Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Anna Miettinen

Hangon tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen

Hyvinkää–Hanko-sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen -ratasuunnitelma on jaettu pienempiin osuuksiin, jotka jakautuvat koko rataosan sähköistykseen sekä tasoristeysten tarkasteluun Hyvinkään, Nurmijärven, Vihdin, Lohjan, Raaseporin ja Hangon osuuksilla.

Ajankohtaista

Suunnitelmia viimeisteellään ja valmiit ratasuunnitelmat asetetaan nähtäville 2020, jolloin asianosaisilla mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta.

Nykytila

Hyvinkää–Karjaa-rataosalla on tällä hetkellä 7 pääraiteen tasoristeystä Hangon kaupungin alueella. Tarkasteltavista tasoristeyksistä yksi (Appelgrenintie) on luokiteltu toiseksi vaarallisimpaan onnettomuusluokkaan (onnettomuusluokka 6 asteikolla 1–7). Tasoristeyksistä kolme (Santala, Santalan seisake ja Typpi Oy) on ilman varolaitetta ja neljä on varustettu puolipuomilaitoksilla. Radalla kulkee noin 10 tavarajunaa ja 14 matkustajajunaa vuorokaudessa. Tavarajunien suurin sallittu nopeus Hangossa on 80 km/h ja matkustajajunien 120 km/h.

Kartta yhteysväliltä.

Hanke

Laadittavan ratasuunnitelman osuudessa tarkastellaan Hangon kaupungin alueella sijaitsevia pääraiteen tasoristeyksiä (7 kpl). Väylävirasto tekee ratasuunnitelmaa yhteistyössä Hangon kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa merkittävästi tasoristeysturvallisuutta Hangon alueella poistamalla tasoristeyksiä tai tekemällä muita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Parantamistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi odotustasanteiden parantaminen (korottaminen, suoristaminen tai leventäminen) ja näkemäalueiden parantaminen. Ratasuunnitelman lähtökohtana käytetään vuonna 2014 valmistunutta Hanko–Hyvinkää-radan tasoristeysten turvallisuuden parantaminen ‑toimenpideselvitystä.   

Aikataulu

Koko väli on kuulutettu uudelleen toukokuussa 2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Syksyllä 2018 on käynnissä lähtötietojen hankinta, maastokatselmukset ja alustavien ratkaisuvaihtoehtojen laatiminen. Väylävirasto on järjestänyt suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden Hangon kaupungintalolla 28.11.2018.

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen.