Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Bäcklund

  • 0295 022 782

Vt 2 Porin keskustan kohta

Valtatie 2 välittää Porin keskustan kohdalla sekä Porin satamien, että lounaisrannikon suuntaisen valtatie 8:n tavara- ja henkilöliikennettä osana TEN kattavaa verkkoa. Vt 2 ja vt 8 nelikaistaistaminen Porin keskustassa jäi toteutumatta edellisessä parannushankkeessa 1988. Tiejakson ensisijainen ongelma on liittymien häiriöalttius sekä liittymävälien ruuhkautuminen. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on puutteita. Hankkeen tavoitteena on yhteen sovittaa kahden valtatien merkittävästi kasvanut liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön.
Valokuva valtatien 2 liikenteestä Porin keskustan kohdalla.Valtatie 2 Porin keskustan kohdalla on yksiajoratainen lukuun ottamatta Laanin eritasoliittymän kohtaa. Osuudella on neljä eritasoliittymää sekä yksi tasoliittymä (Tikkula). Tieosuus on erittäin vilkasliikenteinen; keskustan kohdalla 18 100–18 600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Mäntyluodon suuntaan noin 12 800 ajoneuvoa. Raskasta liikennettä on 7–10%.

Ensisijainen ongelma on liittymien häiriöalttius sekä liittymävälien ruuhkautuminen. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on vakavia puutteita. Tiejaksolla on tapahtunut viiden vuoden aikana 5 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Keskustan maankäytön tehostuminen Laani–Tikkula alueella on aiheuttanut palvelunkäyttäjille päätieverkon saavutettavuusongelman.

Hankkeen tavoitteena on yhteen sovittaa kahden valtatien kasvanut liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön. Valtatie rakennetaan nelikaistaiseksi Tiilimäen ja Korven eritasoliittymien välillä. Nykyiset eritasoliittymät parannetaan. Tikkulan suuntaisliittymä täydennetään perusverkon eritasoliittymäksi ja valtatie alitetaan Tikkulan ja Eteläväylän kiertoliittymien välisellä uudella katuyhteydellä. Koko tiejaksolle toteutetaan meluntorjuntaa.

Parannustoimenpiteillä liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat merkittävästi ja sen myötä paranee tavara- ja satamaliikenteen täsmällisyys. Katuverkon läpiajoliikenne vähenee ja palvelujen saatavuus paranee Tikkulassa. Melulle altistuvien määrä vähenee, mutta edelleen tien lähialueille jää melulle altistuvia henkilöitä. Meluntorjuntarakenteet muuttavat myös kaupunkimaisemaa.
  
Tiesuunnitelman laatiminen käynnistetään v. 2019 aikana. Tiesuunnitelman laatiminen kestää noin pari vuotta. Hanke on toteuttamisvalmiudessa arviolta noin vuoden kuluttua tiesuunnitelman valmistumisesta. Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 20 M€.