Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio

Ratahanke Suunnitteilla

  • Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma 2020-21
  • Tornio-itäinen - valtakunnan raja, ratasuunnitelma 2021

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2020-2021
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • turvata henkilöjunaliikenteen tarjonta Suomen ja Ruotsin välillä ja laajemmin Perämerenkaarella
  • parantaa tasoristeysturvallisuutta
  • pienentää tavarajunien liikennöintikustannuksia
  • vähentää kuljetusten häiriöitä ja junaliikenteen päästöjä
     

Nykytila

Laurila-Tornio rataosa on noin 17 km pitkä yksiraiteinen sähköistämätön rataosa, jonka maksiminopeus on 120 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN.

Rataosalla Laurila-Tornio liikennöi säännöllisesti vuodenajasta riippuen 2-4 henkilöjunaa. Laurila-Tornio rataosalla liikennöi säännöllisesti neljä tavarajunaa. Vuosittainen kuormitus Laurila-Tornio välillä on 0,9 milj. bruttotonnia.
Pohjanmeri - Itämeri -ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu - Haaparanta -välin suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea.

Hanke ja tavoitteet

Ratasuunnitelman tavoitteena on liikennöintikustannusten pienentäminen sekä häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T- ydinverkko-käytävänverkon laajentaminen.

Hanke sisältää rataosan sähköistyksen vaatimien ristikkosiltojen avartamisten suunnittelun sekä Jäämerentien erikoiskuljetusreitin tutkimisen.

Aikataulu

Ratasuunnitelma aloituskuulutus on julkaistu 7.7.2020. 

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus
Verkkotilaisuus tullaan järjestämään maaliskuussa 2021. Tilaisuudesta ilmoitetaan erillisellä Väyläviraston sivuilla julkaistavalla kuulutuksella, joka julkaistaan myös alueella ilmestyvässä sanomalehdessä sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. 


Väyläviraston verkkosivuille tullaan liittämään linkki, jonka kautta on mahdollista tutustua suunnitelmaluonnoksiin. Suunnitelmaluonnoksia esitellään em. verkkotilaisuudessa ja niistä on myös mahdollista antaa palautetta.


Ratasuunnitelma laitetaan yleisesti nähtäville keväällä 2021, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §). Väylävirasto kuuluttaa nähtävilläolosta erillisellä kuulutuksella.

Kustannukset

Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä
 

Eu-logo: Hanke on rahoitettu Euroopan unioinin Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.