Ajankohtaista

Hankkeen toteutus on käynnissä ja sen etenemisestä kerrotaan rakennusvaiheen hankesivuilla.

Hyväksyttyä tiesuunnitelmaa ollaan parhaillaan muuttamassa Kirismäen eritasoliittymän ja Littoistenjärventien liittymän osalta. 

Kirismäen eritasoliittymän muutossuunnitelma oli nähtävillä marraskuussa 2019. Katso suunnitelma: Muutossuunnitelma-aineisto (destia.fi) 

Littoistenjärventien liittymän muutossuunnitelma on ollut sähköisesti nähtävillä 10.3.-9.4.2020 välisenä aikana. Katso suunnitelma: Muutossuunnitelma-aineisto (vayla.fi)

Liedon kunta on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen Avantin eritasoliittymästä. Tutustu hankkeen verkkosivuihin: 
http://www.lieto.fi/E18kehatie  

Liedon kunta järjesti yleisötilaisuuden Avantin eritasoliittymän tiesuunnitelmasta 23.1.2020. Lisätietoa tilaisuudesta Liedon kunnan verkkosivuilla.

Tiesuunnitelma-aineisto

Rakentamisvaiheen sivulle:

Yhteystiedot

Hankkeen suunnittelu: Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

  • 0295 022 844
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeen toteutus: Väylävirasto

Projektipäällikkö

Juha Sillanpää

  • 029 534 3608
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

E18 Turun kehätie välillä Kausela-Kirismäki

Tieosuus Kausela–Kirismäki poikkeaa huomattavasti muista E18 -tieosuuksista. Turun kehätie on osuudella kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä. Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty lokakuussa 2018 ja sen laati Finnmap Infra Oy. Kirismäen eritasoliittymän ja Littoistenjärventien liittymän osalta tiesuunnitelmaa ollaan muuttamassa. Tiesuunnitelman muutosta on laatinut Kirismäen osalta Destia Oy ja Littoistenjärventien liittymän osalta Sweco Ympäristö Oy. Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen on käynnissä. Kakkosvaiheen toteutukseen on myönnetty rahoitus ja toteutuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Väylävirasto ja ykkösvaiheen urakoitsijana toimii Destia Oy. Kakkosvaiheen urakoitsijaksi on valittu Kreate Oy. Lisäksi Liedon kunta on käynnistänyt erillisen tiesuunnitelman laatimisen Avantin eritasoliittymästä.    

Osoitekarttapohjalle tehty yleiskartta Kausela-Kirismäki hankkeeseen sisältyvistä parantamistoimenpiteistä.

Kakkosvaiheelle myönnetyn rahoituksen turvin hanke voidaan toteuttaa kerralla alusta loppuun.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutus on käynnissä ja hankkeen toteuttamisesta vastaa Väylävirasto. Hankkeen kakkosvaiheen toteuttamiseen myönnetyn rahoituksen turvin hanke saadaan toteutettua kerralla alusta loppuun. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2019-2023. Hankkeen rakennusvaiheelle on tehty omat hankesivut, joista vastaa Väylävirasto. Sivuilta löytyy tietoa mm. rakentamisen työvaiheista ja etenemisestä sekä työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Väyläviraston projektipäällikkö Juha Sillanpää ja ensimmäisen vaiheen toteutuksen urakoitsijana toimii Destia Oy. Kakkosvaiheen urakoitsijaksi on valittu Kreate Oy. Rakentamisesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät rakennusvaiheen hankesivuilta.

Tästä linkistä rakennusvaiheen hankesivuille  

Hankkeen tiesuunnitelma ja muutossuunnitelmat

Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty lokakuussa 2018. Tiesuunnitelmassa Kausela-Kirismäki on suunniteltu noin 8 km matkalta nelikaistaiseksi korkealuokkaiseksi väyläksi poistamalla Kausela-Kirismäki -väliltä kaikki tasoliittymät ja korvaamalla ne rinnakkaisväylillä ja eritasoliittymäratkaisuilla. Lisäksi suunnitelmaan sisältyvät meluntorjunta, Avantin alueen liikennejärjestelyt, Kaarinantien ja valtatien 10 liittymän parantaminen sekä valtatien 10 kevyen- ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantaminen Kaarinan kaupungin alueella. Tiesuunnitelmassa ei ollut mukana Kaarinantien kääntöä eikä Avantin eritasoliittymää, sillä niitä ei hyväksytty hankkeen yleissuunnitelmassa. Tämän hetkiset kaavat eivät mahdollista Kaarinantien kääntöä. Liedon kunta on laatinut Avantin eritasoliittymän mahdollistavan asemakaavan, mutta hankkeen toteutus edellyttää tiesuunnitelman laatimista.  

Hankkeen hyväksyttyä tiesuunnitelmaa ollaan muuttamassa Kirismäen eritasoliittymän ramppien sekä Littoistenjärventien liittymän osalta.  

Rahoitus mahdollistaa Kirismäen ramppien toteuttamisen tavoitetilan mukaisena ratkaisuna. Väylävirasto järjesti yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa 1.10.2019 alueen asukkaille kuulemistilaisuuden, jossa se esitteli Kirimäen eritasoliittymän muutossuunnitelmia ja suunnitteluprosessin etenemistä. Paikalla tilaisuudessa kuulemassa oli noin 20 henkilöä. Tilaisuudessa käydyn keskustelun perusteella muutossuunnitelma laadittiin vaihtoehdon 1 (pdf, 5 Mt) pohjalta. Muutossuunnitelma on valmistunut ja se oli nähtävillä kunnassa marraskuussa 2019. Suunnitelmaan on mahdollista tutustua sähköisesti Destian palvelimella https://www.suunnitelma.info/E18_Turun_kehatien_parantaminen/. Kaarinan kaupungin valtuusto käsittelee muutossuunnitelmaa tammikuussa 2020. Näiden vaiheiden jälkeen suunnitelma etenee Traficomiin hyväksyttäväksi. Kevään 2020 aikana on tarkoitus saada Kirismäen eritasoliittymään koskeva muutossuunnitelma hyväksyttyä ja toteutettavaksi osana meneillään olevaa rakennusurakkaa.

Hankkeen hyväksyttyä tiesuunnitelmaa ollaan muuttamassa myös Littoistenjärventien liittymän osalta siten, että vt 10 ja Littoistenjärventien valoliittymään rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Suunnittelutyö on alikulun osalta on alkanut lokakuussa ja siitä järjestettiin yleisötilaisuus 5.2.2020 (katso esittelyaineisto). Samaan aikaan tiesuunnitelman muutoksen kanssa Kaarinan kaupunki laatii asemakaavamuutosta, jolla mahdollisestetaan alikulkukäytävän rakentaminen. Tietoa asemakaavan muutoksesta löytyy Kaarinan kaupungin verkkosivuilta: 
https://www.kaarina.fi/kaavat_ja_kiinteistot/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/A1107_Hameentien_muutos/fi_FI/A1107_Hameentien_muutos/

Littoistenjärventien liittymän muutossuunnitelma on ollut sähköisesti nähtävillä 10.3.-9.4.2020 välisenä aikana. Muutossuunnitelma-aineistoon voi tutustua tästä. Seuraavaksi muutossuunnitelma lähetetään Traficomiin hyväksyttäväksi, kun laadittavana oleva asemakaavamuutos on ensin hyväksytty. 

Avantin eritasoliittymän tiesuunnitelma

Liedon kunta on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen Avantin eritasoliittymästä. Tiesuunnitelma käsittää Turun kehätien parantamisen rakentamalla eritasoliittymä Avantin kohdalle sekä sekoittumiskaistat Kauselan ja Tuulissuon eritasoliittymien välille. Suunnitteluun liittyen pidettiin 23.1.2020 yleisötilaisuus, jossa osallistujilla oli tilaisuus ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta. Suunnittelun etenemisestä vastaa Liedon kunta, mutta ELY-keskus tulee asettamaan suunnitelman nähtäville sen valmistuttua. Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin hankkeen verkkosivuilla http://www.lieto.fi/E18kehatie.  

Hankkeen yleissuunnitelma

Hankkeen yleissuunnitelma on saanut lainvoimaisen päätöksen helmikuussa 2016. Yleissuunnitelman suunnittelualue rajautui lännessä Kauselan eritasoliittymään ja idässä Kirismäen eritasoliittymään. Lieto ja Kaarina ovat lausunnoissaan puoltaneet ratkaisua ja kuntien vähäisien kaavamuutosten valmistuttua yleissuunnitelma voitiin edellä mainituilta osin hyväksyä, jolloin saatiin edellytykset toteutussuunnittelulle.

Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin myös Kaarinantien (maantie 2200) kääntöä Kultanummelta, Avantin kautta nykyiselle valtatielle 10. Kaarinantien kääntöä ei hyväksytty tämän yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, vaan sen jatkosuunnittelusta päätetään kuntien mahdollisten yleis- ja asemakaavamuutosten jälkeen. Kaarinantien kääntö edellyttää kokonaan uutta yleissuunnitelmaprosessia ja Avantin eritasoliittymä edellyttää tiesuunnitelman ja asemakaavojen laatimista.

reaktionapit
Sivu päivitetty 26.05.2020