Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikönpäällikkö

Tero Haarajärvi

  • 0295 036 223
  • tero.haarajarvi@ely-keskus.fi

Suunnittelukonsulttina Sitowise & Ramboll

Pääsuunnittelija

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090
  • sari.kirvesniemi@ramboll.fi

Projektipäällikkö

Rauno Tuominen

  • 040 700 7321
  • rauno.tuominen@sitowise.com

YVA-menettely

Taina Klinga

  • 020 747 6188
  • taina.klinga@sitowise.com

Katso myös

Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala

Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt suunnitteluhankkeen valtatie 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamisesta. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun keskeisiä liikenneyhteyksiä sekä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) sekä liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana.

Miksi suunnitelmaa tarvitaan?

Valtatie 3 kuuluu Suomen päätieverkkoon ja on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Tällä hetkellä valtatie 3 ongelmana Tampereen kaupunkiseudulla on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liikenteessä on sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Sääksjärven ja Tampereen eritasoliittymien kohdalla on myös liikenneturvallisuuspuutteita. Liikenne tulee tulevaisuudessa lisääntymään lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin Tampereen seudun hyvin vahvasti kasvavan maankäytön vuoksi. Yhteyden parantaminen sisältyy maakunnan ja kaupunkiseudun tavoitteisiin.

Suunnittelu käynnistyy YVA-menettelyllä

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). Siihen liittyy keskeisesti myös kansalaisten osallistuminen ja tiedonsaanti. YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen ratkaisun, jossa haitalliset ympäristövaikutukset on minimoitu. YVA-menettelyn hankevastaavana toimii Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue. YVA-menettelyä valvoo ja ohjaa yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena laaditaan arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Se on suunnitelma arvioinnista, menetelmistä ja tiedottamisesta. YVA-ohjelma asetetaan julkisesti nähtävillä elokuussa 2019. Varsinainen arviointityö suoritetaan YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka asetetaan näillä näkymin nähtäville loppuvuodesta 2020. 

YVA-menettelyn pohjalta tutkituista vaihtoehdoista valitaan jatkosuunnitteluun yksi ratkaisu.  Yleissuunnitelmassa määritellään teiden sijoittuminen, tilantarve sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut yleispiirteisellä tarkkuudella. Yleissuunnitelman sisältöön kuuluu ehdotus meluntorjunnasta ja muita toimenpiteitä ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuonna 2021, jonka jälkeen se lähtee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. Yleissuunnitelma antaa hyvät valmiudet kehittää tieratkaisuun tukeutuvaa maankäyttöä Tampereen kaupunkiseudun eteläpuolella.

Suunnittelualue ja YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot

Valtatie 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle. Nykyisen valtatien osuuksia sijoittuu Tampereen kaupungin alueelle. Tutkittavien vaihtoehtojen lähtökohtana on Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa on esitetty varaukset valtatie 3 ja 2-kehän uusille linjauksille.

Tutkittavia vaihtoehtoja on tarkennettu kevään 2019 aikana ja ne esitetään YVA-ohjelmassa. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat vaihtoehto 0+ sekä kehittämisvaihtoehdot 1 ja 2. Vaihtoehto 0+ sisältää vähäisiä parantamistoimenpiteitä nykyiseen valtatiehen.

Vaihtoehto 1  sisältää valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakorpi ja vaihtoehto 2  valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan. Kehittämisvaihtoehdot sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) toteuttamisen välille Tampere–Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä.

YVA-menettelyssä tarkastellaan Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) linjauksen osalta kaksi eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan siten, että vaihtoehto A sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella ja vaihtoehto B Pulkajärven Natura-alueen pohjoispuolella. Vaihtoehto A on Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen 2-kehätien linjaus. Vaihtoehtoja verrataan vaihtoehtoon 0, jossa tieverkolle ei esitetä parantamistoimenpiteitä.

Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Otamme mielellämme palautetta vastaan läpi hankkeen. Vuoropuhelun aktiivinen jakso käynnistyi syyskussa 2019, kun YVA-ohjelma valmistui. Suunnitteluun voi osallistua monin tavoin ja keskustelu on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Vuoropuhelun perusteella ratkaisuja tarkennetaan mahdollisuuksien mukaan vaiheittain tarkentuvan suunnittelutyön aikana. Suunnittelutyöhön on mahdollista ottaa osaa osallistumalla hankkeen tilaisuuksiin tai antamalla palautetta arviointivaiheen alussa vuonna 2020 avattavan karttapalvelun kautta. YVA-menettelyyn kuuluu myös mahdollisuus antaa mielipiteitä arviointiohjelmasta ja -selostuksesta silloin, kun ne ovat nähtävillä. Tapahtumista ja osallistumisesta tiedotetaan aikataulujen tarkentuessa tämän verkkosivun ajankohtaista osiossa.

Ajankohtaista

YVA-ohjelma oli nähtävillä 11.9.2019 – 18.10.2019. Tutustu YVA-ohjelmaan ja siitä annettuun viranomaisen lausuntoon yhteysviranomaisen hankesivuilla.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin 17.9.2019 kaikille avoin yleisötilaisuus Lempäälässä Sääksjärven koululla. Paikalla oli yli 100 henkeä kuulemassa arviointityön sisällöstä, vaihtoehdoista ja vaikutusmahdollisuuksista. Keskustelu oli aktiivista ja siinä tuli esille monia tärkeitä näkökulmia. Koosteet esitetyistä dioista ovat täällä pdf-muodossa, katso yhteysviranomaisen esitys  ja hankkeesta vastaavan esitys

Hankevastaava on laatinut YVA-ohjelmasta digitaalisen version, joka tarjoaa vaihtoehtoisen tavan tutustua YVA-ohjelman sisältöön. Digiyvassa on lukuisia digitaalisia teemakarttoja ja linkkejä lisätiedon lähteille. Tutustu digiyvaan tämän linkin kautta .

YVA-menettelyn aikataulu on muuttunut YVA-ohjelmassa esitetystä tavoitteesta. Alun perin alkuvuoteen 2020 suunniteltu avoin työpaja siirtyy syksyyn 2020. Vuorovaikutuksen muoto voi muuttua riippuen koronatilanteesta, jos kokoontumisia ei voi järjestää. Ilmoitamme ajankohdista täällä. 

Askarruttaako joku asia YVA-menettelyssä? Ole yhteyksissä meihin. Voit myös katsoa löytyisikö vastauksia täältä Usein kysytyt kysymykset (Q&A).  

Seuraa hanketta

Jos haluat hankkeen sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostisoitteesi Sitowisen Tiina Ronkaiselle sähköpostiosoitteeseen tiina.ronkainen@sitowise.com. Viesteillä ja uutiskirjeellä kerrotaan muun muassa suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja tilaisuuksista.

Hankkeella on oma Facebook-sivu, joilla jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti www.facebook.com/Vt3Lempi . Hanketta voi seurata myös twitterissä #Vt3Lempi.

reaktionapit
Sivu päivitetty 04.06.2020