Vintersjöfart

Trafikledsverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till assistansen av vintersjöfarten och för koordineringen, utvecklingen och styrningen på riksnivå.

TRAFIKFÖRVALTNINGEN FÖRNYAS

Trafikverket heter Trafikledsverket från och med  1.1.2019.


Trafikledsverket ansvarar för statens väg- och järnvägsnät, farlederna och deras utveckling samt för samordningen av markanvändning.

I fortsättningen ingår Vintersjöfartsenheten i Trafikledsverkets organisation. Kontaktuppgifterna hålls tillsvidare oförändrade. Vid årsskiftet slås Trafiksäkerhetsverket Trafi och Kommunikationsverket ihop till Transport- och kommunikationsverket. För kommunikationens del börjar nuvarande Kommunikationsverkets uppgifter höra till det nya Transport- och kommunikationsverket. För trafikens del ingår, förutom Trafiksäkerhetsverket Trafis uppgifter, också uppgifter som flyttas från nuvarande Trafikverket, bland annat sådana som hänför sig till trafiksystemplanering, utveckling av kollektivtrafik, sjökartläggning och stöd till handelsfartyg. Efter reformen är det ämbetsverken Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet som hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Trafikledningsfunktionerna, t.ex. VTS, bolagiseras. Det statliga bolaget med specialuppgifter Traffic Management Finland Ab inleder sin verksamhet i början av nästa år. Bolagiseringen kommer inte att påverka VTS-tjänsterna som tillhandahålls.

Trafikverket fattar beslut om assistansperioden, dispenserna och trafikrestriktionerna inom vintersjöfarten. Syftet är att kostnadseffektivt sörja för att Finlands handelssjöfart löper säkert och smidigt under isförhållanden.

Trafikrestriktioner

I takt med att isläget försvåras utfärdar Trafikledsverket trafikrestriktioner för vinterhamnarna. Isbrytarassistans ges till fartyg som uppfyller de trafikrestriktioner som Trafikledsverket utfärdar för fartyg som trafikerar den aktuella hamnen.

Restriktionerna träder i kraft fem dagar efter dagen för utfärdandet, bortsett från lättnader som träder i kraft samma dag som de utfärdas.

Gällande trafikrestriktion (Baltice.org).

Förhandsuppgifter om trafikrestriktioner:  Isbrytningssäsongen är över för denna gång

Trafikledsverket har uppdaterat publikationen Finlands vintersjöfart inför nästa vinter 2018–2019.

Under den kommande isbrytningssäsongen kommer alla fartyg som för första gången under vintersäsongen anlöper finskt eller svenskt assistansområde att på engelska tillfrågas om de accepterar och har för avsikt att följa de nationella sjöfartsmyndigheternas allmänna instruktioner för vintersjöfart.

Det rekommenderas att fartyget eller rederiet ger sitt svar innan fartyget anlöper assistansområdet per e-post till Turku Radio (turku.radio@fta.fi). Svaret inverkar på kommande assisteringar. 

Vi ber mäklarna försäkra sig om att alla fartyg/rederier har fått publikationen Finlands vintersjöfart 2018-2019 innan fartygen anlöper assistansområdet. Rederierna bör beakta anvisningarna redan då befraktningsavtalen upprättas.

Guiden, som främst är avsedd för fartygens däcksbefäl, är en sjöfartspublikation som följer bestämmelserna i SOLAS samt sjölagen i fråga om ruttplanering och tryggande av säker fart. Den innehåller information och anvisningar för fartygen gällande specialförhållandena i Östersjön och ger nyttig information för befraktare och alla dem som medverkar till att vintersjöfarten ska löpa smidigt och framför allt säkert.

För att vintersjöfarten ska kunna löpa smidigt och säkert, är det ytterst viktigt att försäkra sig om att det egna fartyget uppfyller kraven och att besättningen följer instruktionerna i publikationen Finlands vintersjöfart 20182019.

Vintersjöfart är samspel.

 

Isbrytartjänster

Med isbrytartjänster avses assistans av fartyg i is och bogsering i samband med det.

För verkställandet av isbrytartjänsterna har Trafikledsverket ingått ett befraktningsavtal med Arctia Icebreaking Ab, Alfons Håkans Ab och andra privata bogseringsbolag.

Arctia Icebreaking Ab besvarar frågor om isbrytarnas verksamhet.
E-post: icebreakers(at)arctia.fi
Internet: www.arctia.fi (information om isbrytare, bytesdagar, assistansområden, m.m.)

reaktionapit
Sidan uppdaterad 11.10.2019