Förbättrad plankorsningssäkerhet i Lojo

Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge–Hangö och för förbättring av plankorsningssäkerheten har delats in i mindre sektioner: elektrifiering av hela banavsnittet samt granskning av plankorsningar i Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg och Hangö.

Nuläget

I Lojo stad finns det i nuläget 13 plankorsningar över huvudspåret på banavsnittet Hyvinge–Karis. Tre av plankorsningarna (Gruotilankatu, Kaivurinkatu och Maksjoentie) hör till den näst farligaste olycksklassen (olycksklass 6 på skalan 1–7) och en hör till den farligaste olycksklassen (olycksklass 7). Fem av plankorsningarna (Honkaniementie, Kaivurinkatu, Kivelä, Tammirinteentie och Ängsholmintie) saknar varningsanordningar och åtta av dem har försetts med halvbommar eller helbommar för gång- och cykeltrafik. Banan används av ungefär 10 godståg i dygnet. I Lojo är tågens högsta tillåtna hastighet 80 km/h.

Projektet

För järnvägsplanen som ska utarbetas granskas 11 plankorsningar över huvudspåret som hör till Lojo stadsområde. Plankorsningarna Honkaniementie och Kivelä granskas i samband med järnvägsplanen för Ökad plankorsningssäkerhet i Raseborg.

Projektets mål är att väsentligt öka plankorsningssäkerheten i Lojo genom att ta bort plankorsningar eller genom att vidta andra åtgärder som förbättrar säkerheten. Till åtgärderna för att förbättra plankorsningarna kan bland annat höra att höja, räta ut eller bredda vänteplatserna och att förbättra siktområdena. Järnvägsplanen utarbetas utgående från åtgärdsutredningen Förbättrande av säkerheten vid plankorsningarna på banavsnittet Hangö–Hyvinge som färdigställdes 2014.  Trafikverket utarbetar järnvägsplanen i samarbete med Lojo stad och NTM-centralen.

Tidsplan

Kungörelsen om hela sträckan har publicerats i maj 2018 i tidningarna i området samt på kommunernas elektroniska anslagstavlor. Banhållaren har rätt att utföra mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder på en fastighet som hör till planeringsområdet (9 § i banlagen).

Under hösten 2018 pågår arbetet med att samla in utgångsdata, granska terrängen och utarbeta preliminära alternativ till lösningar.

Möten för allmänheten i Lojo hålls 22.11.2018 kl. 18-20 i stadshusets fullmäktigesal, Karstuvägen 4, Lojo

När planen är färdig hålls den offentligt framlagd, och då har sakägare möjlighet att göra en skriftlig anmärkning med anledning av den (22 § i banlagen). Kommunen informerar skilt om var och när planen finns offentligt framlagd.

 

Sidan uppdaterad 13.11.2018