Vaikutusten arvioinnin kehittämiskokonaisuus 2016 - 2018

Väylä on yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa lähtenyt kehittämään hankkeiden vaikutusten arviointia niin, että voimme arvioida hankkeiden yhteiskuntataloudellisia hyötyjä nykyistä laajemmin ja tarkemmin. Kehittämistyön tuloksena pyritään ottamaan vaikutukset nykyistä laajemmin huomioon käytössä olevan kehikon sisällä tai kehikkoa laajentamalla.  Samalla pyritään hillitsemään vaikutusten arvioinnin ympärillä käytyä keskustelua menetelmien toimivuudesta perustamalla kehitystyö teoreettisesti ja empiirisesti toimiviksi todettuihin menetelmiin.

Kehittämisen tavoitteet

Kehittämisen yleiset tavoitteet ovat:

- arvioida ja varmistaa nykyisten menetelmien tarkoituksenmukaisuus
- kehittää vaikutustiedon tuottamisen menetelmiä ja menettelyjä vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin
- parantaa vaikutustiedon hyödynnettävyyttä suunnittelussa ja poliittisessa päätöksenteossa.

Kehittämiskokonaisuuden osa-alueet

Tutkimuskokonaisuus jakautuu liikenne-ennusteiden kehittämisen ja hankearvioinnin kehittämisen osa-alueisiin.

Hankearvioinnin kehittämisen osa-alueeseen sisältyy:

- laskentamallit, yksikköarvot, laskentaperiaatteet
- elinkeinoelämän hyötyjen arvioiminen
- älyliikenteen vaikutusten arvioiminen
- maankäytön ja liikenteen yhteen kytkentä ja vaikutusten arviointi
- laajempien taloudellisten vaikutusten arviointi.

Liikenne-ennusteiden kehittämisen osa-alueeseen sisältyy:

- tulevaisuuden liikennemallit ja ennusteet
- ennustemenetelmien kehittäminen (lähtötietojen laadullinen parantaminen, toimintaympäristön uusien muutostekijöiden tunnistaminen ja arviointi, vaikutusmekanismien määritteleminen)
- vaihtoehtoisten tarkastelujen laatiminen, jotta ennusteiden avulla on mahdollista tukea suunnittelun ja päätöksenteon tarpeita.

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.01.2019