Yhteystiedot

Kts. osahankkeiden yhteystiedot

Vt 9 Jämsä-Jyväskylä pääsivun teksti

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Vt 9 Jämsä-Jyväskylä

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä - länsisuuntaista poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 kuuluu kansainväliseen TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä. 

Valtatie 9 on vilkkaasti liikennöity valtatie, jonka varrella on useita taajamia ja kyliä. Tiellä on tärkeä merkitys sekä kansainvälisen että kansallisen ja maakunnallisen liikenteen välittäjänä, mutta valtatie 9 on tärkeä myös tien varrella olevien kuntien elinvoimaisuuden sekä alueen yritysten toiminnan ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Tiellä kulkee sekä pitkämatkaista valtakunnallista liikennettä että lyhytmatkaista seudullista ja paikallista liikennettä. Suurimmillaan valtatien 9 liikennemäärät ovat Jyväskylän kohdalla, missä keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on yli 30 000 ajoneuvoa. 

Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut valtatien 9 Jyväskylä - Jämsä välin kehittämisselvityksen, jossa käsitellään noin 56 kilometrin pituisen valtatiejakson parantamista.

Selvityksessä on esitetty tiejakson tavoitetilanteen ratkaisumali, alustava vaiheittain toteuttaminen, vaikutukset ja jatkosuunnitteluohjeet.

Valtatien 9 kehttämisen toimenpiteet on laadittu lähtien ongelmista, yrityskyselyssä esitetyistä näkökohdista, tavoitteista sekä maankäytön ja liikenteen kehitysnäkymistä 25 -30 vuoden aikajänteellä. Teknisten ratkaisujen lähtökohtana on hyödynnetty aikaisemmin laadittuja suunnitelmia ja nyt tehtyjä erillistarkasteluja, joita on laadittu Patalahden, Juokslahden ja Korpilahden kohtiin.