Yhteystiedot

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

Vihdin tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, on jaettu pienempiin osuuksiin koko rataosan sähköistys, tasoristeykset Hyvinkää ja Vihdin, Nurmijärven, Lohjan ja Hangon sekä Raaseporin osuuksilla.

Ajankohtaista

Suunnitelmia viimeisteellään ja valmiit ratasuunnitelmat asetetaan nähtäville 2020, jolloin asianosaisilla mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta.

Nykytila

Hyvinkää–Karjaa-rataosalla Vihdin kunnan alueella on tällä hetkellä 14 tasoristeystä. 8 tasoristeyksessä ei ole lainkaan varolaitteita. Muissa tasoristeyksissä on puolipuomilaitokset tai kevyen liikenteen kokopuomilaitokset. Radalla kulkee noin kymmenen tavarajunaa vuorokaudessa. Junien suurin sallittu nopeus 80 km/h.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on merkittävästi parantaa tasoristeysturvallisuutta Vihdin alueella poistamalla tasoristeyksiä tai tekemällä muita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Tavoitteena on valita kohteille kustannustehokkaat tasoristeysturvallisuuden parantamismenetelmät (parannus tai poisto), joille on mahdollista saada rahoitusta lähivuosina. Parantamistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi odotustasanteiden parantaminen (korottaminen, suoristaminen tai leventäminen) ja näkemäalueiden parantaminen.

Hanke

Laadittavan ratasuunnitelman osuudessa tarkastellaan Vihdin kunnan tasoristeyksiä (14 kpl). Ratasuunnitelman lähtökohtana käytetään 2014 tehtyä selvitystä tasoristeysten toimenpiteistä, joita nyt tutkitaan tarkemmin. Suunnitelma tehdään yhteistyössä kuntien ja ELY-keskuksen kanssa.

Aikataulu

Koko väli on kuulutettu uudelleen toukokuussa 2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). Mittaukset ja tutkimukset alueella ovat käynnissä.

Suunnittelun edetessä Väylävirasto on järjestänyt suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden Vihdissä 6.11.2018.  Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen