För materialet i Trafikverkets öppna data gäller användarlicensen Creative Commons 4.0 Erkännande, med undantag av vissa material i anknytning till sjökartläggningen, för vilka användarlicensen består av licensen för Trafikverkets sjökartläggningsmaterial. Creative Commons 4.0 Erkännande är en användarlicens för den offentliga förvaltningens öppna datamaterial enligt rekommendationen JHS 189. Licensen ger rätt att kopiera, bearbeta och dela materialet vidare antingen i ursprunglig eller ändrad form. Materialet kan också kombineras med andra material och användas för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

Användarlicensen Creative Commons 4.0 Erkännande förutsätter att datamaterialets källa nämns på det sätt som licensgivaren förutsätter.

Anvisningar för att namnge källan

Enligt användarlicensen Creative Commons 4.0 Erkännande ska datamaterialets källa namnges på det sätt som licensgivaren förutsätter. Detta betyder i praktiken att man, när man delar vidare det material som användarlicensen omfattar, ska förse materialet med namnet på dem som skapat materialet eller andra instanser som framgår av användarlicensen på ett rimligt sätt som licensbeviljaren kräver. Dessa uppgifter kan förutom eller i stället för namnet innehålla till exempel en pseudonym eller ett varumärke.

Trafikverket förutsätter att man vid namngivningen iakttar följande praxis:

  • Upphovsrättsbeteckningen (copyright notice) som ingår i materialet ska bevaras på det sätt som framgår av användarlicensen. I upphovsrättsbeteckningen kan det också finnas uppgifter om publiceringstidpunkten och numret på den aktuella versionen samt utgivarens namn och andra uppgifter som är väsentliga för att man ska kunna identifiera data.
  • De vanliga ansvarsfrihetsvillkoren som ingår i materialet ska bibehållas på det sätt som framgår av användarlicensen. I källuppgifterna ska finnas en hyperlänk till det ursprungliga materialets webbsidor, om det är tekniskt möjligt.
  • Om materialet har bearbetats måste man förse det med en beteckning att så har gjorts och förse det bearbetade materialet med en hyperlänk till det ursprungliga, obearbetade materialet.
  • Materialet ska förses med en beteckning om licensen att använda Creative Commons Erkännande 4.0 och en hyperlänk till användarlicensen.

Trafikverket kan alltid begära att namnuppgifterna och upphovsrättsbeteckningen tas bort inom ramen för vad som är möjligt.

 

Exempel på namngivning

Exempel 1: Digiroadmaterialet används som en del av en tryckt publikation. I anknytning till det Digiroadmaterial som används i publikationen ska följande text läggas till:

Källa: Digiroad, Trafikverket. Materialet har laddats ner från Trafikverkets Visnings- och nedladdningstjänst 01.06.2015 med licensen CC 4.0  BY.

Exempel 2: när uppgifter från rata.digitraffic.fi -gränssnittet används på en webbsida eller i en tillämpning. På sidan eller i tillämpningen ska finnas följande text inkl. länk:

Trafikuppgifternas källa Trafikverket / rata.digitraffic.fi, licens CC 4.0 BY

Närmare anvisningar för hur beteckningarna ska göras finns på Creative Commons webbsidor.

Gamla användarlicenser och deras tillämpning

Trafikverket hade fram till 2014 i bruk en licens för Trafikverkets öppna datamaterial. Den gäller fortfarande som användningsvillkor för material som den hade fastställts för vid tidpunkten för nedladdningen. Trafikverket beviljar dem som utnyttjar materialet rätt att, på det material som laddats ned med licensen för Trafikverkets öppna datamaterial, tillämpa användarlicensen Creative Commons 4.0 Erkännande utan att materialet behöver laddas ner på nytt.

 

Sidan uppdaterad 27.10.2015