Ajankohtaista

Velhon ajankohtaiskatsaus 06/2019

Vuosi on edennyt vauhdikkaasti ja lähestyy jo puoliväliään. Velhossa alkuvuoden ulospäin näkyvimpänä virstanpylväänä on ollut ensimmäisen tuotantoversion käyttöönotto maaliskuussa. Toiminnallisuuksiltaan versio on vielä maltillinen, mutta se antaa tärkeää käyttökokemusta sekä toimii hyvänä kommunikaatiovälineenä kehitystyön tukena. Käyttöönoton myötä Velhossa on otettu käyttöön viikoittaiset, käyttäjille suunnatut Velho-vartit, jossa käyttäjillä on mahdollisuus kysyä Velhon käytöstä sekä tulevista suunnitelmista. 

Samanaikaisesti Velhon tiimeissä on tehty jatkokehitystä sekä suunniteltu tulevaa mistä alla erilliset yhteenvedot.

Projektit ja aineistot

Projektien ja aineistojen osalta Velhossa on meneillään aineistohallinnan kehittäminen, mikä tulee mahdollistamaan projektien dokumenttien tallentamisen ja lataamisen Velhosta. Tämä toiminnallisuus on viimeistelyä vaillle valmis ja otetaan pilottikäyttöön lähipäivinä. Syksyllä järjestetään aineistonhallinnan koulutuksia käyttäjille.

Aineistohallinnan lisäksi Velhossa tehdään parhaillaan integraatiota ELY-keskusten hankkeiden hallinta- järjestelmään (HHJ) ja lisäksi suunnitellaan projektien linkittämistä toisiinsa hankkeen elinkaaren hahmottamiseksi. 

Näkymä velhon projektitiedoista ja toimeksiannosta, jolla dokumentteja. Suunnitelmakuva.

BIM-työkalu

Tietomalliaineistojen sujuva hyödyntäminen ja katselumahdollisuus ovat Velhossa yhtenä isona tavoitteena. Tähän allianssi on kevään aikana hakenut parasta ratkaisua markkinavuoropuhelun kautta. Tämä saatiin päätökseen alkukesästä ja työkalun integrointi Velhoon on alkamassa. 

Tavoitteena on, että Velhoon vietyjä tietomalliaineistoja voidaan tarkastella loppuvuonna 2019. Tästä kuulemme lisää jo heti kesän jälkeen. 

Tiestötiedot

Tiestötietojen osalta Velhon tavoitteena on vuoden 2019 aikana saada kaikki nykyisen Tierekisterin tiedot katseltavaksi ja haettavaksi Velhon karttakäyttöliittymässä. Tätä työtä tehdään parhaillaan kolmella eri osa-alueella:

  • tietosisällön määrittelytyö ja migraatio Tierekisteristä
  • tiedon katselumallien kehittäminen
  • tiedon hakemisen käyttötapaukset ja toteutus

Tietosisällön määrittely ja migraatio on iso kokonaisuus, sillä samalla uudistetaan tiedon rakennetta tukemaan olemassa olevia standardeja. Tällä hetkellä valmiina on muutama tietolaji, joille toteutetaan ajastettua migraatiota Velhon ympäristöön replikoidusta Tierekisterin nykyisestä kannasta. Tietosisältö laajenee asteittain määrittelyiden ja migraation edetessä. 

Sovelluskehityksen osalta keskiössä ovat tiedon katselu- ja hakutoiminnot. Tavoitteena on, että nämä ovat mahdollisimman informatiivisia ja helppokäyttöisiä, toteutusmalleja validoidaan yhdessä käyttäjien kanssa.

Tiestötietojen osalta ensimmäinen tuotantoversio tullaan ottamaan syksyn aikana käyttöön. Tarkempi ajankohta päätetään loppukesästä, kun saadaan Velhoon riittävä tietosisältö sekä tarvittavat toiminnallisuudet.

Näkymä ns. skemaattisesta näkymästä, jossa ominaisuuksien arvot näytetään kuvaajina. Suunnitelmakuva.

Loppuvuoden askeleet

Syksyn osalta tekeminen keskittyy edellä mainittuihin kokonaisuuksiin ja karkeaa aikajännettä on hahmotettu allaolevalla aikajanalla. Isommat käyttöönottokokonaisuudet suunnitellaan yhdessä sidosryhmien kanssa, pienempiä toiminnallisuuksia ja korjauksia viedään tuotantoon niiden valmistuttua. Syksyn osalta isompina kokonaisuuksina tulevat olemaan tiestötietojen ensimmäinen versio, projektien ja aineistojen seuraavat versiot, BIM-työkalun käyttöönotto sekä HHJ-integraatio.  

Muiden integraatioiden osalta tehdään parhaillaan konseptoinnissa tarkempaa suunnitelmaa, mikä vaikuttaa etenkin alkuvuoden 2020 tekemisen painopisteisiin.  

Kuva Velho-allianssin etenemisestä

Lisätietoa

Velhon ohjesivusto: https://ohje.velho.vayla.fi/

Velhon intenet-sivut: https://vayla.fi/velho-allianssi

Velhon sähköposti: velho@vayla.fi

 

Rakennekerroksien raamien rakentelua, monipuolisia moduuleita ja mielenkiintoisia migraatioita - näistä on Velhon syksy tehty (syyskuu 2018)

Luomisen iloa
Syksy tekee tuloaan ja pitkä kesä väistyy viimein sateiden tieltä. Syksyn myötä tekeminen Velho-allianssissa tiivistyy entisestään. Loppuaan lähestyvä toinen toteutusjakso piti sisällään suunnitelma- ja toteumatietovaraston ensimmäisen version koodausta ja konseptointia, sekä tien rakennekerrosten tietomallin rakentelua ja päällysteiden tietosisältökartoitusta yhdessä sidosryhmien kanssa. Oman mausteensa kokonaisuuteen toivat AWS-ympäristön kehittäminen, sekä nimikkeistöt, koodistot ja standardit, joiden osalta tekeminen jatkuu myös seuraavassa toteutusjaksossa.

Kakun paloittelua tiimeissä
Velho-järjestelmä on kokonaisuutena laaja ja tekeminen onkin paloiteltava sopivan kokoisiin käsiteltäviin osakokonaisuuksiin, joista kehittämisen aikana puhutaan Velho-moduuleina. Moduulit pitävät sisällään toteutusjaksojen aikana toteutettavia kokonaisuuksia, joista esimerkkeinä Projektivelho sisältää suunnitelma- ja toteumatietovaraston versiot, Rakennevelhossa kuvataan tien rakennetta sekä rakennekerroksia ja niiden ominaisuuksia. Mittaus- ja kuntotietovelhossa puolestaan tuetaan mm. tiestön mittaustietojen käsittelyä Velho-järjestelmässä.

Toteutus- ja konseptointitiimien välistä yhteistyötä tuetaan pienryhmätyöskentelyllä, jossa konseptoinnin tunnistama tarve mietitään yhteistyössä tiimien jäsenten kesken pienryhmässä. Pienryhmätyöskentelyn tuloksena saadaan konseptoinnin syötteelle aikaisessa vaiheessa mukaan toteutustiimin näkökulma sekä tuotetaan jo mahdollisia tikettejä (tarkennettuja tehtäviä) toteutustiimin backlogille (työjonoon).

Toteutetaan jaksoissa
Kolmas toteutusjakso on juuri käynnistynyt ja se ulottuu joulukuulle. Loppuvuoden tavoitteita ja sisältöä pohdittiin yhdessä konseptointi- ja toteutustiimien toimesta syyskuun puolivälin yhteissuunnittelutilaisuudessa.

Kolmannen toteutusjakson yhtenä päätavoitteena on Rakennevelhon ensimmäinen versio, jossa toteutetaan päällimmäisen rakennekerroksen migraatio Tierekisteristä Velho-järjestelmään. Toisena laajana kokonaisuutena toteutusjaksolla on Projektivelhon ensimmäisen version viimeistely ja seuraavan version toteuttaminen. Näiden lisäksi konseptointitiimin tavoitteena on lisäksi Mittaus- ja kuntotietovelhon ensimmäisen version määrittely, sekä Rakennevelhon seuraavan kehitysversion määrittely.

Tapasitko meidät?
Väylät & Liikenne 2018 järjestettiin Tampere-talolla 5.­-6.9.2018, jossa Velho oli vahvasti mukana osallistumassa. Velhot esittelivät Velho-järjestelmää näyttelytilassa käyttöliittymäkuvien avulla ja lisäksi päivien osallistujilla oli mahdollisuus vaikuttaa järjestelmäkehitykseen vastaamalla Velho-hyödyntäjäkyselyyn. Tapahtumassa oli myös mahdollista osallistua Velho-luennolle, jossa kerrottiin hankkeen taustoista, tavoitteista sekä kehityksestä.

Velhon ympärillä havaittiin suurta kiinnostusta ja tapahtumassa käytiinkin hyviä keskusteluja järjestelmän tavoitteista ja sen luomista mahdollisuuksista. Ständillä olleeseen kyselyymme saimme vastauksia kiitettävästi ja tuloksia tullaan käyttämään osana järjestelmän kehitystä. Tulokset löytyvät myös Tapahtumat-sivun alta. Heränneitä ajatuksia, ehdotuksia ja kysymyksiä voi lähettää meille alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisätietoja:
velho@vayla.fi

 

Investointihankkeiden ihmettelyä, päällysteiden perkaamista ja oivallisia odotuksia - Velhon toukokuu 2018 on työntäyteinen

Keväthelteet hellivät parhaillaan Suomea ja samaan aikaan myös Velhon tiimit käyvät kuumana - padassa porisee sopiva sekoitus muun muassa investointihankkeita, metatietoja, standardeja sekä päällysteiden ylläpidon tarvitsemia tiestötietoja. Kokonaisuudessaan eri muotoiseen väylien tiedonhallintaan kohdistuu iso nippu erilaisia odotuksia. Tieto on keskiössä lähes kaikissa prosesseissa: sitä syntyy jatkuvasti, sitä käytetään jatkuvasti ja se myös elää jatkuvasti - fokusointi, rajaaminen sekä järkeistetty odotuksiin vastaaminen ovat Velho-allianssin arjessa jatkuvasti läsnä.

Investointihankkeiden iholla..
Parhaillaan käynnissä olevan ensimmäisen toteutusjakson päätavoitteena on tuottaa ensimmäinen versio tiepuolen investointihankkeissa syntyvän suunnitelma- ja toteumatiedon hallintaan ja varastointiin. Kyseessä on laaja kokonaisuus, johon liittyy iso joukko erilaisia sidosryhmiä, standardeja sekä tiedonhallintaratkaisuita. Ensi vaiheen version keskeisenä päämääränä on mahdollistaa perustasoisen suunnitelmatiedon varastointi sekä tukea avoimesti jatkokehitystä. Jatkokehityksen osalta sidosryhmät ovat kehityksen ytimessä ja kommunikointi kehitystarpeista on erittäin tärkeää. Tässä toteutusjaksossa syntyvä ratkaisu toimii ennen kaikkea erinomaisena lähtökohtana tulevien kehitystarpeiden kartoitukseen ja laajentamiseen.

..päällysteiden palvelupolkua etsimässä
Toteutustiimin toteuttaessa ensimmäistä konkreettista tavoitetta, konseptointitiimi möyhentää seuraavan toteutusjakson sisältöä, joka tulee keskittymään paitsi investointihankkeiden laajentamiseen myös tiestötietojen rakennerekisterin ensimmäisen version toteutukseen. Tämän osalta toteutusta lähdetään rakentamaan päällysteiden ylläpidon prosessien kautta ja parhaillaan Velhon konseptointi tuottaa yhdessä päällystyksen asiantuntijoiden kanssa palvelupolkua, jossa kuvataan Velhon rooli, odotukset ja vastuut tähän prosessiin liittyvän tiedon hallinnassa. Konseptoinnin tulokset pureskellaan lopulta uuden toteutusjakson suunnittelussa ja konkretisoidaan toteutettaviksi kokonaisuuksiksi.

Toiveita tynnyriin vai tynnyristä tuotantoon?
Velhon kokonaisuus - eri väylämuotojen suunnitelma- ja toteuma-aineistot sekä tiestötietojen hallinta - on hyvin laaja ja vaikuttaa useisiin eri tahoihin joko suoraan tai välillisesti. Samaan aikaan digitaalinen yhteiskunta kehittyy vauhdilla ja uudet tavat tuottaa, jakaa ja käyttää tietoa ottavat jalansijaa. Tämä kaikki heijastuu voimakkaasti myös Velhon - ja muiden ydintietovarastojen - kehittämiseen ja ennen kaikkea niihin kohdistuviin odotuksiin: mitä niiden tulee sisältää, miten otetaan erilaiset näkökulmat huomioon entä miten palvellaan erilaisia sidosryhmiä?

Velhon pidemmän tähtäimen kehitystä ohjataan koko sisällön kuvaavan portfolion sekä aikajanalle hahmotetun Roadmapin kautta. Kehitystoiveet ohjaavat tekemistä, mutta samanaikaisesti on jatkuvasti tehtävä linjauksia siitä, missä järjestyksessä asioita tehdään ja mitkä asiat rajataan toteutuksen ulkopuolelle tai myöhemmin tehtäväksi. Onnistuneen lopputuloksen kannalta sidosryhmäyhteistyö ja tehokas viestintä ovat avainasemassa - kaikkea eri asioita ei voida tehdä kerralla, mutta tekemällä kunnolla ne, joihin keskitytään, mahdollistetaan entistä laajemman hyödyntäjäkunnan palvelu.

Lisätietoja:
velho@vayla.fi

 

Tilannekatsaus helmikuu 2018

Hankkeen ensimmäiset kolme kuukautta
Hanke käynnistyi lokakuussa 2017 ja asetimme ensimmäiseksi tavoitteeksemme hankesuunnitelman kirjoittamisen. Tarkentaaksemme kuvaa hankkeen sisällöstä ja rajauksista tutustuimme intensiivisesti olemassa oleviin selvityksiin ja materiaaleihin. Näiden lisäksi olemme syventäneet ymmärrystämme tekemällä haastatteluja eri sidosryhmien jäsenille. Tavoitteenamme on ollut ymmärtää tarkemmin millaisia tarpeita Velho-järjestelmään liittyy ja tämän myötä jäsentää hankkeen sisältöä.

Seuraavaksi hankesuunnitelman viimeistely
Hankesuunnitelma alkaa olemaan viimeistelyä vaille valmis ja tavoitteenamme on julkaista suunnitelma helmikuun lopussa. Tämän jälkeen aloitetaan allianssin toteutusvaihe (TAS). Hanke tullaan toteuttamaan ketteriä menetelmiä noudattaen, joten hankesuunnitelma sisältää kuvauksen siitä mihin hankkeen aikana keskitytään ja mitä rajataan sen ulkopuolelle, mutta Velho-järjestelmän ideointi ja määrittely jatkuvat TAS-vaiheen aikana ja tulemme osallistamaan suunnitteluun myös eri sidosryhmien jäseniä.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan näiden sivujen kautta
Hankkeen etenemisestä tulemme viestimään tämän sivuston kautta. Jos sinulla herää kommentteja tai kysymyksiä, pyydämme lähettämään ne osoitteeseen velho@vayla.fi. Tällöin viesti tavoittaa kaikki allianssin projektiryhmän jäsenet.

reaktionapit
Sivu päivitetty 01.07.2019