Yhteystiedot

Väylä

Johtaja

Anna Saarlo

Väylä

Apulaisjohtaja

Tapio Ojanen

Liikennejärjestelmän suunnittelu

Väylävirasto edistää suunnittelulla ratkaisuja, jotka parantavat matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvallisuutta sekä liikennejärjestelmän tehokkuutta ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

Matkojen ja kuljetusten toimivuus saavutetaan eri liikennemuotojen yhteistyöllä.

Tärkeimmät maantie- ja ratajaksot sekä niitä täydentävät keskeiset satamat ja lentoasemat ovat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun perusta.

Liikennejärjestelmän strategista suunnittelua valtakunnan tasolla ovat:

  • Hallitusohjelma
  • Valtioneuvoston periaatepäätökset
  • Valtakunnallinen, 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ensimmäinen laaditaan vuosille 2020-2031)
  • Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategia sekä muut strategiat ja tulevaisuuskatsaus
  • Väyläviraston linjaukset 

Alueellista liikennejärjestelmäsuunnittelua ovat:

  • Usean maakunnan yhteiset suunnitelmat
  • Maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmat
  • Seudulliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat

Alueellinen liikennejärjestelmäsuunnittelu

Alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tehtävänä on koota alueen toimijat yhdessä pohtimaan, mikä on alueelle tärkeää, mitä toimenpiteitä niiden omassa toiminnassa tulisi painottaa ja mitä asioita tai hankkeita valtion toivotaan tehtävän.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on alueen toimijoiden yhteinen linjaus siitä, mikä on alueelle tärkeää ja yhdessä valtionhallinnon kanssa valmisteltu näkemys siitä, mitä toimintaa ja toimenpiteitä tulisi priorisoida.

Suunnittelun lähtökohtina ovat yhtäältä liikennesektoria laajemmat kohdealueen kehittämistavoitteet ja toisaalta valtakunnalliset liikennepoliittiset tavoitteet ja reunaehdot.

Liikennejärjestelmätyö on jatkuva prosessi, jolla eri toimijoiden yhteistyönä vaikutetaan koko liikennejärjestelmän kehittymiseen. Liikennejärjestelmän kehittäminen liittyy läheisesti maankäytön, asumisen, palvelujen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhteensovittamiseen.

Liikennejärjestelmätyö on edellytys maankäytön suunnittelulle. Samalla varmistetaan maaliikenteen runkoverkon pitkäjänteinen kehittäminen ja taloudellisten resurssien tehokas käyttö.

Valtio osallistuu sekä maakuntien että kaupunkiseutujen liikennejärjestelmätyöhön eli suunnitelmien laadintaan, aiesopimuksiin ja seurantaan.

Uusia näkökulmia työhön tuovat joukkoliikenteen suunnittelu ja järjestäminen, liikkumisen ohjauksen kehittäminen sekä valtion ja kuntien väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimukset.

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen on tärkeää seuduilla, joissa maankäytön kehitys on nopeaa. Keskeiset tavoitteet ovat kestävä yhdyskuntarakenne ja kilpailukykyinen joukkoliikenne.