Ajankohtaista

Kokkolan 14 metrin valtion väylän ja sataman syventämistyöt valmistuivat

Kokkolan väylällä ja satamassa vuonna 2018 alkaneet ruoppaustyöt ovat valmistuneet. Syväväylä otetaan käyttöön uudella 14 metrin kulkusyvyydellä syyskuun 30. päivänä, kolme kuukautta etuajassa alkuperäiseen aikataulutavoitteeseen nähden. Sataman laajentamistyöt kuten penkereiden rakentaminen sekä muut hankkeen viimeistelytyöt jatkuvat vielä vuoden 2020 loppuun.

Kokkolan meriväylähanke kuuluu Väyläviraston suurimpiin vesiväylähankkeisiin kautta aikojen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 63 miljoonaa euroa, joista Kokkolan Satama Oy:n osuus on 28 miljoonaa euroa.

"Väylän syventämisellä on suuri merkitys väylän käytettävyyteen ja sataman kautta kulkevan tavaran kuljetustalouteen. Uusi väylä parantaa sekä kotimaan kaivannaisteollisuuden että transitokuljetusten kustannustehokkuutta. Lisäksi alusliikenteen ympäristövaikutukset pienenevät, kun alusten kuljetuskapasiteetti kasvaa ja ympäristökuormitus kuljetettua lastiyksikköä kohden pienenee", sanoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting korostaa investoinnin kohdistuneen jo olemassa olevaan tarpeeseen. Lisämetrin tarve on kova, itse asiassa asiakkaat ovat viime aikoina jatkuvasti kyselleet 14 metrin väylänruoppauksen valmistumista.

"Kokkolan sataman kehittämisessä myös edellinen väyläsyvennys 1990-luvun lopulla oli merkittävä, sillä se mahdollisti suurten alusten bulkkiliikenteen kasvun nykyisiin mittoihin. Olen todella iloinen niistä uusista mahdollisuuksista, joita 14-metrinen syväväylä tarjoaa kansainvälisille asiakkaillemme", Witting toteaa.

14 metrin nimellissyvyyden saavuttaminen tarkoitti käytännössä väylän ulko-osan ruoppaamista haraussyvyyksiin 16,2 metriin ja sisäosan 15,7 metriin. 

Ympäristöasiat keskiössä

Hanke on merkittävimpiä kiertotaloushankkeita Suomessa. Hankkeen aikana väylältä ja satama-altaasta poistettiin yhteensä 2,4 miljoonaa kuutiota maamassoja ja louhetta, jotka hyödynnettiin uusien satamakenttien rakentamisessa ja Pommisaaren täytöissä. Merenpohjaa satamassa ja väylällä puhdistettiin, eli merkittävä määrä pilaantuneita massoja poistettiin ja toimitettiin niille varattuihin läjitysaltaisiin pois meriympäristöstä.

Ruoppaustyöt toteutettiin mahdollisimman tehokkaasti ja lyhytaikaisesti, ja kaikki ruoppausmassat on hyödynnetty satama- ja muissa rakenteissa. Näillä toimenpiteillä vähennettiin osaltaan myös työnaikaista meriveden samentumista. Samentumista seurattiin niin automaattisilla samentumamittareilla kuin päivittäisillä näkösyvyysmittauksillakin sekä vesinäyttein.

Töiden vaikutusta meriluontoon tarkkailtiin ympäristö- ja vesiluvan mukaisella ympäristötarkkailuohjelmalla ennen töiden käynnistymistä sekä työn aikana. Tarkkailu jatkuu nyt myös töiden valmistumisen jälkeen. Ruoppausten kalastolle aiheuttamia väliaikaisia vaikutuksia on kompensoitu maksamalla kalatalousmaksuja. Lisäksi ammattikalastajille on korvattu työnaikaisia haittoja. 

Tunnelmat suuren projektin päätteeksi

Kokkolan meriväylähanke on vahvistanut vesirakentamisen osaamista myös valtakunnallisella tasolla. Hankkeessa on kehitetty uusia toimintatapoja, joita tullaan varmasti hyödyntämään Väyläviraston tulevissa vesiväylähankkeissa.

Oman haasteensa ruoppaustöille aiheuttivat hankealueelle menneinä vuosikymmeninä upotetut sotilasräjähteet ja ammustarvikkeet. Ennen hankkeen rakentamistöiden aloittamista ja puolustusvoimien toteuttamasta raivausoperaatiosta huolimatta, räjähteitä löytyi myös töiden aikana. Työt sujuivat kuitenkin turvallisesti, eivätkä räjähteet viivästyttäneet hankkeen valmistumista.

"Kokkolan hanke on niin budjettinsa kuin haastavuutensa vuoksi Väyläviraston ja sen edeltäjävirastojen toteuttamista vesiväylähankkeista merkittävimpiä. Näin isoon ja monipuoliseen hankkeeseen pääsee todennäköisesti mukaan vain kerran uran aikana", toteaa hankkeen projektipäällikkö Seppo Paukkeri Väylävirastosta.

Kokkolan väylän ja sataman ruoppaustyöt jatkuvat 10.4.2020 alkaen

Kokkolan väylällä ja satamassa vuonna 2018 alkaneet ruoppaustyöt käynnistyvät talvitauon jälkeen 10.4.2020 alkaen.

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen -hanke jatkuu maa-ainesten ruoppauksella, kallioalueiden louhinnalla ja väylän turvalaitteiden muutostöillä. Ruopattavat maat läjitetään Syväsataman ja Hopeakiven läjitysaltaisiin. Louhittavaa kalliota hyödynnetään sataman pengerrakenteissa.

Väylällä ja sen läheisyydessä liikkuu runsaasti työkalustoa. Neljän ruoppauslautan lisäksi alueella liikkuu muun muassa hinaajia, proomuja ja henkilöstönkuljetusveneitä.

Väylä ja Kokkolan Satama Oy muistuttavat, että väylän ja työkohteiden välittömässä läheisyydessä sukeltaminen on räjäytystöiden vuoksi kiellettyä. Vapaa-ajan veneilijöitä ja kalastusaluksia kehotetaan kiertämään työyksiköt turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa.

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

***

Ruoppaustyöt talvitauolle

Ruoppaustyöt ovat toisen rakentamiskauden osalta päättyneet ja työt siirtyneet talvitauolle. Ruoppaus-, läjitys- ja louhintatyöt jatkuvat jälleen keväällä jäiden lähdettyä. Töiden aloituksesta tiedotetaan erikseen lähempänä aloitusajankohtaa. Hanke valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

***

Kokkolan väylän ja sataman ruoppaustyöt etenevät kohti vuodenvaihdetta

Kokkolan meriväylällä ja satamassa syksyllä 2018 alkanut hanke on ollut käynnissä kohta kahden avovesikauden ajan. Yli 60 miljoonan euron hanke sisältää väylän ja satama-altaan ruoppaus- ja läjitystyöt, louhinnat ja turvalaitetyöt sekä Pommisaaren täyttämisen, satama-alueen laajentamisen ja Syväsataman eroosiosuojauksen rakentamisen.

Vuonna 2018 hankkeella ruopattiin haitallisia aineita sisältävät, stabiloitavat maamassat sekä mahdollisesti räjähteitä sisältävät riskialueet.

Keväällä 2019 työt jatkuivat puhtaiden maiden ruoppauksella ja kallioalueiden louhintatöillä. Rakentamiskauden 2019 vilkkaimpana aikana hankkeella oli töissä kolme kauharuoppaajaa ja yksi hopper-imuruoppaaja-alus. Tehokkaista ruoppausmenetelmistä huolimatta merkittäviä haittavaikutuksia meriympäristölle ei havaittu.

"Hankkeen ympäristövaikutuksia seurataan ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuonna 2019 seurasimme tiiviisti muun muassa ruoppaustöiden aiheuttamaa veden samentumista, läjitysaltaiden haitta-ainepitoisuuksia sekä töiden vaikutuksia kalastoon ja linnustoon. Samentumatarkkailu osoitti, erityisesti hopper-imuruoppaus aiheutti työalueella veden väliaikaista samentumista, mutta samentuma pysyi kuitenkin ympäristöviranomaisen kanssa sovituissa raja-arvoissa. Imuruoppaustöiden päätyttyä veden samentuminen on ollut huomattavasti vähäisempää. Verkkokalastusseurannan mukaan kalansaaliit hieman yllättäen jopa kasvoivat väylän välittömässä läheisyydessä ennen töitä kartoitetusta vertailutilanteesta. Vuoden 2019 tarkkailutuloksista ollaan parhaillaan koostamassa raportteja, jotka tullaan julkaisemaan hankesivuilla talven aikana. Ympäristötarkkailut jatkuvat edelleen vuonna 2020., kertoo Väylän projektipäällikkö Seppo Paukkeri.

Vuoden 2019 töissä hieman yllätyksenä tuli myös merenpohjasta ruoppaustöiden yhteydessä löytyneiden räjähteiden määrä. Työt jouduttiin räjähteiden vuoksi väliaikaisesti keskeyttämään yhteensä yhdeksän kertaa. "Vaikka räjähteitä löytyi ennakoitua enemmän, puolustusvoimien virka-apuna tekemät raivaustyöt sujuivat kohtuullisen ripeästi eikä töiden turvallisuus vaarantunut", Paukkeri toteaa.

Myös merenpohjan tiivis silttinen maa-aines aiheutti haasteita imuruoppauskalustolle erityisesti sataman alueella, mutta vuodelle 2019 toteutettavaksi suunnitellut ruoppauskohteet saatiin kuitenkin ruopattua ja imuruoppaustyöt päätökseen syyskuussa.

Vuonna 2019 hankkeella rakennettiin myös Syväsataman laiturialueelle merenpohjaan eroosiosuojaus, joka suojaa satama-altaan pohjaa alusten potkurivirtojen aiheuttamalta kulumiselta. Eroosiosuojauksen rakentamiseen sisältyi eroosiolaatan vedenalaiset betonin valutyöt sekä louheverhoukset. Rakennustyöt vaiheistettiin ja aikataulutettiin alusliikenteen ehdoilla, ja Syväsatamaan saapuvat alukset ohjattiin niille laituripaikoille, joissa työt eivät olleet käynnissä.

"Eroosiosuojauksen rakentamisessa työvaiheistuksella sekä tilaajan, urakoitsijan ja luotsien välisellä viestinnällä oli merkittävä rooli alusliikenteen sujuvuuden ja rakennustöiden onnistumisen kannalta. Erityisesti vedenalainen betonointi liikennöidyn satama-altaan kaltaisessa ympäristössä on haastava työvaihe, mutta siitäkin selvittiin hienosti jopa edellä aikataulusta", sanoo Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting.

Tällä hetkellä suurin osa hankkeen kalustosta on siirtynyt talvitauolle ja vain päälautta Optimus proomuineen työskentelee väylällä. Työt ovat käynnissä meren jäätymiseen asti ja jatkuvat jälleen keväällä 2020 jäiden lähdettyä.

Rakentamiskaudella 2020 on väylällä luvassa vielä puhtaiden maiden ruoppaus- ja louhintatöitä. Satamassa ruoppaukset ovat valmiita, mutta läjitys- ja pengerrakennustyöt jatkuvat. Kokonaisuudessaan hankkeen rakennustyöt valmistuvat syksyllä ja väylä on käytettävissä uudella 14 metrin kulkusyvyydellä vuoden 2020 päätteeksi.

***

Imuruoppaustyöt päättyivät 14.9.2019

Pehmeiden maiden imuruoppaustyöt saatiin 14.9.2019 päätökseen ja hopper-imuruoppaaja Volvox Atalanta on poistunut hankealueelta. Ruoppaustöitä hidastivat töiden aikana merenpohjasta löytyneet ammustarvikkeet sekä ennakoitua tiiviimpi merenpohja. Vaikka imuruopattu massa oli hienojakoista ja työ kesti ennakoitua pidempään, ruoppauksen aiheuttama vesialueen samentuminen pysyi ympäristöviranomaisen kanssa sovituissa rajoissa.

Hankkeen työt jatkuvat kauharuoppauksella ja louhinnalla sekä satama-alueen läjitysaltaiden ja laitureiden eroosiolaatan rakentamisella.

***

Hanketta esiteltiin median edustajille

Hankkeen mediatilaisuus järjestettiin Kokkolan satamakonttorilla 15.5.2019. Väylän projektipäällikkö Seppo Paukkeri ja Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting kertoivat tilaisuudessa hankkeen etenemisestä. Esitysten jälkeen osallistujat tutustuivat työmaahan venekierroksella. Tällä hetkellä hankkeen alueella työskentelee runsaasti vesirakennuksessa käytettävää kalustoa, joiden toimintaa toimittajat ja valokuvaajat saivat seurata aurinkoisessa ja lempeässä merisäässä.

Kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille!

***

Kokkolan väylän ja sataman ruoppaustyöt jatkuvat 1.5.2019 alkaen

Kokkolan väylällä ja satamassa vuonna 2018 alkaneet ruoppaustyöt käynnistyvät talvitauon jälkeen 1.5.2019 alkaen.

Väylän ja sataman ruoppaustyöt jatkuvat maa-ainesten ruoppauksella ja kallioalueiden louhintatöillä. Touko-elokuun aikana pehmeitä maita ruopataan myös imuruoppaajalla. Ruopattavat maat läjitetään Pommisaareen sekä Syväsataman ja Hopeakiven läjitysaltaisiin. Louhittavaa kalliota hyödynnetään sataman pengerrakenteissa.

Väylällä ja sen läheisyydessä liikkuu runsaasti työkalustoa. Kolmen ruoppauslautan ja imuruoppaajan lisäksi alueella liikkuu muun muassa hinaajia, proomuja ja henkilöstönkuljetusveneitä.

Väylä ja Kokkolan Satama Oy muistuttavat, että väylän ja työkohteiden välittömässä läheisyydessä sukeltaminen on räjäytystöiden vuoksi kiellettyä. Vapaa-ajan veneilijöitä ja kalastusaluksia kehotetaan kiertämään työyksiköt turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa.

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

***

Pommisaaren työt käynnissä vielä maaliskuussa

Säät ovat suosineet Pommisaaren rakennustöitä, joten työt jatkuvat vielä maaliskuussakin. Pommisaaren penkereiden korjaustyöt ovat käynnissä länsipenkereellä ja seuraavaksi vuorossa on pohjoisaukon sulkeminen.

***

Ruoppaustyöt talvitauolle

Ruoppaustyöt ovat ensimmäisen rakentamiskauden osalta päättyneet ja työt siirtyneet talvitauolle. Maanrakennustyöt Pommisaaressa jatkuvat sääolosuhteiden salliessa vielä helmikuun 2019 ajan, jonka jälkeen myös ne siirtyvät talvitauolle.

Ruoppaukset ja penkereiden rakentamistyöt jatkuvat keväällä 2019 jäiden lähdettyä. Töiden aloituksesta tiedotetaan erikseen lähempänä aloitusajankohtaa.

***

Pommisaaren nimikysely on päättynyt

Pommisaaren nimikyselyn perusteella hanketta Facebookissa seuraavat kannattavat yksimielisesti Pommisaari-nimen virallistamista sataman pohjoispuolelle muodostuvan saaren nimeksi. 

Äänestyksen tulos tulee vaikuttamaan saaren nimeämiseen, kiitos kaikille äänestäneille!

***

Pommisaaren nimikysely käynnissä 15.11. asti Facebookissa (Äänestys on päättynyt)

Onko mielestäsi Pommisaari vakiintunut paikannimenä Kokkolan Sataman pohjoispuolella sijaitsevalle altaalle? Onko mielessäsi vieläkin parempi nimi tulevalle saarelle? 

Anna äänesi ja vaikuta: www.facebook.com/Kokkolanvayla/ 

***

Ruoppaustyöt käynnissä Kokkolan 14 m väylällä

Kokkolan meriväylän ja sataman ruoppaustyöt käynnistyvät viikolla 40 kahden ruoppauslautan voimin. Ruoppauslautta Optimus on aloittanut 4.10 työt väylän ulko-osalla ja ruoppauslautta Harald aloittaa työt loppuviikosta satama-altaassa. Syyskuusta lähtien käynnissä olleet Pommisaaren rakennustyöt jatkuvat ruoppaustöiden ohella. 

Töiden arvioitu kesto on kolme avovesikautta ja hanke valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Ensimmäisen ruoppauskauden aikana ruopataan Puolustusvoimien kesällä räjähteistä raivaamat alueet sekä pilaantuneet sedimentit, jotka stabiloidaan niille varattuun läjitysaltaaseen satamassa. Hopeakiven uusien läjitysaltaiden penkereiden rakentaminen sekä louhintatyöt väylällä aloitetaan alustavan aikataulun mukaan vuonna 2019.

Liikenneviraston ja Kokkolan Sataman yhteishanke sisältää väylän ja satama-altaan syventämisen 13 metristä 14 metrin kulkusyvyiseksi. Ruoppaus-, louhinta- ja turvalaitetöiden lisäksi työt sisältävät Sataman pohjoispuolella sijaitsevan Pommisaaren täyttö- ja sulkemistyöt, Hopeakiven läjitysaltaiden rakentamisen sekä Kokkolan Syväsataman laiturirakenteen eroosiolaatan ja -suojauksen rakentamisen. Ruoppausmassat tullaan läjittämään pääosin Pommisaaren ja Hopeakiven läjitysaltaisiin. Stabiloitavat sedimentit läjitetään Syväsataman läjitysaltaaseen. Urakoitsijana toimii työyhteenliittymä Wasa Dredging Van Ord Kokkola JV. 

Hankkeella on lainvoimaiset ympäristö- ja vesiluvat ruoppaus- ja läjitystöille sekä Pommisaaren, Hopeakiven ja Syväsataman rakennustöille. "Hankkeen luvat edellyttävät laajaa ympäristön tarkkailua, joka toteutetaan ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti hankkeen aikana. Tarkkailujen avulla saadaan tärkeää tietoa hankkeen mahdollisista vaikutuksista ympäristöön." kertoo Kokkolan Sataman toimitusjohtaja Torbjörn Witting. 

Työkalustona väylällä ja sen läheisyydessä liikkuu ruoppauslauttojen lisäksi runsaasti muuta kalustoa, kuten hinaajia, proomuja ja henkilöstönkuljetusveneitä. Vapaa-ajan veneilijöiden ja kalastajien tuleekin kiertää ruoppauskalusto turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa. 

"Satama toimii normaalisti koko hankkeen ajan ja alusten turvallinen ja sujuva liikennöinti ruoppaustöiden aikana on varmistettava. Alusliikenne ja työt yhteensovitetaan viikoittaisissa liikennepalavereissa, joihin osallistuu viraston ja sataman edustajien lisäksi mm. urakoitsijat, luotsit ja alusliikenteen ohjaus. Viikkopalaverimalli oli käytössä viime vuonna valmistuneessa Rauman väylähankkeessa, jossa liikenteen ja töiden yhteensovitus onnistui erinomaisesti," kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri.

***

Näkymä karttapalvelusta

Karttapalvelu käytössä

Tiesithän, että hankkeella on käytössä selainpohjainen karttapalvelu, josta voit seurata hankkeen edistymistä ja työyksiköiden sijaintia reaaliajassa? Karttapalvelu on kaikille käyttäjille avoin.

Tutustu karttapalveluun tästä: https://is.ramboll.fi/kokkolan_satama/

***

Ruoppaaja Optimus, proomu ja hinaaja Kokkolan väylällä

Ruoppaustyöt käynnistyvät Kokkolan väylällä 3.10.

Ruoppauslautta Optimus aloittaa työt Kokkolan väylän ulko-osalla tänään. Ensimmäiseksi Optimus ruoppaa väylältä ja satamasta kohteet, joita ei ole aiempien syvennyshankkeiden aikana ruopattu. Hinaajat kuljettavat ruoppausmassoja proomuissa sataman pohjoispuolella sijaitsevaan Pommisaaren läjitysaltaaseen. Lisäksi alueella liikennöi miehistönkuljetusveneitä. Töitä tehdään 24/7.
 

Vapaa-ajan veneilijöiden ja kalastajien tulee kiertää ruoppauskalusto turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa, varoetäisyys kalustoon (ruoppaajat, hinaajat,proomut) tulee olla vähintään 800 m.

***

Oletko sinä se, jonka ehdotus uudesta nimestä päätyy merikartalle asti?

Pommisaaren rakennustyöt käynnissä

Hankkeen rakennustyöt on käynnissä Kokkolan sataman pohjoispuolella sijaitsevalla läjitysaltaalla. Tällä hetkellä avointa allasta muistuttava paikka tullaan täyttämään ja sulkemaan hankkeen aikana väylältä sekä satamasta ruopatuilla maamassoilla. Lisäksi satamasta saareen johtava pengertie tullaan poistamaan. Lopuksi saari maisemoidaan ympäristöön sopivaksi.

Saaren tämän hetkinen nimi juontaa juurensa 2000-luvun alussa toteutettuun Kokkolan väylän ruoppaukseen, jolloin sitä hyödynnettiin ammustarvikkeita mahdollisesti sisältävien ruoppausmassojen läjityspaikkana. Saari tulee jatkamaan tehtäväänsä läjitysaltaana tässäkin hankkeessa, mutta se on päätetty nimetä uudestaan hankkeen valmistuessa.

Oletko sinä se, jonka ehdotus uudesta nimestä päätyy merikartalle asti? Mikäli mielessäsi on saarelle sopiva nimi, vieraile hankkeen Facebooksivuilla ja anna ehdotuksesi saaren uudesta nimestä 31.12.2018 mennessä 3.9.2018 tehdyn julkaisun alle. Hankkeen projektiryhmä tekee päätöksen uudesta nimestä vuoden vaihteen jälkeen.

***

Urakkasopimukset allekirjoitettiin 27.7.2018

Liikennevirasto ja Kokkolan Satama Oy ovat allekirjoittaneet tänään 27.7.2018 Kokkolan 14 m väylän ja sataman syvennyshanketta koskevat urakkasopimukset työyhteenliittymä: Wasa Dredging – Van Oord Kokkola JV:n kanssa. Suomalainen Wasa Dredging Oy on toteuttanut viime vuosina useita Liikenneviraston ja satamien väyläprojekteja. Hollantilainen Van Oord on perinteikäs, yksi maailman suurimmista vesirakennus- ja ruoppausalan yrityksistä, jolla on yli 100 vuoden kokemus vesirakentamisesta ja ruoppaustöistä.

Väylän ja satama-alueen rakennustyöt alkavat elokuussa 2018.

***

Yleisötilaisuus herätti kiinnostusta paikallisissa asukkaissa sekä lehdistössä

Hankkeen yleisötilaisuus järjestettiin Kokkolan kaupungintalolla 19.6.2018. Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri ja Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting sekä tekninen päällikkö Tapio Lampinen kertoivat tilaisuudessa hankkeen taustasta sekä sisällöstä. Hankkeen ympäristö- ja vesiluvista sekä laajasta vesistö- ja kalataloustarkkailusta tilaisuudessa kertoi Merja Autiola Rambollista. Esitysten jälkeen osallistujat saivat esittää kysymyksiä sekä keskustella vapaasti hankkeesta.

Tilaisuuteen osallistui paikallisia asukkaita ja lehdistön edustajia, kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille.

***

Kutsu hankkeen yleisötilaisuuteen

Liikennevirasto ja Kokkolan Satama Oy toivottavat kaikki hankkeesta kiinnostuneet tervetulleeksi Kokkolan väylän ja sataman syventämistä käsittelevään yleisötilaisuuteen. Tilaisuus järjestetään Kokkolan kaupungintalolla (Kauppatori 5, 67100 Kokkola) tiistaina 19.6.2018 klo 18:00-20:00.

Väylän ja satama-alueen rakennustyöt on tarkoitus käynnistää heinä-elokuussa vuonna 2018. Rakentaminen jatkuu vuoden 2020 lopulle saakka.

Tilaisuus pidetään suomeksi, mutta tilaisuuden lopuksi on mahdollista keskustella asiasta myös ruotsiksi.

Tervetuloa!

***

Räjähteiden raivaustyöt alkavat Kokkolan syväväylällä ja sataman vesialueella

Puolustusvoimat aloittavat Kokkolan väylällä räjähteiden raivaustyöt viikolla 20. Viikon 20 jälkeen raivaustöitä tullaan jatkamaan viikoilla 23-25, mahdollisesti myös viikolla 26. Raivaustyöt toteutetaan ennen varsinaisten Kokkolan 14 m:n väylän ruoppaustöiden aloittamista. Raivaustöiden arvioitu työaika on maanantaista sunnuntaihin klo 8-18, pois lukien juhannustauko (22.6-24.6.), jolloin raivaustöitä ei tehdä.

Raivaustöiden aikana väylällä ja satamassa operoi 1-3 raivausryhmää. Lisäksi operointialueella liikennöi valvontaveneitä, jotka estävät veneliikenteen pääsyn vaara-alueelle. Operointialue käsittää väylän vesialueet ulkomereltä satamaan saakka, kattaen Syvä-,Hopeakiven-, ja Kantasataman vesialueet.

Raivaustöiden aikana raivauskohteiden läheisyydessä liikennöinti on ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä. Varoetäisyys raivauskalustoon on 800 m.

***

Kaupallisten kalastajien neuvottelutilaisuus järjestettiin 8.5.2018 Kokkolassa

Liikennevirasto ja Kokkolan Satama Oy järjestivät kaupallisille kalastajille tilaisuuden keskustella kalastajakorvausmenettelyistä tiistaina Kokkolan kaupungintalolla.

Tilaisuudessa kalastajille esiteltiin väylän ja sataman syventämishankkeen toteutukseen, vesi- ja kalataloustarkkailuihin, vertailukalastukseen ja kalastajakorvauksiin liittyviä asioita sekä keskusteltiin hankkeella toteutettavasta korvausmenettelystä.

***

Infotilaisuus 8.3.2018

Kokkolan meriväylän ja sataman syventämishankketta sekä Kokkolan Sataman hankkeeseen liittyviä hankintoja koskeva infotilaisuus järjestettiin 8.3.2018 Pasilassa. 

Infotilaisuuden esitykset on ladattavissa seuraavista linkeistä: