Hailuodon kiinteän yhteyden hankinnan valmistelu keskeytetään vesiluvasta tehdyn valituksen johdosta

Oulunsalosta Hailuotoon rakennettavan maantieyhteyden hankinnan valmistelu joudutaan keskeyttämään valituksen takia. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 11. helmikuuta 2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesilain mukaisen luvan pengertien ja kahden sillan rakentamiseen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti Hailuodon kiinteän yhteyden vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen valitusajan puitteissa.

Lautta merellä Oulunsalon satamassa matkalla kohti Hailuotoa

Valitus viivästyttää hankinnan aloittamista vähintään vuodella

– Hankkeen toteutuksesta vastaava Väylävirasto on priorisoinut ympäristöasiat koko ajan tärkeimmäksi asiaksi hankkeessa, emmekä tunnista valituksessa seikkoja, jotka hankkeessa olisi otettu puutteellisesti huomioon, kertoo johtaja Lars Westermark Väylävirastosta.
     – Hankinnan valmistelu joudutaan keskeyttämään, sillä rakennamme ainoastaan lainvoimaisilla luvilla. Käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa tulee viivästyttämään hankkeen aloittamista vähintään vuodella, Westermark sanoo. Väylävirasto on varautunut aloittamaan hankinnan valitusprosessin päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut huomioon ympäristöasiat ja tehnyt kattavat luontoselvitykset suunnitteluvaiheessa

Hankkeen suunnittelu on ollut pitkä ja monivaiheinen prosessi. Jo aikaisemmassa vaiheessa hankkeeseen liittyvät yleiskaavat ja tiesuunnitelma ovat saaneet lainvoiman. Suunnittelussa ovat korostuneet poikkeuksellisen monipuolisesti ja kattavasti ympäristö- ja luontoselvitykset. Suunnitteluvaiheessa on toteutettu muun muassa ympäristövaikutusten arviointi (YVA), Natura-arvioinnit ja nyt viimeisimpänä vesilupaprosessi, joka sisältää myös luontovaikutusten seuran-taohjelman. Ympäristöministeriö on todennut Natura-arvioinnista antamassaan lausunnossa, että pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti hankkeen vaikutus-piirissä Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin.
     Ely-keskuksen mukaan suunnittelutyö ja tehdyt selvitykset ovat kattavia ja ne on laadittu parhaaseen asiantuntemukseen tukeutuen. Hankkeen suunnitteluprosessi on ollut vuorovaikutteinen ja kaikille osapuolille on annettu mahdollisuus osallistua suunnitteluun.
   – On erittäin harmillista, että hankeen toteuttaminen viivästyy, toteaa yksikön päällikkö Risto Leppänen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelta.
 

Viivästyminen aiheuttaa kustannuksia veronmaksajille

Nykytilanteessa Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla seudulla. Hailuodon kunnalle ja koko Oulun seudulle kiinteä yhteys on tärkeä elinvoiman turvaamisen, turvallisuuden ja toimivien liikenneyhteyksien kannalta.
    Huonon liikenteellisen palvelutason lisäksi lauttayhteys on kallis. Viivästymisestä koituu kustannuksia veronmaksajille 8–10 miljoonaa euroa vuosittain, suurimmalta osin lauttakustannusten takia.
Toimivalla liikenneyhteydellä on tärkeä merkitys Hailuodon asukkaiden arjen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäksi kunnan yritysten elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn sekä myös matkailuliikenteeseen.
    Toteutuessaan hanke työllistää suoraan noin 200 henkilöä, joiden lisäksi välillisinä työllistämisvaikutuksina vaikutus alueen talouteen on merkittävä.

 

Markkinavuoropuhelu jatkuu sähköisellä kyselyllä

Julkaistu 18.10.2019

Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeen informaatiotilaisuus pidettiin torstaina 10.10.2019. Paikalle saapui runsaasti infrarakentamisen ja suunnittelun ammattilaisia, sijoittajia ja rahoittajia sekä rahoituksen ja juridiikan neuvonantajia useasta eri maasta.

Markkinavuoropuhelu jatkuu sähköisellä kyselyllä. Jos olet potentiaalisena palveluntarjoajana kiinnostunut hankkeesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen terhi.honkarinta[at]vayla.fi


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Hailuodon kiinteän yhteyden markkinavuoropuhelutilaisuus lokakuussa

Julkaistu 25.9.2019

Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeen ennakkoilmoitus ja kutsu informaatiotilaisuuteen 10.10.2019 on julkaistu 5. syyskuuta

Hailuodon lauttaranta kesällä 2019.

Hailuodon kiinteä yhteys: informaatiotilaisuus palveluntarjoajille lokakuussa


Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeen valmistelusta ja palvelusopimuksen kilpailutuksesta järjestetään informaatiotilaisuus Helsingissä 10.10.2019 klo 11:30 – 18:00. Tilaisuus on suunnattu hankkeen toteutuksesta kiinnostuneille urakoitsijoille, suunnittelijoille, rahoittajille ja neuvonantajille. Tilaisuudessa kerrotaan hankinnan valmistelun tilanteesta sekä tarjouspyyntöasiakirjojen ja sopimusaineiston keskeisestä sisällöstä ja suunnitelluista muutoksista verrattuna Väyläviraston edellisiin PPP-hankkeisiin.

Tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua muiden hankkeesta kiinnostuneiden kesken. Markkinavuoropuhelua jatketaan seuraavaksi luottamuksellisella sähköisellä kyselyllä sekä mahdollisesti kahdenvälisillä markkinavuoropuheluilla. Informaatiotilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 24.9. mennessä osoitteeseen terhi.honkarinta[at]vayla.fi. Ilmoittautuminen on vapaaehtoinen, mutta se auttaa tilaisuuden käytännön järjestelyissä. Ilmoittautumalla tilaisuuteen tai muuten kiinnostuneeksi projektista saa linkin, jonka kautta toimitetaan lisätietoa markkinavuoropuhelun edetessä.

Linkki ennakkoilmoitukseen: hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-017648

Linkki Väylän hankesivulle: vayla.fi/hailuoto


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Hailuodon kiinteää yhteyttä valmistellaan tiimityönä

Hailuodon kiinteän yhteyden ja lauttayhteyden paremmuudesta on käyty keskustelua vuosikymmeniä. Tuhannen asukkaan saari on elänyt lauttayhteyden ja jäätieyhteyden varassa, mutta yhteiskunnalle edullisemmaksi tulee kiinteän yhteyden toteuttaminen. Hanke sai toteutusrahat vuonna 2017.

Hailuodon tekniikkaryhmä kokoontui Hailuotoon kesäkuun alussa, henkilöt Hailuodon lauttarannassa.

Valtuuden yhteydessä tehtiin poliittinen päätös myös toteutusmuodosta: PPP-muodolla toteutettavassa hankkeessa palveluntuottaja vastaa paitsi suunnittelusta ja toteutuksesta, myös rahoituksesta ja kunnossapidosta.
– Ostamme hankkeessa kokonaispalvelua pitkällä sopimusajalla, kertoo hankkeessa teknisestä puolesta vastaava projektipäällikkö Terhi Honkarinta.
 
Isolla porukalla ja hyvässä yhteistyössä
 
Terhi tarttui hankkeen teknisestä puolesta vastaavaksi mielellään, kun tilaisuus tarjoutui. Hanketta valmistellaan kuitenkin isolla porukalla:
– Väylävirastosta hankkeeseen on koottu kokemusta laajasti. Aiemmista PPP-hankkeista on kertynyt osaamista ja sitä tietenkin hyödynnetään, kuvaa Honkarinta osaavaa tiimiä. Projektia johtaa Lars Westermark. Juridisena asiantuntijana toimii Samuli Kinnunen ja taloudellisena asiantuntijana Seppo Toivonen. Lisäksi teknisenä asiantuntijana on mukana Jukka Päkkilä ja senior advisorina Matti Vehviläinen Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta. Teknisenä neuvonantajana toimii Sweco PM Oy, taloudellisena neuvonantajana Capex Advisors Oy ja lainopillisena neuvonantajana Hannes Snellman asianajotoimisto Oy. Myös Hailuodon ja Oulun kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä.
 
Hailuodon hankkeen erityispiirteitä ovat merellinen ympäristö, ympäristöasioiden korostuminen ja kiviaineksen saatavuus. Verrokkihankkeita ei oikein löydy.
– Mutta asiantuntijoita onneksi löytyy. Väyläviraston geo-, taitorakenne-, tie- ja vesirakentamisen asiantuntijat ovat pienryhmissä mukana ratkomassa ongelmia. Myös Elyn asiantuntijoita on mukana.
 
PPP-mallia kehitetään samalla
 
Aiemmin toteutetut PPP-hankkeet ovat olleet isoja moottoritiehankkeita. Nyt mallia kehitetään pienempään hankkeeseen sopivaksi, jotta transaktiokustannukset pysyvät kurissa ja hanke kiinnostaisi tarjoajia laajasti.
 
– Parhaillaan työn alla ovat tarjouspyyntöasiakirjat. Hankintamuotona tulee olemaan neuvottelumenettely tai kilpailullinen neuvottelumenettely, joten on mielenkiintoista nähdä, millaista palautetta saamme palveluntuottajilta. Neuvottelujen pohjalta tarjousasiakirjoja on vielä mahdollista tarkentaa, Terhi sanoo.
 
PPP-hankkeessa tarjouspyyntövaihe näytteleekin tärkeää osaa ja kestää noin vuoden. Hankintaprosessi voidaan käynnistää sen jälkeen kun käsittelyssä oleva vesilupa on saanut lainvoimaisuuden. 
Jos palaset loksahtavat kohdilleen suunnitellusti, työt päästään aloittamaan Hailuodossa vuonna 2021.

Hailuodon PPP-hankkeen valmistelutyöt ovat käynnissä

Lars Westermark.

Julkaistu 26.4.2019

Hailuodon kiinteän yhteyden hankintavaiheen valmistelutyö on hyvässä vauhdissa. Neuvonantajat PPP-hankkeelle valikoituivat kilpailutuksen kautta maaliskuun lopussa ja työt päästiin aloittamaan välittömästi.
– Tällä hetkellä valmistelemme tarjouspyyntödokumentaatiota, kertoo Hailuodon hankkeesta vastaava johtaja Lars Westermark.
 
PPP-mallilla toteutettava hanke asettaa haasteita valmistelijoille. Sekä PPP-malli että rahoitusmarkkinat myös kehittyvät koko ajan. Westermarkilla ja hankkeen muilla toimijoilla on kuitenkin jo kokemusta useammastakin PPP-hankkeesta.

– Hailuodon saaresta mantereelle rakennettava pengertie poikkeaa aiemmista PPP-moottoritiehankkeista. Aiemmasta opittu tieto on käytössä Hailuodon hankkeen toteuttamisessa. Valmistelussa etsimme keinoja tarjouskustannusten pitämiseen kohtuullisina suhteutettuna hankkeen kokoon. Opin myötä ala kehittyy, myös muualla kuin Väylävirastossa. Olemme säännöllisesti yhteydessä esimerkiksi Espoon neljän koulun PPP-hankintaa toteuttavan tahon kanssa. Tiedonvaihdolla molemmat tahot kehittävät suomalaista PPP-osaamista, Westermark kertoo.

Hankkeen vaatimusastetta kasvattaa Hailuodon alueen monimuotoinen luonnonympäristö.
– Kaikissa kiinteän yhteyden vaiheissa, kuten valmisteluissa, suunnittelutöissä sekä tulevaisuudessa myös toteutuksessa pyritään huomioimaan ympäristö, jotta sille aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa. Kiinteä yhteys tullaan sovittamaan maisemaan mahdollisimman hyvin, Westermark tähdentää.

Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen uskoo kiinteän yhteyden tuovan Hailuodolle lisää elinvoimaa

Hailuodon rannalta kesäinen kuva, taustalla punaisia taloja. Kuva: Maarit Parrila.

Julkaistu 24.4.2019
Kuva: Maarit Parrila

Hailuodon ja Oulun välille rakennetaan mittava 8,4 kilometriä pitkä kiinteä yhteys, joka sisältää pengertien osuuden ja siltoja. Hailuodon kunnassa hanketta odotetaan toiveikkaana. Se parantaa kulkuyhteyksiä ja mahdollistaa muullakin tavoin saaren kehittämisen muun muassa elinkeinoelämän kannalta. Lisäksi vastedes saaren ja mantereen välillä voi kulkea myös öisin.

– Suurimmat odotukset liittyvät ylipäätään kulkemisen helpottumiseen. Varsinkin Hailuodon ulkopuolella työskenteleville tämä on tärkeää, sillä liikkumisesta Hailuodon ja mantereen välillä tulee nykyistä sujuvampaa. Nopeampi yhteys säästää ajassa ja helpottaa arjessa työmatkojen suunnittelua, kertoo Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen.

Hailuodon ja Oulun välillä liikennöivän lautan ajoaika on noin 25 minuuttia. Kiinteän yhteyden mitoitusnopeus on 80 kilometriä tunnissa, joten ajoaika saaren ja mantereen välillä tulee olemaan noin seitsemän minuuttia. 

Lisää elinvoimaa ja halvempia rahteja

Kiinteä yhteys mahdollistaa myös Hailuodon elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia ja lisää elinvoimaa.

– Tulevaisuus tarjoaa entistä parempia mahdollisuuksia sellaisille yrityksille, jotka ovat suunnitelleet laajentamista. Kiinteä yhteys helpottaa yritysten elämää halvempien, nopeampien ja sujuvampien rahtikuljetusten osalta.

Lautalla meren voi ylittää pääosin aamukuuden ja puolenyön välillä, kiinteä yhteys mahdollistaa jatkuvan ylitysmahdollisuuden, mikä edesauttaa asukkaiden turvallisuutta.

Myös matkailun odotetaan kasvavan entisestään, kun kulkuyhteydet paranevat. Luontomatkailijoiden määrä kansallismaisemissa on merkittävä.

Tämän lisäksi kunnassa toivotaan väkiluvun hallittua kasvua kunnan maantieteellisen saavutettavuuden parannuttua.

– On tarkoitus, että satsaamme siihen aina kaavoituksen kautta. Kynnys muuttaa tänne asumaan helpottuu. Tähän asti tänne ovat muuttaneet ne, jotka ovat halunneet saarelle sen erityispiirteiden vuoksi.

Kaunis luonnonympäristö pysyy

Merellisen Hailuodon kaunis ja herkkä luonnonympäristö onkin huomioitu kiinteän yhteyden suunnittelussa erityisen tarkasti. 

Kiinteän yhteyden vaikutuksia on selvitetty laajasti ja koko kiinteää yhteyttä on suunniteltu jo 1980-luvulta lähtien. Ympäristövaikutuksia seuraa hankkeelle asetettu ohjausryhmä. Yhteys on suunniteltu siten, että herkän merialueen ympäristölle ja vesiluonnolle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa niin rakentamisen kuin käytönkin aikana.

Tämä on Aki Heiskasen mukaan ensiarvoisen tärkeää. Hän pitää juuri Hailuodon alkuperäisyyttä ominaispiirteenä, joka on säilytettävä myös tulevaisuudessa.

– Hailuoto on erityispiirteinen paikka. Täällä on esimerkiksi hyvin säilynyt rakennuskanta ja upea luonto, joka tarjoaa erityisen paljon nähtävää. Myöskin Hailuodon oma yhteisöllisyys on säilynyt. Hailuodon omanlaisuus kiehtoo ihmisiä – myös minua!
– Nämä erityspiirteet pitää pyrkiä säilyttämään myös tulevaisuudessa, vaikka haluammekin kehittyä, Heiskanen korostaa.