Itäradan maakuntakaavavaraus

Kokemukset Itäradan ja Lentoradan suunnittelusta osana Uudenmaan maakuntakaavaprosessia

Pitkällä tulevaisuudessa toteutuviin ratayhteyksiin pitää varautua kaavoituksessa, jotta niiden toteutumisedellytykset maankäytössä voidaan turvata. Varautuminen edellyttää, että linjauksen sijainti suunnitellaan riittävällä tarkkuudella. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on varauduttu valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissakin mainittuun uuteen nopeaan ratayhteyteen Helsingin suunnasta itään ja Lentorataan. Oheiseen muistioon on koottu kokemuksia, joita saatiin Liikenneviraston vastuulla tehdyissä rataselvityksissä kytkeytyen Uudenmaan liiton vastuulla olevaan maakuntakaavaprosessiin.

Muistioon koottuja kokemuksia voi soveltuvin osin hyödyntää vastaavissa muissa suunnitteluprosesseissa. Kyseessä ei ole kuitenkaan opas ratavarauksen merkitsemiseksi maakuntakaavaan, vaan viranomaisten oma näkemys maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvasta selvitys- ja suunnitteluprosessipilotista. Muistio on laadittu ennen Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksymistä. Tullakseen voimaan kaavaratkaisu vaatii maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen, ja lisäksi sen jälkeen vielä ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen.