Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Katumestari

Seppo Kuoppala

  • 044 7032 110

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Merja Sivonen

  • 040 0876 465

Mt 8460 parantaminen Jokikylän sillan kohdalla, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8460 (Kiiminkijoentie) Jokikylän sillan kohdalle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnittelukohteena on Kiiminkijoen ylittävä Jokikylän silta maantiellä 8460. Silta uusitaan nykyiselle paikalleen ja maantien varteen sillan eteläpuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie välille Koivulantie - mt 848 (Haukiväylä).

Lisäksi parannetaan maanteiden 8460 ja 848 liittymäjärjestelyjä.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesäkuussa 2020. Tiesuunnitelmavaiheen aikana pidetään kansalaisille tarkoitettu esittelytilaisuus syksyllä 2020, josta ilmoitetaan erikseen. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja -ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta. 

Tiesuunnitelman valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä, joka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn. ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu talvella 2021. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 3,5 milj. € (alv 0%).