Joensuun ratapiha

Käynnissä

Joensuun ratapiha suunnitellaan nykyliikennettä palvelevaksi ja toimivaksi ratapihaksi. Ratapihan toimintavarmuutta parannetaan uusilla turvalaitteilla ja liikenteen hoitoraiteella. Junaliikenteen täsmällisyyttä parannetaan muun muassa pääraiteen siirrolla, henkilö- ja tavaraliikenteen eriyttämisellä ja sähköistyksillä. Ajanmukainen ja toimiva ratapiha tukee Joensuun asemanseudun kehittämistä.

Ratasuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet

Joensuun ratapihan muutostöiden tavoitteena on elinkaaren lopussa oleva raiteen päällysrakenteen uusiminen sekä vanhanaikaisen turvalaitoksen uusiminen vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Tavararatapihan raiteistomallin muutoksilla tavoitellaan joustavampaa ja kapasiteetiltaan suurempaa liikennöintiä ja parem­paa palvelutasoa.

Henkilöratapihan muutostöiden tavoitteena on palvelutason parantaminen ja laiturijärjestelyjen ja kulkuyhteyksien saattaminen nykymääräysten ja ohjeiden mukaiseksi. Toimenpiteet sovitetaan tulevalle liikennetarpeelle huomioiden ostoliikenteen mahdolliset muutokset alkavalla sopimuskaudella sekä mahdollistaen pidemmän aikavälin liikennetarpeet. Henkilöratapihan suunnitelmassa huomioidaan Joensuun kaupun­gin eri liikennemuotoja yhdistävä matkakeskushankesuunnitelma.

Eduskunta myönsi v. 2019 II lisätalousarviossa Joensuun ratapihan parantamiseen valtion osuutta koskevan 74 milj. euron sopimusvaltuuden, ja kohteen toteuttaminen voidaan aloittaa. 

Ratasuunnittelun sisältö

Joensuun Sulkulahden ratapihaa jatketaan etelään päin noin 250 metriä ja välittömästi Sulkulahden eteläpuolelle tehdään uusi liikenteenhoitoraide, jolta otetaan yh­teys Sulkulahden ratapihalle. Joensuu Peltolan kohdalla olevat puunkuormaus­raiteet puretaan. Joensuu Sulkulahti ja Joensuu Peltola erotetaan toisistaan vaihdekujalla.

Joensuun aseman kohdalla tarvittavat laiturit korotetaan ja uusitaan esteettömyysvaatimusten ja palvelutason mukaisiksi, huomioiden tuleva liikenne sekä liikennöinnin vaatimukset. Sekä tavara- että henkilöratapihan sivuraiteiden K43-tyyppiset raiteet ja vaihteet uu­sitaan 54E1-tyyppiseksi.

Pääraide siirretään itäreunasta länsireunaan ja uu­sitaan 60E1-tyyppiseksi. Ratapihalle toteutetaan kokonaan uusi asetinlaite ja se va­rustetaan moderneilla turvalaitteilla, opastimilla ja keskitetyillä vaihteilla. Ratasuunnitelmassa tarkistetaan Pielisen suunnan tarpeet ja tarvittavat sähköistyksen jatkamiset. Ratajohdon sijoitus muutetaan uuden geometrian mukaiseksi ja varmistetaan sähkönsyötön riittävyys. Ratapihan valaistus uudistetaan määräysten mukai­siksi. Kes­kitetyille vaihteille tehdään vaihteenlämmitys

Mt 5013 tiesuunnitelma, Kuhasalontie, Joensuu

Kuhansalontien sillan uudistamisen syynä on tarve leventää ratapihaa sillan kohdalla. Nykyinen silta puretaan ja tillalle rakennetaaan uusi. Samssa yhteydessä on tarkoitus rakentaa jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteys Tapionkadun päästä Lillukkatielle ja parantaa näin liikenneturvallisuutta.

Tiesuunnitelmasta löydät lisätietoja vasemman puoleisesta navigaatiosta kohdasta "Tiesuunnitelma-aineistoa"

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 06.07.2020