Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Liikenneinsinööri

Erkki Martikainen

  • 044 7032 113

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 4667 034

Maantien 816 (Hailuodontie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salonpääntie - Riutunkarin lauttaranta, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta maantielle 816 (Hailuodontie). Väylä on suunniteltu rakennettavaksi maantien pohjoispuolelle välille Salonpääntie - Riutunkarin lauttaranta. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisen mukavuutta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi rakennetaan välille Salonpääntie - Riutunkarin lauttaranta, ajoneuvoliikenteestä erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien pohjoispuolelle. Hankkeen myötä myös autoliikenteen sujuvuus paranee, kun ajoradalla nykyisin liikkuvat jalankulkijat ja pyöräilijät siirtyvät erilliselle väylälle.

Tiesuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2019, jonka jälkeen se käynyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen hallinnollisen käsittelyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §) ja tiesuunnitelmasta on pyydetty lausunnot eri viranomaisilta ja Oulun kaupungilta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen, arviolta alkuvuodesta 2021. Hankkeesta on laadittu tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma.

Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Traficom on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen ja rakentamiseen on olemassa rahoitusvaraus.

Rakentamistyön ajankohdasta ei ole päätöstä. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.
 

Pyörätie Hailuodontien varrella.