Vessel Traffic Services - Fartygstrafikservice

Bestämmelserna om fartygstrafikservicen finns i Lagen om fartygstrafikservice 623/2005 och i Statsrådets förordning om fartygstrafikservice 763/2005.

Deltagande i fartygstrafikservicen
Fartyg vars största längd är minst 24 meter är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen. Fartyg som rör sig i VTS-området bör passa arbetskanalerna som används inom området.

Noggrannare instruktioner om de trafikrapporter som krävs och arbetskanalerna finns i de regionspecifika VTS-guiderna. Det rekommenderas att även andra fartyg som rör sig i VTS-området, som inte är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen, passar arbetskanalen i VTS-området eller -sektorn i fråga.

VTS–centralernas verksamhetsorter och tider
I Finland är det Trafikverket som upprätthåller fartygtrafikservicen, dvs. VTS-servicen.
Sjöområdena vid den finska kusten är indelade i sex VTS-områden. Dessa är Bothnia VTS, West Coast VTS, Archipelago VTS, Hanko VTS, Helsinki VTS och Kotka VTS. Därtill är Saimaa VTS verksam i Saimenområdet.

Längs kusten tillhandahålls VTS-service 24 h/dygn året om. Avbrott i verksamheten kan orsakas av tekniska fel eller oförutsedd personalbrist. Om avbrott i verksamheten meddelas separat i form av navigationsvarningar och lokala varningar.

Saimaa VTS är inte verksam utanför trafiksäsongen i Saima kanal. Informationen om när trafiksäsongen inleds och avslutas utgår separat.
Trafikbilden över VTS-området och VHF-radiotrafiken i anslutning till denna lagras i VTS-centralerna. Upptagningarna sparas i minst 30 dygn.

Servicen som tillhandahålls av VTS-centralerna
Fartygstrafikservice ges i form av rapporter, navigationsassistans och fartygstrafikreglering.
I VTS-områdena längs kusten tillhandahålls alla tre serviceformer enligt beskrivningen nedan. I Saimaa VTS-området tillhandahålls tjänsten rapporter.

Fartygstrafikservice tillhandahålls enligt behov på finska, svenska eller engelska.

Rapporter ges till ett fartyg vid behov, då det anmäler sig eller när fartyget ber om dem. I rapporterna får fartygen information om sådana omständigheter som inverkar på fartygstrafikens säkerhet och smidighet. Exempel på sådan information är övriga fartyg i VTS-området, information om förhållandena och uppgifter om säkerhetsanordningarnas och farledernas skick.

VTS följer med fartygens framfart i området och informerar vid behov fartygen om kritiska lägen.
Tjänsten rapporter tillhandahålls på alla farledsavsnitt inom VTS-områdena.

Navigationsassistans ges ett identifierat fartyg på fartygets begäran eller om VTS-centralen anser det vara nödvändigt. Navigationsassistansen är endast riktgivande och normativ, fartygets befälhavare har fortfarande ansvaret för fartygets manövrering.
Navigationsassistans kan ges i form av uppgifter om fartygets position och bäring/kurs över grund till exempel till farledens mittlinje eller till platsen där lots möter. Bäring eller kurs över grund ges också för att ett fartyg tryggt ska kunna passera en navigationsfara, t.ex. ett grund. Informationen som ges baserar sig på uppgifterna som fås via VTS-centralens radar och AIS-system.
Inom VTS-områdena längs kusten ges navigationsassistans på öppna sjöområden, från öppet hav till närheten av platserna där lots möter samt yttre ankringsplatser.

Fartygstrafiken regleras för att göra trafiken smidigare och tryggare.
Målet är att förhindra farliga möten och omkörningar samt trängsel. VTS kan tilldela utrymme för trafiken med avseende på trafiksituationen eller förhållandena så, att fartygen kan mötas i ett tryggt område. Utöver fartygstrafikregleringen finns det inom VTS-områdena också områden med permanent mötes- och omkörningsförbud.
Serviceformerna som tillhandahålls i de olika VTS-områdena beskrivs i de regionspecifika Master’s guiderna.

Avvikande situationer
I exceptionella situationer, som avvikande väderförhållanden, sjöräddningssituationer eller andra händelser som begränsar eller äventyrar trafiken, kan VTS-centralen tillfälligt stänga en farled eller ett farledsavsnitt. I exceptionella situationer kan VTS också införa fartbegränsningar eller beordra fartyg att kasta ankar.
Fartyg ska omedelbart meddela VTS-centralen om alla avvikande situationer som gäller sjösäkerheten. Vid olycksfall eller vid risk för olycka ska fartyg först kontakta Sjöräddningscentralen. I Saimenområdet ska man kontakta nödcentralen eller VTS-centralen.

Fartygsbefälhavarens ansvar och rapporteringssyldighet
Ett fartygs deltagande i VTS-servicen inverkar inte på befälhavarens ansvar för fartygets manövrering. Om fartygets befälhavare av tvingande skäl som är förknippade med fartygets säkerhet inte kan delta i VTS-servicen eller följa de direktiv som VTS ger i särskilda situationer, bör befälhavaren omedelbart meddela detta till VTS-centralen.
Befälhavaren ska underrätta VTS-myndigheten om följande händelser i VTS-området eller i dess närhet:

  • varje kritiskt läge eller olycka som påverkar fartygets säkerhet
  • varje kritiskt läge eller olycka som äventyrar sjösäkerheten
  • varje situation som kan leda till förorening av farvatten eller stränder
  • alla till sjöss kringdrivande föroreningsbälten, containrar eller förpackningar

Begäran om överlåtelse av VTS-upptagning
Upptagningarna som överlåts prissätts på företagsekonomiska grunder (Kommunikationsministeriets förordning 653/2017 om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer). Upptagningar som överlåts för myndighetsbruk är avgiftsfria. På upptagningarna tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Blankett för begäran om upplåtelse av VTS-upptagning

Lotsning
Om ett fartyg använder linjelots, har beviljats dispens eller undantag från skyldigheten att anlita lots, ska fartygets befälhavare, när fartyget anlöper ett VTS-område, meddela dispensens nummer till VTS-centralen. Anmälan till VTS-centralen kan också göras i förväg och förhandsanmälan kan göras för flera resor samtidigt.

Lotsplikt
Fartyg ska på finskt vattenområde och på den arrenderade delen av Saima kanal anlita lots om fartygets last är farlig eller skadlig eller om fartygets storlek så kräver.
I Statsrådets förordning om lotsning finns noggrannare föreskrifter om fartygen som lotsplikten gäller.

Lotsbeställning
Lotsbeställningarna görs via Finnpilots lotsförmedling.
Blankett för lotsbeställning www.pilotorder.fi.

Inspecta Sertifiointi Oy har 7.5.2018 beviljat Trafikverkets sjötrafikledning kvalitetscertifiering enligt ISO 9001. Avsikten med sjötrafikledningens kvalitetsledningssystem är att fartygstrafikservicen som fartygen erhåller, nöd- och säkerhetsradiokommunikationen samt den operativa personalens behörighet och annan verksamhet som definieras i kvalitetsledningssystemet  uppfyller de internationella kraven och att övriga internationella koder, rekommendationer och anvisningar beaktas.

Syftet är att sjötrafikledningen med alla tillgängliga medel ska kunna förbättra fartygstrafikens säkerhet och effektivitet på alla vattenområden  som den övervakar, samt kunna förebygga olyckor och eventuella miljöskador.

Sjötrafikledningens styrning förbinder sig att utveckla verksamheten och regelbundet utvärdera  kvalitetssystemets effektivitet. Trafikverket erbjuder sin personal en trivsam och trygg arbetsmiljö.

reaktionapit
Sidan uppdaterad 10.08.2018