Yhteystiedot

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

Nurmijärven tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, on jaettu pienempiin osuuksiin sisältäen koko rataosan sähköistys, tasoristeykset Hyvinkää ja Vihdin, Nurmijärven, Lohjan ja Hangon sekä Raaseporin osuuksilla.

Ajankohtaista

Suunnitelmia viimeisteellään ja valmiit ratasuunnitelmat asetetaan nähtäville 2020, jolloin asianosaisilla mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta.

Nykytila

Hyvinkää – Karjaa-rataosalla on Nurmijärven kunnan alueella tällä hetkellä 15 tasoristeystä, joista kaksi, Kopunoja ja Korpi, on luokiteltu vaarallisimpaan onnettomuusluokkaan 7. Tasoristeyksistä kuusi tasoristeystä on varustettu puolipuomilaitoksin. Radalla kulkee noin kymmenen tavarajuna vuorokaudessa. Junien suurin sallittu nopeus 80 km/h

Hanke

Laadittavan ratasuunnitelman osuudessa tarkastellaan Nurmijärven kunnan tasoristeyksiä (15 kpl). Ratasuunnitelman lähtökohtana käytetään 2014 tehtyä selvitystä tasoristeysten toimenpiteistä, joita nyt tutkitaan tarkemmin.  Suunnitelma tehdään yhteistyössä kunnan ja ELY-keskuksen kanssa.

Tavoitteena on valita kohteille kustannustehokkaat tasoristeysturvallisuuden parantamismenetelmät (parannus tai poisto), joille on mahdollista saada rahoitusta lähivuosina. Tavoitteena ei ole esittää tasoristeyksien poistoa eritasoratkaisuin. Alustavan arvion perusteella kahdesta neljää tasoristeystä poistetaan osoittamalla korvaava turvallinen tieyhteys.

Korven tasoristeyksen kohdalla tarkastellaan tasoristeyksen varustamista puolipuomilaitoksella ja läheisten tieliittymien järjestämistä. Vaihtoehtona tarkastellaan tasoristeyksen siirtoa etelän suuntaan.

Kopunojan tasoristeyksen kohdalla tarkastellaan tasoristeyksen siirtämistä pohjoisemmaksi, jolloin tasoristeyksen risteyskulmaa saadaan suoristettua ja tieliittymä siirrettyä kauemmaksi radasta. Vaihtoehtona tarkastellaan tasoristeyksen sulkemista rakentamalla tieyhteys Kyläjoentielle.

Muita tasoristeyksen parantamistoimenpiteitä voi olla esimerkiksi odotustasanteiden parantaminen (korottaminen, suoristaminen ja leventäminen) ja näkemäalueiden parantaminen.

Aikataulu

Koko väli on kuulutettu uudelleen toukokuussa 2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Keväällä 2018 on käynnissä lähtötietojen hankita ja alustavien ratkaisuvaihtoehtojen laatiminen. Maastotyöt (mittaukset ja pohjatutkimukset) tehtiin kesällä 2018.. Yleisötilaisuus pidettiin elokuun 2018 lopulla.

Valmistuttuaan suunnitelma asetetttiin yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla oli mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §). Kunta kuulutti nähtävillä olosta erikseen.