Lohjan tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen

Hyvinkää–Hanko-sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen -ratasuunnitelma on jaettu pienempiin osuuksiin, jotka jakautuvat koko rataosan sähköistykseen sekä tasoristeysten tarkasteluun Hyvinkään, Nurmijärven, Vihdin, Lohjan, Raaseporin ja Hangon osuuksilla.

Ajankohtaista

Suunnitelmia viimeisteellään ja valmiit ratasuunnitelmat asetetaan nähtäville 2020, jolloin asianosaisilla mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta.

Nykytila

Hyvinkää–Karjaa-rataosalla on tällä hetkellä 12 pääraiteen tasoristeystä Lohjan kaupungin alueella. Tasoristeyksistä kolme (Gruotilankatu, Kaivurinkatu ja Maksjoentie) on luokiteltu toiseksi vaarallisimpaan onnettomuusluokkaan (onnettomuusluokka 6 asteikolla 1–7) ja yksi vaarallisimpaan onnettomuusluokkaan (onnettomuusluokka 7). Tasoristeyksistä viisi (Honkaniementie, Kaivurinkatu, Kivelä ja Tammirinteentie) on ilman varolaitetta ja kahdeksan on varustettu puolipuomilaitoksilla tai kevyen liikenteen kokopuomeilla. Radalla kulkee noin kymmenen tavarajunaa vuorokaudessa. Junien suurin sallittu nopeus Lohjalla on 80 km/h. Ängsholmintien varoituslaitteeton tasoristeys poistettiin 2018.

Hanke

Laadittavan ratasuunnitelman osuudessa tarkastellaan Lohjan kaupungin alueella sijaitsevia pääraiteen tasoristeyksiä (11 kpl). Honkaniementien ja Kivelän tasoristeyksiä tarkastellaan Raaseporin tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen -ratasuunnitelman yhteydessä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa merkittävästi tasoristeysturvallisuutta Lohjan alueella poistamalla tasoristeyksiä tai tekemällä muita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Parantamistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi odotustasanteiden parantaminen (korottaminen, suoristaminen tai leventäminen) ja näkemäalueiden parantaminen. Ratasuunnitelman lähtökohtana käytetään vuonna 2014 valmistunutta Hanko–Hyvinkää-radan tasoristeysten turvallisuuden parantaminen ‑toimenpideselvitystä.  Liikennevirasto tekee ratasuunnitelmaa yhteistyössä Lohjan kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa.

Aikataulu

Koko väli on kuulutettu uudelleen toukokuussa 2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Syksyllä 2018 on käynnissä lähtötietojen hankinta, maastokatselmukset ja alustavien ratkaisuvaihtoehtojen laatiminen. Väylävirasto on järjestänyt suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden Lohjan kaupungintalolla 22.11.2018.

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen.