Hankinnan toimintalinjat

Hankinnan toimintalinjat määrittävät Väyläviraston hankintojen toteuttamisen periaatteet ja päämäärät.

Hankinnan toimintalinjojen  kuvaus

Hankinnan toimintalinjojen tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä Väyläviraston loppukäyttäjän ja toimittajamarkkinoiden näkökulmat vahvistuvat, alan tuottavuus kasvaa ja Väylävirasto on infra-alan edelläkävijä hankinnoissa sekä toimittajamarkkinoiden hallinnassa.

Hankinnan toimintalinjat -julkaisussa esitetään Väyläviraston hankintatoimen kehittämisen ja ohjauksen tavoitetila. Hankintojen toteuttamisen ja kehittämisen päämäärät eli se, miten Väylävirastossa hankintoja tehdään ja kehitetään, on määritetty koskien kaikkia hankintoja ja kategoriakohtaisesti.

Hankinnan toimintalinjat koskevat kaikkia Väyläviraston hankintoja ja ELY-keskusten infrahankintoja. Tästä kokonaisuudesta käytetään termiä Väyläviraston hankinnat.

Hankintojen ryhmittely kategorioihin

Väylävirasto on ryhmitellyt hankintansa hankintojen koordinoinnin ja ohjauksen näkökulmasta tuote- ja palveluryhmiin ja hankintakategorioihin. Hankintakategoria on joukko tuotteita ja palveluita tai tuote- ja palveluryhmiä, joita koordinoidaan ja ohjataan hankinnoissa yhtenä kokonaisuutena. Samaan hankintakategoriaan kuuluvia tuote- ja palveluryhmiä voivat yhdistää esimerkiksi yhteiset tai samalla tavoin toimivat toimittajamarkkinat tai niiden käyttötarkoitus. Se, mihin ryhmään hankittava tuote- ja palveluryhmä sijoittuu, vaikuttaa muun muassa hankinnalle asetettaviin tavoitteisiin, painotuksiin ja toimintatapoihin.

Hankintojen ryhmittelyn keskeisenä pyrkimyksenä on hankintojen yhtenäisen koordinoinnin ja kehittämisen varmistaminen. Lisäksi hankintojen ryhmittelyllä halutaan varmistaa erilaisten toimittajamarkkinoiden aiheuttamien haasteiden huomioonottaminen. Kolmanneksi ryhmittelyllä halutaan varmistaa yhtenäiset toimintaperiaatteet ja -tavat sekä hankinnan tuki kussakin kategoriassa.

Väyläviraston hankinnat jaetaan kahteen kokonaisuuteen:

  1. liikenneväylien ja -järjestelmän toimivuuteen ja kehittämiseen liittyvät hankinnat
  2. Väyläviraston oman toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät hankinnat

Liikenneväylien- ja järjestelmän hankinnat -kaavio

 

Liikenneväylien ja -järjestelmän toimivuuteen ja kehittämiseen liittyvät hankinnat jaetaan edelleen toimittajamarkkinoiden luonteen perusteella kahteen ryhmään, joita ovat:

A. tuote- ja palveluryhmät, joiden toimittajamarkkinoiden näkökulmasta Väylävirasto ja ELY-keskukset ovat joko erittäin merkittävä toimija ja asiakas tai ainoa asiakas Suomessa

Toimittajamarkkina muodostuu pääasiassa infra-alan toimijoista. Lisäksi suurin osa tämän ryhmän hankinnoista kohdistuu suoraan loppukäyttäjään.

B. tuote- ja palveluryhmät, joiden toimittajamarkkinoiden näkökulmasta Väylän ja ELY-keskusten rooli toimijana ja asiakkaana on vähäisempi kuin ryhmässä A

Toimittajamarkkina on myös laajempi ja monialaisempi.

Väyläviraston oman toiminnan hankinnat ovat oman organisaation toimintaedellytysten ja toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi hankittavia tuote- ja palveluryhmiä. Näiden tuote- ja palveluryhmien toimittajamarkkina on hyvin monialainen, ja hankinnassa voidaan monelta osin hyödyntää valtiokonsernin keskitettyjä hankintakanavia.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 06.07.2020