelu
60/2018  Junakuorman aiheuttamat jännitykset paalulaatan pinnassa - FEM-laskennan työraportti

61/2018  Ympäristönäkökohtien huomioiminen päällystehankintojen kehittämisessä
62/2018
63/2018  Tierakenteen rasittuminen yli 76 tonnin HCT-yhdistelmien koekuormituksissa vuosina 2015-2017
64/2018  Infrahankkeiden rakentamisen ja materiaalien CO2-päästöjen raportointi- ja ohjauskeinojen kartoitus
65/2018  Valtakunnallisen liikennejärjestelmän tilan ja kehityksen jatkuva seuranta

reaktionapit
Sivu päivitetty 21.12.2018