Mt 9005 parantaminen välillä Nimisenkankaantie - Sotkamo Silver Oy:n kaivos, Sotkamo

Sotkamo Silver Oy:n kaivoksen rakentamisen käynnistyttyä raskaan liikenteen määrä on lisääntynyt maantiellä 9005 merkittävästi. Myös henkilö- ja pakettiautoliikenne on lisääntynyt. 

Kaivoksen toiminnan aikaisen kevyen ajoneuvoliikenteen lisäyksen on arvioitu olevan noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen noin 10 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennöinti kaivokselle tapahtuu pääasiassa Sotkamon suunnasta.

Nykyisen päällystetyn tiejakson leveys on noin 6,5 metriä tie ja soratiejakson leveys on noin 5,0 metriä. Päällystetty tiejakso on huonokuntoinen ja sillä on paljon routavaurioita ja kantavuusongelmia. Soratiejakso on kapea ja suoalueiden vuoksi paikoitellen kantavuudeltaan erittäin heikko. Soratiejaksoa on kaivoksen rakentamisen käynnistyttyä jouduttu vahvistamaan kevään kelirikkokauden aikana. Koko tiejaksolla on myös rumpujen, sivuojien ja laskuojien parantamistarpeita.

Nykyisellä päällystetyllä tiejaksolla tien kantavuutta ja kuivatusta parannetaan, routavauriokohdat korjataan sekä tie päällystetään uudelleen 18,8 kilometrin matkalla. Soratiejaksolla tien kantavuutta ja kuivatusta parannetaan, rakennetta vahvistetaan, levennetään 6,5 metrin leveyteen ja päällystetään 7,4 kilometrin matkalla.


Suunnittelualue

Hankkeen tavoitteena on tieyhteyden parantaminen niin, että se palvelee ympäri vuoden turvallisesti ja sujuvasti asukkaiden, kesäasukkaiden, maa- ja metsätalouden sekä kaivoksen liikennetarpeita.

Hankkeen alustava kustannusarvio on 8 milj. €.

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.02.2019