Digiroad-aineiston ylläpito kunnissa

Digiroadin aineiston ylläpitäminen kannattaa. Kun ylläpidät Digiroadia kuntasi osalta, mahdollistat reititystä hyödyntävien palveluiden paremman toimivuuden kunnan alueella. Aineistoa hyödyntävät muun muassa Hätäkeskuslaitos ja kotihoidon optimoinnin palvelut. Myös useat navigaattorivalmistajat, reitityspalveluita tuottavat yritykset sekä metsäyhtiöt käyttävät Digiroadia lähtöaineistona reitityksessään.

TIEDOTE KOSKIEN TIELIIKENNELAKI 2020 AIHEUTTAMIA MUUTOKSIA!
Huomioithan, että Tieliikennelaki 2020 tulee muuttamaan kuntien ylläpitovelvollisuutta sekä liikenteenohjauslaitteisiin liittyviä tietolajeja. Tämä sivu ei ole ohje lain tarkoittamiin tietojen toimituksiin tai kuvaa sen tarkoittamia tietolajeja, vaan ohje tietojen toimittamiseksi julkaistaan myöhemmin. Liikenteenohjauslaitteita kuvaaviin tietolajeihin on tulossa muutoksia. 

YLLÄPIDON FAQ

Kunta ylläpitää Digiroadin ominaisuustietoja katujen, hoitamiensa yksityisteiden ja omistamiensa kevyen liikenteen väylien osalta. Digiroad-järjestelmä perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003) sekä valtioneuvoston asetukseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedosta (997/2003)Valtakunnallisesti yhtenäisen aineiston ja tietomallin etuja ovat muun muassa kuntarajat ylittävien palveluiden, reittien ja analyysien kehittäminen. 

Kunta päivittää katuverkon osalta tiedot uusista, poistuneista ja muuttuneista ominaisuustiedoista ensisijaisesti Digiroad-ylläpitosovelluksella. Ylläpidon alussa tietoja voi toimittaa myös Digiroad-operaattorille massatoimitukseen paikkatieto- tai taulukkomuodossa. Digiroad on staattista aineistoa, eli nyrkkisäännön mukaisesti 6 kuukautta tai pidempään kestävät aineiston muutokset tulee päivittää myös Digiroadiin. 

Maanmittauslaitos ylläpitää tiegeometrian keskilinjojen sijainti- ja osoitetietoja. Väylä ylläpitää valtion tieverkon tietoja yhteistyössä operaattorin kanssa. Tiegeometrian, valtion omistaman tieverkon ja muiden kuntien alueella olevan tieverkon osalta kunnat voivat jättää aineistosta palautetta Digiroad-ylläpitosovelluksessa, jolloin palaute välitetään vastuussa olevalle taholle. Digiroad-aineistosta voi antaa palautetta myös sähköpostitse osoitteeseen info@digiroad.fi. 
Sivun alkuun
 

ALKUUN YLLÄPIDOSSA

Digiroadin ylläpidon aloittaminen kannattaa! Alkuun pääsee tilaamalla Digiroad-ylläpitosovelluksen tunnukset sähköpostitse operaattorilta osoitteesta info@digiroad.fi.

Ylläpidossa pääsee alkuun parhaiten osallistumalla Digiroadin ilmaisiin ylläpitokoulutuksiin sekä tutustumalla tähän verkkosivuun. Tällä verkkosivulla on ohjeet aineiston toimituksesta, ylläpidon aloittamisesta sekä parhaat tavat jo olemassa olevan aineiston päivittämiseen. 

Koulutusvideoita Digiroadin ylläpidon aloittamiseksi löytyy Digiroadin YouTube-kanavalta (linkki).

Ylläpidon aloittamisen yhteydessä kannattaa myös kartoittaa kunnan olemassa olevat aineistot. Tiedot saattavat löytyä eri yksiköistä kunnan sisältä: esimerkiksi nopeusrajoituksiin liittyvät tiedot saattavat löytyä liikennesuunnittelun puolelta, kun taas päällystetiedot ja liikennemerkit kunnossapidosta. 
Sivun alkuun

 

AINEISTON NYKYTILAN TARKISTAMINEN

Jos Digiroadin ylläpidossa on ollut pidempiaikainen katko tai kunnan ylläpidon tilasta ei ole tietoa, on hyvä aloittaa tarkistamalla, mitä aineistoa Digiroadissa tällä hetkellä on ja milloin aineistoa on viimeksi ylläpidetty tärkeimpien kuuden tietolajin sekä muiden tietolajien osalta. 

Viimeisimmät päivitykset tietolajeittain voi tarkastaa Digiroadin tilastotyökalusta (linkki).

Aineistoa voi tarkastella visuaalisesti Digiroadin katselurajapinnasta (linkki), jossa tarkasteltava ominaisuustieto valitaan sivun oikeasta yläkulmasta ja legenda vasemmasta yläkulmasta. 
Sivun alkuun

 

AINEISTON AJANTASAISUUDEN SEURANTA - KUNTASIVU

Helpoin tapa varmistaa Digiroad-aineiston pysyminen ajan tasalla, on käyttää Digiroad-ylläpitosovelluksen Kuntasivua (linkki). Kuntasivulle merkitään tietolaji tarkistetuksi sen jälkeen, kun se on päivitetty. Järjestelmään tallentuu päivämäärä, jonka perusteella kunnassa voidaan arvioida, onko viimeisimmän päivityskerran jälkeen tullut uusia muutoksia. Jos muutoksia ei ole edellisen päivityksen jälkeen tullut, tietolajin voi merkitä uudelleen tarkistetuksi. Tällöin hyödyntäjät tietävät, että pitkäänkin muuttumattomana Digiroadissa pysynyt tieto on edelleen oikea. Kuntasivulla korostetaan tietolajit, joiden viimeisimmästä tarkistuksesta on kulunut liian pitkä aika. Kuntasivua pääsee päivittämään Digiroadin ylläpitäjätunnuksilla. 

"Digiroadissa tärkein asia on laatu, laatu ja laatu." - Hätäkeskuslaitos
 Merkitsemällä kuntasivulta tietolajin tarkistetuksi, kunta viestittää käyttäjille aineiston hyvästä laadusta. Myös aineiston ajantasaisena pitäminen helpottuu, kun kunta voi seurata tarkistuspäivästä aineiston ylläpitoa.

Sivun alkuun

YLLÄPIDON ULKOISTAMINEN

Kunta voi halutessaan ulkoistaa Digiroadin ylläpidon konsulttiyritykselle tai sopia yhteisestä ylläpidosta toisen kunnan kanssa. Ulkoistettu ylläpito perustuu kunnan ja konsultin väliseen toimeksiantoon ja sopimukseen. Kun kunta on tehnyt sopimuksen, konsultille tai toisen kunnan ylläpitäjälle luodaan käyttäjätunnus ylläpitosovellukseen ja muokkausoikeudet kyseisen kunnan aineistoon. Muokkausoikeuksia voi pyytää Digiroad-operaattorilta sähköpostitse osoitteesta info@digiroad.fi. 

Ulkoistuspalveluita tarjoavat tällä hetkellä muun muassa Normiopaste, MS GIS, Infrap ja Destia. Olethan suoraan yhteydessä yrityksiin ulkoistamisesta. 

Tarjoaako yrityksesi ammattitaitoista Digiroad-aineiston ylläpitoa? Ota yhteyttä operaattoriin niin lisäämme yrityksesi listalle.

Sivun alkuun 

DIGIROAD-AINEISTON YLLÄPITOTAVAT

 

Aineiston ylläpito Digiroad-sovelluksella

Aineiston ensisijainen ylläpitotapa on Digiroadin ylläpitosovellus, joka on helppo- ja nopeakäyttöinen selainsovellus katuverkon ominaisuustietojen ylläpitoon. Kuntaylläpitäjä pystyy muuttamaan, lisäämään uusia sekä poistamaan poistuneita kunnan katuverkon ja yksityisteiden ominaisuustietoja. Digiroadin geometria tulee suoraan Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta ja sitä ylläpidetään heidän toimestaan. Geometrian virheistä tai puutteista voi antaa palautetta valitsemalla kyseisen linkin, jolloin oikeaan alareunaan aktivoituu sininen aineistopalaute-nappula. Sovelluksessa voi muokata joko yhtä kohdetta tai käyttää aluevalintatyökalua ja muuttaa suuremman alueen tietoja kerralla. Selainsovellusta voi käyttää myös Digiroad-tietojen katseluun.

Uuden tiedon lisääminen

Uusi tieto lisätään ylläpitosovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Viivamaisen kohteen ominaisuustiedot lisätään ominaisuustietotauluun, joka avautuu sovelluksen oikeaan reunaan, kun muokattava tielinkki aktivoidaan tiegeometrialla. Pistemäinen kohde lisätään muokkaustilan plus-työkalulla ja klikkaamalla hiirellä kohteen sijainti kartalle. Pistemäinen kohde kiinnittyy lähimpään tielinkkiin, eikä näin ollen näy kartalla todellisessa maastosijainnissaan. Osalla pistemäisistä kohteista on nuolella ilmaistu vaikutussuunta, jossa nuolen kärki osoittaa tietolajin vaikutussuuntaa kohti. Lisätietoa eri tietolajien lisäyksestä löytyy sovelluksen käyttöohjeesta.

Tiedon muuttaminen

Olemassa olevaa tietoa muokataan ylläpitosovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Valitsemalla muokattavan tielinkin tai pisteen, avautuu sovelluksen oikeaan reunaan ominaisuustietonäkymä, josta kyseisen kohteen tietoja voi muuttaa. Pistemäisen kohteen sijaintia voi muuttaa aktivoimalla sovelluksen vasemmassa alareunassa olevan nuoli-työkalun, tarttumalla pisteeseen ja raahamalla sen oikeaan sijaintiin. Pistemäinen kohde kiinnittyy ylläpitosovelluksessa tiegeometriaan, eikä se näin ollen näy kartalla todellisessa maastosijainnissaan.

Tiedon poistaminen

Ominaisuustietoja poistetaan ylläpitosovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Valitsemalla poistettavan tielinkin tai pistemäisen kohteen, avautuu näytön oikeaan reunaan kohteen ominaisuustietonäkymä. Aktivoimalla ominaisuustietonäkymästä kohdan poista, poistuu tieto muutoksen tallentamisen jälkeen valitulta tielinkiltä. Nopeusrajoitustietoa ei voi poistaa vaan olemassa olevaa tietoa voi ainoastaan muuttaa. 

 

Ylläpitosovelluksen käyttöohjeet löytyvät sovelluksesta ja ohjeiden katselu edellyttää sisäänkirjautumista. 
Ylläpitosovellus toimii Chrome- ja Firefox-selaimilla. 

AINEISTON MASSATOIMITUKSET

Aineistoa voi toimittaa Digiroad-operaattorille myös sähköpostitse aineistopaketteina. Massatoimitukset ovat ensisijaisesti tarkoitettu ylläpidon aloittamiseen ja tietojen viemiseen ensimmäistä kertaa Digiroadiin. Osaa tietolajeista voi ylläpitää myös jatkuvasti aineistotoimitusten avulla, jolloin keskeistä on toimittaa tiedot mahdollisimman lähellä Digiroadin tietomallia sekä oikeassa formaatissa. Aineistovaatimukset on kuvattu tällä sivulla ja jos et tiedä kuinka toimia, ota yhteyttä operaattoriin niin selvitetään yhdessä!

Aineiston voi toimittaa paikkatietoformaatissa, kuten esimerkiksi EsriShapeFile-muodossa tai CSV- ja Excelin xlsx-taulukkona. Aineistoirrotuksessa tulisi olla mukana sijaintitieto ja ominaisuustiedot pistemäisille kohteille. Pääset tietolajikohtaisiin toimitusohjeisiin täältä (linkki). 

Otamme kuitenkin vastaan aineistotoimituksia myös karttoina, kuten pdf. Kartalla tulee esittää uuden, muuttuneen tai poistuneen tiedon tietolaji, sijainti, vaikutussuunta sekä ominaisuustiedot. Ylläpitotieto tulee olla helposti paikannettavissa esimerkiksi osoitteen avulla.

"Kunnassa on hyvä muistaa, että ensisijaisesti tärkeää on toimittaa aineisto millä tavalla tahansa, ja sitten vasta seuraavaksi tärkein asia on toimitusformaatti!"

 

YLLÄPITO KUNTARAJAPINNAN AVULLA (kehitteillä)

Kunnan katurekisteriaineiston hyödyntämisen mahdollistavaa kuntarajapintaa suunnitellaan parhaillaan. Rajapinnan valmistumiselle ei vielä osata sanoa tarkkaa aikataulua ja ennen sen valmistumista aineistoa ylläpidetään Digiroad-ylläpitosovelluksen ja massatoimitusten avulla.

Katurekisterissä olevia tietoja pyritään tulevaisuudessa hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti siten, että kunnan ei tarvitse ylläpitää samaa tietoa kahdessa eri järjestelmässä, vaan kunnan tierekisterin hyödynnettävissä olevat tietolajit voidaan siirtää Digiroadiin rajapinnan avulla. Digiroadin ylläpitosovelluksessa puolestaan ylläpidetään tietolajeja, joita ei kunnan katurekisterissä vielä ole. Kunta saa Digiroadissa ylläpitämänsä tietolajit omaan katurekisteriinsä helposti Digiroadin WFS-rajapinnan kautta, johon muutokset päivittyvät joka viikko.

Rajapintaan toimitetaan tiedot JSON-formaatissa ja aineisto samuutetaan Digiroadin tietomalliin pilvipalvelussa. Alustavan suunnitelman mukaan kunta toimittaa pistemäisille ominaisuuksille sijaintitiedon ja ominaisuustiedot. Viiva- ja aluemaisilta kohteilta, kuten katualueelta toimitetaan tietolajin osalta homogeenisen pätkän alkupisteen koordinaatit ja loppupisteen koordinaatit, sekä pisteiden väliin jäävä ominaisuustiedon arvo, kuten 60 km/h. 

Rajapinta kehitetään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Katurekisteristä tehtävää ylläpitoa pilotoidaan parhaillaan Trimblen, Esrin ja Sitowisen katurekisterien kanssa.

Katurekisteritoimittaja tai kunta! Haluatko mukaan pilottiin? Ota yhteyttä operaattoriin sähköpostitse osoitteessa info@digiroad.fi

Sivun alkuun

PRIORISOITAVAT TIETOLAJIT - ALOITA YLLÄPITO NÄISTÄ

Digiroadin priorisoitavia tietolajeja ovat nopeusrajoitukset, liikennemerkit, kääntymisrajoitus, toiminnallinen luokka, suurin sallittu -rajoitukset ja esterakennelmat. Nämä tiedot ovat todella tärkeitä monelle hyödyntäjälle kuten Hätäkeskuslaitokselle ja navigaattorivalmistajille, ja siksi kunnan kannattaa aloittaa Digiroadin ylläpito kyseisistä tietolajeista. Digiroadin tietolajit on jaettu viivamaisiin, tiegeometrian ominaisuustietoihin ja pistemäisiin ominaisuustietoihin. 

 

Nopeusrajoitus

Nopeusrajoitukset ovat keskeinen osa tehokasta reittisuunnittelua ja aineistoa käyttävät niin Hätäkeskuslaitos, navigaattorivalmistajat kuin liikkumisen palveluita optimoivat yrityksetkin. Nopeusrajoitus on tiegeometrian viivamainen ominaisuustieto Digiroadissa.

Nopeusrajoituksia voi lisätä ylläpitosovelluksessa kätevästi aluetyökalulla suurelle määrälle teitä kerralla, tai yksittäisille teille aktivoimalla tielinkin hiirellä ja lisäämällä rajoituksen ominaisuustietotauluun. Nopeusrajoituksen voi myös jakaa kaksisuuntaiseksi ja tarvittaessa katkaista kesken linkin saksityökalulla. Koulutusvideo viivamaisista tietolajeista löytyy Digiroadin YouTube-kanavalta (linkki). 

Nopeusrajoitusten massatoimituksessa aineiston voi lähettää operaattorille liikennemerkkitietona (katso alla), paikkatietomuodossa esimerkiksi aluemaisina kohteina (polygonit) tai keskilinjageometriatietona. Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee olla ETRS-TM35FIN -koordinaattijärjestelmästä. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on Digiroadin linkki-id tai Maanmittaluslaitoksen MML-id sekä tieto nopeusrajoituksesta. Näitä tietoja Digiroadissa ei kuitenkaan voi viedä automatisoidusti järjestelmään, joten massatoimituksia tulee käyttää vain ylläpidon aloituksessa. Massatoimituksen jälkeen muutokset on nopeinta käydä lisäämässä kunnan toimesta suoraan ylläpitosovelluksessa tai lähettämällä operaattorille pelkät muuttuneet tiedot paikkatietomuodossa. 

Massatoimituksessa tulee olla mukana seuraavat tiedot:

 • Sijaintitieto
 • Koordinaattijärjestelmä (ETRS-TM35FIN)
 • Nopeusrajoituksen arvo (km/h: 40)  
 • Vaikutussuunta, jos tiellä on eri suuntiin eri nopeusrajoitus (vaikutussuunta voi olla 1= molempiin suuntiin, 2= digitointisuuntaan 3= digitointisuuntaa vastaan). Digiroad-aineistossa digitointisuunta on aina etelästä pohjoiseen tai jos etelä- ja pohjoissijainti ovat täsmälleen samat, niin lännestä itään. Eli jos ajorata kulkee etelästä pohjoiseen, sen arvo on 2=digitointisuuntaan. Vastaan tuleva ajorata taas kulkee pohjoisesta etelään ja saa arvon 3= digitointisuuntaa vastaan. 

Nopeusrajoitusten liikennemerkkien tyypit ovat seuraavat:

361  Nopeusrajoitus 
362  Nopeusrajoitus päättyy
363  Nopeusrajoitusalue
364  Nopeusrajoitusalue päättyy

Sivun alkuun

 

Liikennemerkit

Tämä ohje kuvaa Digiroadin 1.6.2020 uudistunutta tietomallia liikennemerkeistä. Tieliikennelaki 2020 uudistuneita liikenteenohjauslaitteita varten tehty ohjeistus löytyy täältä (linkki). Tietomallissa muutoksia on liikennemerkkien kohdalla tullut muun muassa koodiarvoihin, vapaavalintaisiin ominaisuustietoihin, kaistakohtaisuuden ja portaalien hallintaan. 

Liikennemerkit ovat keskeinen tietolaji Digiroadissa. Liikennemerkkiaineiston avulla saadaan paljon tarkkaa tietoa muun muassa rajoituksista ja ne mahdollistavat automaattiliikenteen kehittymisen. Liikennemerkit ovat Digiroadissa pistemäisiä kohteita ja niiden avulla on myös mahdollista ylläpitää osaa viivamaisista tietolajeista. Esimerkiksi kääntymisrajoitus-merkin asettamalla Digiroad-ylläpitosovellus generoi automaattisesti myös viivamaisen kääntymiskiellon tietolajin. Liikennemerkeistä saadaan myös suojateiden, töyssyjen ja muiden tärkeiden tietolajien sijainnit. Lisäksi merkkien avulla voidaan parantaa viivamaisten tietolajien laatua ristiin vertailun avulla. 

Liikennemerkin lisäämisen vaiheet Digiroadin ylläpitosovellukseen: 

 • Valitse päivitettävä tietolaji ja aktivoi muokkaustila
 • Etsi kartalta kohta, johon haluat merkin lisätä
 • Tarkenna mittakaava 1:10 000 tai tarkemmaksi
 • Aktivoi muokkaustilan plustyökalu
 • Klikkaa tielinkin kohtaa, johon haluat lisätä liikennemerkin
 • Määritä liikennemerkin tyyppi, alityyppi, mahdollinen arvo ja vapaavalintaiset ominaisuustiedot
 • Määritä liikennemerkin vaikutussuunta siten, että nuolen kärki osoittaa liikennemerkin vaikutussuuntaan
 • Lisää mahdolliset lisäkilvet
 • Jos et haluakaan luoda merkkiä, paina Peruuta-painiketta
 • Kun olet lisännyt haluamasi tiedot ja haluat luoda liikennemerkin, paina Tallenna-painiketta

Koulutusvideo pistemäisistä tietolajeista löytyy Digiroadin YouTube-kanavalta (linkki). 

Massatoimituksessa liikennemerkkien tiedot voi lähettää Digiroad-operaattorille sähköpostitse osoitteeseen info@digiroad.fi taulukko- tai paikkatietomuodossa. Merkeille on määritelty pakollisia ominaisuustietoja. Lisäksi merkeille on mahdollista antaa vapaavalintaisia ominaisuustietoja, jotka auttavat muun muassa omaisuudenhallinnassa. 

Pakolliset ominaisuustiedot massatoimituksessa:

 • Sijaintitieto: koordinaatit X ja Y (ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa) Pakollinen tieto
 • Liikennemerkin numero (lista löytyy Digiroadin tietolajien kuvauksestaPakollinen tieto
 • Liikennemerkin arvo (esimerkiksi nopeusrajoitus km/h: 40, tai painorajoitus kg: 30000) Pakollinen osalle merkeistä
 • Suunta (asteluku 0-360, joka kuvaa liikennemerkin vaikutussuuntaa) Pakollinen, jos tiennimi ei tiedossa
 • Tiennimi (tiennimi, jolla laite sijaitsee ja sen vaikutusalue alkaa) Pakollinen, jos suunta ei tiedossa
 • Tila (laitteen elinkaarta kuvaava tieto) Pakollinen, jos laite on tilapäinen
 • Loppupäivämäärä (viimeinen päivä, jolloin laite on voimassa) Pakollinen, jos laite on tilapäinen
 • Kaistanumero (osoittaa millä kaistalla laite on) Pakollinen, jos laite on voimassa vain tietyllä kaistalla

Vapaavalintaiset ominaisuustiedot massatoimituksessa:

 • Vanha (vanhan tieliikennelain mukainen asetusnumero)
 • Kunnan ID (kunnan omassa järjestelmässä oleva identifiointitunnus liikennemerkille)
 • Suhteellinen sijainti (laitteen sijaintia kadun poikkileikkauksella täsmentävä koodiarvo
 • Lisätieto (liikennemerkin lisätiedot tekstimuodossa) 
 • Kaistan tyyppi (kaistan tyyppiä kuvaava koodiarvo)
 • Alkupäivämäärä (päivämäärä, jolloin laite astuu voimaan maastossa)
 • Rakenne (täsmentää rakennelman, jossa laite on kiinni)
 • Yleinen kuntoluokka (laitteen kuntoa kuvaava koodiarvo)
 • Koko (liikennemerkin kokoa kuvaava koodiarvo)
 • Kalvon tyyppi (liikennemerkin kalvon heijastavuutta kuvaava koodiarvo)
 • Vaurion tyyppi (laitteen korjaukstarpeen kiireellisyyttä kuvaava koodiarvo)
 • Lisäkilpi
  • Lisäkilven teksti
  • Lisäkilven väri
  • Lisäkilven koko
  • Lisäkilven kalvon tyyppi

Valmiin CSV-pohjan liikennemerkkien massatoimitukseen voit pyytää sähköpostitse operaattorilta info@digiroad.fi! 

Mihin suuntatietoa tarvitaan massatoimituksessa? 
Suuntatieto auttaa massatoimituksen automatiikkaa sijoittamaan liikennemerkin oikealle sijainnille, kun tiedetään mille tielinkille liikennemerkki vaikuttaa. Etenkin risteysalueilla liikennemerkin suuntatieto on tärkeä oikean sijainnin löytymiseksi ja siksi se on pakollinen ominaisuustieto. 

Sivun alkuun

 

Kääntymisrajoitukset

Kääntymisrajoituksella ilmoitetaan suunnat, joihin ajoneuvolla ei saa kääntyä. Kääntymiskielto ei koske välttämättä kaikkia kulkuneuvoja ja vuorokaudenaikoja, joten Digiroadissa kääntymiskiellolle voi asettaa ajoneuvokohtaisia rajoituksia ja voimassaoloaikoja. 

Kääntymisrajoituksen voi asettaa ylläpitosovelluksessa kääntymisrajoitus-liikennemerkillä tai lisäämällä kiellon ominaisuustietona suoraan tielinkille. Liikennemerkillä kääntymiskielto asetetaan lisäämällä tielinkille kiellot ja rajoitukset -valikon alta kääntyminen kielletty -liikennemerkin (katso Liikennemerkit). Merkki tulee lisätä risteyksen lähelle sille tielle, jolta kääntyminen on kielletty ja merkin suuntimanuolen kärjen tulee osoittaa liikennemerkin vaikutussuuntaan. Liikennemerkin asettamalla sovellus generoi automaattisesti myös viivamaisen kääntymiskieltotietolajin. Kääntymisrajoituksen voi asettaa vaihtoehtoisesti myös viivamaisena ominaisuustietona valitsemalla sovelluksesta kääntymisrajoitus-kieltolajin, aktivoimalla tielinkin, jolta kääntyminen on kielletty ja valitsemalla ominaisuustietotaulukosta tielinkin, jolle kääntyminen on kielletty. 

Kääntymisrajoitusten massatoimituksen voi tehdä toimittamalla kääntyminen kielletty -liikennemerkit Digiroadiin (katso Liikennemerkit). Kääntymisrajoitusten liikennemerkkien tyypit ovat:

332  Vasemmalle kääntyminen kielletty 
333  Oikealle kääntyminen kielletty 
334  U-käännös kielletty 

Sivun alkuun

 

Toiminnallinen luokka

Digiroadin toiminnallinen luokka kuvaa liikenneväylän palvelutasoa, liikenteellistä tärkeyttä ja väylänpitäjän tahtoa ohjata liikennettä väylälle. Toiminnallisen luokan avulla voidaan lisäksi erotella jalankulun ja pyöräilyn erilliset väylät autoteistä. Toiminnallinen luokka on tielinkin viivamainen ominaisuustieto ja sen on yksi Digiroadin keskeisimmistä tietolajeista. Toiminnallisen luokan virheet johtavat herkästi navigaattorien virheelliseen reittiin, joten tietolajin ylläpitäminen on erittäin tärkeää. 

Toiminnallisen luokan voi lisätä Digiroadiin ylläpitosovelluksessa valitsemalla Tielinkki-tietolajin ja siirtymällä muokkaustilaan. Tielinkki-tietolajista tulee valita tarkasteltavaksi tasoksi toiminnallinen luokka. Toiminnallinen luokka annetaan aina koko tielinkin pituudelle, eikä sitä voi katkaista sovelluksessa. Mikäli katkaisulle on tarvetta, otathan yhteyttä sähköpostitse operaattoriin info@digiroad.fi. Sovelluksessa ei ole avattu toiminnallisen luokan numerokoodeja, mutta voit tarkastaa merkitykset alla olevasta harmonisointitaulukosta. 

Massatoimituksessa toiminnallisen luokan tiedot voi lähettää sähköpostitse taulukko- tai paikkatietomuodossa Digiroad-operaattorille osoitteeseen: info@digiroad.fi. Jokaisella tiedolla tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Sijaintitieto tai Digiroadin linkki-id
 • Koordinaattijärjestelmä (ETRS-TM35FIN)
 • Toiminnallinen luokka Digiroadissa (esimerkiksi: 2) 
 • Toiminnallinen luokka (tai vastaava) kunnan järjestelmässä (kunnan oman järjestelmän tieto on hyvä toimittaa, jotta harmonisoidun aineiston laatua voidaan valvoa)

Kunnan tietojen sovittamiseksi Digiroadin toiminnalliseen luokkaan voi käyttää apuna seuraavaa kuvausta toiminnallisista luokista:

Luokan nimi Koodi  Kuvaus 
Valtatie tai seudullinen pääkatu 1 Valtatiet ovat Suomen tieverkon päätiet. Suomen tienumerointijärjestelmässä valtateille on varattu numerot 1-39. Seudullinen pääkatu palvelee pääasiassa kauko- ja kauttakulkuliikennettä sekä sisääntuloliikennettä. Seudullisella pääkadulla voi olla myös kunnan sisäistä liikennettä. Liikenteellisesti tärkeämpi kuin koodiarvon 2 seudullinen pääkatu.
Kantatie tai seudullinen pääkatu 2 Kantatiet ovat Suomen tieverkon maanteitä, jotka täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä. Yhdessä valtateiden kanssa kantatiet muodostavat Suomen päätieverkon. Seudullinen pääkatu palvelee pääasiassa kauko- ja kauttakulkuliikennettä sekä sisääntuloliikennettä. Seudullisella pääkadulla voi olla myös kunnan sisäistä liikennettä.
Seututie tai alueellinen pääkatu 3 Seututiet ovat Suomen tieverkon maanteitä, jotka palvelevat seutukuntien liikennettä ja liittävät näitä valta- ja kantateihin. Alueellinen pääkatu palvelee pääasiassa kunnan sisäistä yhdysliikennettä esimerkiksi lähiöstä keskustaan tai eri ympäristöyksiköiden välistä liikennettä. Alueellisella pääkadulla voi olla myös kauko- tai kauttakulku- tai sisääntuloliikennettä.
Yhdystie tai kokoojakatu  4 Yhdystiet ovat Suomen tieverkon maanteitä, jotka eivät ole valta-, kanta-, tai seututeitä. Kokoojakatu kokoaa liikennesolun liikenteen pääkaduille tai maanteille. Kokoojakaduilla ei saisi olla liikennesolun ulkopuolista läpiajoliikennettä.
Liityntäkatu tai tärkeä yksityistie 5  Liityntäkatu liittää maankäytön kokoojakadulle tai maantielle. Liityntäkadulla on välitön yhteys tontille tai rakennuspaikalle. Tärkeän yksityistien käyttö on yleisesti sallittua ja se on liikennöitävissä ympäri vuoden. Tärkeällä yksityistiellä on tyypillisesti paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, ja tien hoitoa varten on perustettu tiekunta, joka on saanut valtion tai kunnan avustusta.
Muu yksityistie 6 Muita yksityisteitä ovat kaikki muut paitsi yksityis- ja metsätiet, jotka eivät kuulu tärkeisiin yksityisteihin ja ovat autolla ajettavissa.
Ajopolku 7 Ajopolut ovat muita yksityis- ja metsäteitä, jotka eivät ole välttämättä autolla ajettavissa, mutta ovat esimerkiksi kevyen liikenteen käytettävissä tai maastoajoneuvolla jaettavissa. Ajopolku voi liittyä muuhun tieverkkoon ilman yhteistä päätepistettä.
Kevyen liikenteen väylä 8 Kevyen liikenteen väylillä liikutaan pääasiassa jalan, pyörällä ja joissain tapauksissa myös mopolla.

Sivun alkuun

 

Suurin sallittu massa, -pituus ja -korkeus

Suurin sallittu pituus, korkeus ja massa ovat Digiroadissa viivamaisia tietolajeja, jotka voivat olla tielinkin mittaisia tai lyhyempiä. Niiden avulla raskaan liikenteen reitit saadaan optimoitua ja kunnan liikennettä voidaan sujuvoittaa. Suurin sallittu -rajoitukset ovat tärkeitä myös muun muassa valtiolle ja metsäyhtiöille. Massarajoitukset ilmoitetaan sadan kilogramman tarkkuudella ja korkeus-, pituus-, ja leveysrajoitukset senttimetreinä. 

Suurin sallittu -rajoituksia voi lisätä ylläpitosovelluksessa muokkaustilassa valitsemalla halutun rajoitustieto tietolajin (esimerkiksi suurin sallittu akselimassa). Aktivoimalla tielinkin, jota tieto koskee, voi rajoituksen asettaa ominaisuustietotauluun. Apuna lisäämisessä voi käyttää tielinkki -tietolajia, jossa on korostetusti visualisoituna sillat ja tunnelit. Koulutusvideo suurin sallittu -rajoituksista löytyy Digiroadin YouTube-kanavalta (linkki)

Suurin sallittu -rajoituksien massatoimituksessa aineiston voi lähettää operaattorille liikennemerkkitietona (katso Liikennemerkit), paikkatietomuodossa esimerkiksi aluemaisina kohteina (polygonit) tai keskilinjageometriatietona. Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee käyttää ETRS-TM35FIN -koordinaattijärjestelmää. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on Digiroadin linkki-id tai Maanmittaluslaitoksen MML-id sekä tieto nopeusrajoituksesta. Näitä tietoja Digiroadissa ei kuitenkaan vielä voi viedä automatisoidusti järjestelmään, joten massatoimituksia tulee käyttää vain ylläpidon aloituksessa. Massatoimitusten jälkeen muutoksia on nopea päivittää kunnan toimesta suoraan ylläpitosovelluksessa tai lähettämällä operaattorille pelkät muuttuneet tiedot paikkatietomuodossa. 

Massatoimituksessa tulee olla mukana seuraavat tiedot:

 • Sijaintitieto tai Digiroadin linkki-ID
 • Koordinaattijärjestelmä (ETRS-TM35FIN)
 • Rajoituksen tyyppi (esimerkiksi suurin sallittu massa) 
 • Rajoituksen arvo (20000)  
 • (Vaikutussuunta), jos tieto ei ole voimassa molempiin suuntiin. Esimerkiksi sillan alla suurin sallittu korkeus -rajoitus voi olla eri suuntiin menevillä ajoradoilla eri (vaikutussuunta voi olla 1= molempiin suuntiin, 2= digitointisuuntaan tai 3= digitointisuuntaa vastaan). Digiroad-aineistossa digitointisuunta on aina etelästä pohjoiseen tai jos etelä- ja pohjoissijainti ovat täsmälleen samat, niin lännestä itään. Eli jos ajorata kulkee etelästä pohjoiseen, sen arvo on 2=digitointisuuntaan. Vastaan tuleva ajorata taas kulkee pohjoisesta etelään ja saa arvon 3= digitointisuuntaa vastaan. 

Suurin sallittu -rajoitusten liikennemerkkien tyypit ovat seuraavat:

341 Ajoneuvon suurin sallittu leveys
342 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus
343 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa
344 Ajoneuvon suurin sallittu massa
345 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa
346 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa
347 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa

Sivun alkuun

 

Esterakennelmat

Esterakennelmat ovat pistemäisiä kohteita kuten betoniporsaita, puomeja ja muita ajamisen maastossa estäviä rakennelmia. Esterakennelma voi Digiroadissa olla tyypiltään avattava puomi tai suljettu yhteys. Digiroadiin ilmoitetaan yksi esterakennelma suljettua yhteyttä kohden, vaikka maastossa olisi useita ajon estäviä yksittäisiä rakenteita. Esterakennelmien yhteydessä on myös hyvä toimittaa niihin liittyvät ajokiellot tai määräysmerkit. 

Esterakennelman voi lisätä Digiroadiin ylläpitosovelluksessa valitsemalla esterakennelmat-tietolajin, siirtymällä muokkaustilaan ja aktivoimalla plustyökalun. Esterakennelma lisätään tielinkille rakennelman sijaintiin ja määrittämällä esterakennelman tyypin suljetuksi yhteydeksi tai avattavaksi puomiksi. 

Massatoimituksessa esterakennelmien tiedot voi lähettää Digiroad-operaattorille sähköpostitse osoitteeseen info@digiroad.fi taulukko- tai paikkatietomuodossa. Jokaisella merkillä tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Koordinaatit X ja Y (ETRS-TM35FIN)
 • Esterakennelman tyyppi (1= suljettu yhteys, 2= avattava puomi)  

Esimerkki taulukosta, jolla tiedot voi toimittaa:

Koordinaatti X Koordinaatti Y Esterakennelman tyyppi
362410 6763838 1
362415 6763828 2


Esimerkkejä esterakennelmien kanssa käytetyistä liikennemerkeistä: 

311 Ajoneuvolla ajo kielletty 
312 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty 
313 Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty 
314 Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty 
315 Traktorilla ajo kielletty 
316 Moottoripyörällä ajo kielletty 
317 Moottorikelkalla ajo kielletty 
318 Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty 
319 Linja-autolla ajo kielletty 
321 Mopolla ajo kielletty 
322 Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty 
323 Jalankulku kielletty 
324 Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty 
325 Ratsastus kielletty 
423 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä
424 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain
425 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain (pyörä oikealla)
575 Kävelykatu
576 Kävelykatu päättyy
682 Jalankulkijoille tarkoitettu reitti

Sivun alkuun

MUUT TÄRKEÄT TIETOLAJIT

Joukkoliikenteen pysäkit

Joukkoliikenteen pysäkkien ylläpito poikkeaa muun aineiston ylläpidosta. Joukkoliikenteen pysäkkien ylläpito on kuvattu dokumentit-sivulla. Ylläpidosta vastaa joko toimivaltainen viranomainen, kuten HSL, FÖLI ja Vilkku tai kunta itse. 

Liikennevalot

Tämä ohje kuvaa Digiroadin 2019 tietomallia liikennevaloista. Tieliikennelaki 2020 liikenteenohjauslaitteita varten tehtävän ohjeen työ on keskeneräinen ja siitä tiedotetaan erikseen myöhemmin. Tietomalliin on tulossa muutoksia muun muassa luokitteluun, ominaisuustietoihin sekä kaistakohtaisuuden ja portaalien hallintaan.

Liikennevalot ovat pistemäinen tietolaji Digiroadissa. Liikennevalo merkitään mahdollisimman tarkasti geometrialle samaan linjaan laitteen maastosijainnin kanssa. Liikennevaloista tallennetaan järjestelmään yksi kohde, vaikka laitteita olisi useampi samassa sijainnissa. 

Liikennevalon voi lisätä ylläpitosovelluksessa valitsemalla liikennevalo -tietolajin ja siirtymällä muokkaustilaan. Liikennevalo sijoitetaan tiegeometrialle poikittaiseen linjaan maastosijainnin kanssa mahdollisimman tarkasti. Liikennevaloa ei voi luoda sovelluksessa irti geometriasta laitteen maastosijaintiin. 

Massatoimituksessa liikennevalojen tiedot voi lähettää sähköpostitse taulukko- tai paikkatietomuodossa Digiroad-operaattorille info@digiroad.fi. Jokaisella tiedolla tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Pisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
 • Liikennevaloille ei toistaiseksi tallenneta ominaisuustietoja vaan pelkästään sijaintitieto. Liikennevalojen tietomalliin on tulossa muutoksia Tieliikennelaki 2020 uudistuksen mukana. 
Koordinaatti X Koordinaatti Y Liikennevalo
362410 6763838 1
362415 6763828 1

 

Valaistus

Valaistus on Digiroadissa viivamainen tietolaji, joka voi katketa missä kohtaa tielinkkiä vain. Katuvalaistustieto tallennetaan aineistossa sille kadun osuudelle, jolla on valaisimia. Yksittäisiä valaisinpylväitä ei tallenneta. 

Katuvalaistustiedon voi lisätä ylläpitosovelluksessa siirtymällä muokkaustilaan ja valitsemalla katuvalaistus-tietolajin. Tiedon voi lisätä joko yksittäiselle tielle tai vastaavasti suuremmalle alueelle kerrallaan. Kaupungeissa, joissa katuvalaistusta on lähes kaikilla teillä, kannattaa tieto ensin lisätä kaikille teille aluetyökalulla, ja sen jälkeen poistaa tiedot valaisemattomilta teiltä.

Massatoimituksessa katuvalaistusten tiedon voi lähettää Digiroad-operaattorille paikkatietomuodossa esimerkiksi keskilinjageometriatietona tai aluemaisina kohteina (polygonit). Paikkatietomuotoisen toimituksen tulee olla ETRS-TM35FIN -koordinaattijärjestelmästä. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on Digiroadin linkki-id tai Maanmittaluslaitoksen MML-id sekä tieto katuvalaistuksesta. Näitä tietoja Digiroadissa ei kuitenkaan voi viedä automatisoidusti järjestelmään, joten massatoimituksia tulee käyttää vain ylläpidon aloituksessa. Massatoimituksen jälkeen muutokset on nopeinta käydä lisäämässä kunnan toimesta suoraan ylläpitosovelluksessa tai lähettää operaattorille pelkät muuttuneet tiedot paikkatietomuodossa. 

Toimitettavat ominaisuustiedot:

 • Sijaintitieto tai koordinaatit 
 • Koodinaattijärjestelmä (ETRS-TM35FIN)

Esimerkki taulukkomuotoisesta toimituksesta:

Koordinaatti X Koordinaatti Y Liikennevalo
362410 6763838 1
362415 6763828 1

Sivun alkuun

 

Kaistojen lukumäärä

Kaistojen lukumäärä on Digiroadissa viivamainen ominaisuustieto ja tieto kirjataan Digiroadiin, kun kaistojen lukumäärä poikkeaa tietyypin mukaisesta oletusmäärästä.

Kaistojen lukumäärästä tallennetaan tieto kun:

 • Kaistoja on samaan suuntaan enemmän kuin yksi yksiajorataisella tiellä.
  Yksiajoratainen tie tarkoittaa tietä, jolla on molempiin ajosuuntiin yksi kaista ja eri suuntaan meneviä kaistoja ei ole erotettu toisistaan, kuten esimerkiksi moottoriteillä.
 • Kaistoja on samaan suuntaan enemmän kuin kaksi kaksiajorataisella tiellä
  Kaksiajoratainen tie tarkoittaa tietä, jolla eri suuntiin kulkevat kaistat on erotettu toisistaan keskikaistaleella, kuten esimerkiksi moottoriteillä. Kaksiajorataisella tiellä on usein vähintään 2 kaistaa molempiin suuntiin ja siksi vain poikkeukset ilmoitetaan.

Kaistojen lukumäärän voi lisätä ylläpitosovelluksessa kuntalainen kunnan katuverkolle ja ELY-keskuksen ylläpitäjä valtion tieverkolle. Siirtymällä muokkaustilaan ja aktivoimalla halutun tielinkin, voi kaistojen lukumäärää vaihtaa vasemmalle puolelle näyttöä aukeavasta ominaisuustaulusta. 

Massatoimituksessa toiminnallisen luokan tiedot voi lähettää sähköpostitse taulukko- tai paikkatietomuodossa osoitteeseen info@digiroad.fi. Jokaisella tiedolla tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Sijaintitieto tai Digiroadin linkki-id
 • Koordinaattijärjestelmä (ETRS-TM35FIN)
 • Kaistojen lukumäärä (kunta voi toimittaa kaikkien teiden kaistojen lukumäärän huolimatta siitä, onko kyseessä kaksi- vai yksiajoratainen tie)

 

Joukkoliikennekaista

Joukkoliikennekaista on Digiroadissa viivamainen tietolaji. Joukkoliikennekaista lisätään tiegeometrialla kohdasta, josta kaista alkaa ja jatketaan niin pitkälle kuin kaistaa riittää.

Joukkoliikennekaistan voi lisätä ylläpitosovelluksella siirtymällä muokkaustilaan ja valitsemalla viivamaisista tietolajeista joukkoliikennekaistan. Aktivoimalla muokattavan tielinkin tai tielinkkiketjun, voidaan joukkoliikenteenkaista ja sen vaikutussuunta määrittää ominaisuustaulusta. Tielinkillä oleva nuoli osoittaa joukkoliikennekaistan vaikutussuuntaan. Joukkoliikennekaistan voi asettaa tarvittaessa vain osalle tielinkkiä saksityökalulla.

Massatoimituksilla joukkoliikennekaistatietoja voi toimittaa paikkatietomuodossa viivamaisina tietoina. Paikkatietomuotoisen toimituksen tulee olla ETRS-TM35FIN koordinaattijärjestelmässä. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on joko geometriatieto tai vastaavasti lista Digiroadin linkki-id -numeroita.

Toimitettavat ominaisuustiedot:

 • Sijaintitieto tai koordinaatit 
 • Koodinaattijärjestelmä (ETRS-TM35FIN)
 • Vaikutussuunta, kertoo kumpaan ajosuuntaan joukkoliikennekaista on käytössä (vaikutussuunta voi olla 1= molempiin suuntiin, 2= digitointisuuntaan tai 3= digitointisuuntaa vastaan). Digiroad-aineistossa digitointisuunta on aina etelästä pohjoiseen tai jos etelä- ja pohjoissijainti ovat täsmälleen samat, niin lännestä itään. Eli jos ajorata kulkee etelästä pohjoiseen, sen arvo on 2=digitointisuuntaan. Vastaan tuleva ajorata taas kulkee pohjoisesta etelään ja saa arvon 3= digitointisuuntaa vastaan.

Sivun alkuun

 

VAK-rajoitus

Vaarallisten aineiden kuljetus eli VAK-rajoitus on Digiroadissa viivamainen tietolaji. VAK-rajoitus kuvaa tieverkon osaa, jollaa vaarallisten aineiden kuljetukset ovat kiellettyjä. VAK-rajoituksen arvona voi olla A-VAK tai B-VAK, joka osoitetaan kieltomerkin lisäkilvessä. A-VAK kieltää vaarallisten aineiden kuljetuksen kokonaan, kun taas B-VAK kieltää läpiajon ja sallii kuljetuksen kuormaus- tai purkupaikalle. A- ja B-VAK eivät voi olla maastossa voimassa samaan kellon aikaan, joten myös voimassaoloaika tulee täsmentää.

VAK-rajoituksen voi lisätä ylläpitosovelluksessa siirtymällä muokkaustilaan ja valitsemalla viivamaisista tietolajeista VAK-rajoituksen. Valitse tielinkki tai tielinkkiketju, jolla VAK-rajoitus on ja määritä vielä vaikutussuunta sekä voimassaoloaika. Voit katkaista tietolajin saksityökalulla kesken tielinkin, jos rajoitusalue loppuu tielinkkien välillä.

VAK-rajoitukset voi toimittaa massatoimituksilla paikkatietomuodossa viivamaisina tietoina. Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee olla mukana tieto käytetystä koordinaattijärjestelmästä. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on joko geometriatieto tai vastaavasti lista Digiroadin linkki-id -numeroita.

 • Sijaintitieto tai koordinaatit
 • Koodinaattijärjestelmä
 • Kielletty ajoneuvotyyppi, A-VAK (koodiarvo=24) tai B-VAK (koodiarvo=25)
 • Voimassaoloaika, Lisäkilvessä ilmoitettu voimassaoloaika
 • Vaikutussuunta, kertoo kumpaan ajosuuntaan joukkoliikennekaista on käytössä (vaikutussuunta voi olla 1= molempiin suuntiin, 2= digitointisuuntaan 3= digitointisuuntaa vastaan). Digiroad-aineistossa digitointisuunta on aina etelästä pohjoiseen tai jos etelä- ja pohjoissijainti ovat täsmälleen samat, niin lännestä itään. Eli jos ajorata kulkee etelästä pohjoiseen, sen arvo on 2= digitointisuuntaan. Vastaan tuleva ajorata taas kulkee pohjoisesta etelään ja saa arvon 3= digitointisuuntaa vastaan.

Rautatien tasoristeys

Rautatien tasoristeys on pistemäinen tietolaji, joka osoittaa tielinkin ja rautatien risteyskohtaa.

Rautatien tasoristeyksen voi lisätä ylläpitosovelluksessa valitsemalla tasoristeys-tietolajin ja siirtymällä muokkaustilaan. Tasoristeys sijoitetaan junaradan ja ajoradan risteyskohtaan. Alla olevasta listasta voi tarkistaa tarvittavat ominaisuustiedot.

Massatoimituksessa rautatien tasoristeysten tiedot voi lähettää Digiroad-operaattorille sähköpostitse osoitteeseen info@digiroad.fi taulukko- tai paikkatietomuodossa. Jokaisella tiedolla tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Pisteen koordinaatit 
 • Koodinaattijärjestelmä (suositus: ETRS-TM35FIN)
 • Tasoristeystunnus, esimerkiksi HY1 /01
 • Nimi, esimerkiksi Hyvinkään asema
 • Turvavarusteet:
  Rautatie ei käytössä= 1
  Ei turvalaitteita= 2
  Vain valo ja/tai äänimerkki= 3
  Puolipuomi sekä mahdollinen valo ja/tai äänimerkki= 4
  Kokopuomi sekä mahdollinen valo ja/tai äänimerkki= 5
Koordinaatti X Koordinaatti Y Nimi Turvavarusteet Tasoristeystunnus
362410 6763838 Hyvinkään asema 3 HY1 /01
363415 6783828 Käsämä 4 VNJ/10

Sivun alkuun

 

Liikennemäärä

Liikennemäärä on viivamainen ominaisuustieto, joka kuvaa keskimääräistä vuorokausiliikennettä. Keskimääräinen vuorokausiliikenne on määritelty ajoneuvojen määräksi, joka vuorokaudessa ylittää tien poikkileikkauksen. Yksiajorataisen tien muuttuessa välillä kaksiajorataiseksi liikennemäärä on kummallakin ajoradalla sama kuin yksiajorataisella tiellä, josta ajoradat erkanevat.

Massatoimituksella liikennemäärät voi toimittaa paikkatietomuodossa viivamaisina tietoina. Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee olla mukana tieto käytetystä koordinaattijärjestelmästä (suositus: ETRS-TM35FIN). Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on joko geometriatieto tai vastaavasti lista Digiroadin linkki-id -numeroita

Aineistotoimituksen mukana tulee olla seuraavat tiedot:

 

 • Sijaintitieto tai koordinaatit
 • Koodinaattijärjestelmä
 • Liikennemääräkokonaislukuna liikenteen määrä vuorokaudessa (esimerkiksi 23700)

 

Kelirikko

Kelirikko on viivamainen tietolaji, joka kuvaa tien alttiutta toistuville kelirikoille. Kelirikko tietoon tulee ilmoittaa noin kuukauden tarkkuudella arvio, jolloin kelirikko yleisimmin esiintyy. Samalla voidaan ilmoittaa kelirikon aikainen painorajoitus, jos sellainen on asetettu. 

Kelirikon voi lisätä ylläpitosovelluksessa siirtymällä muokkaustilaan ja valitsemalla viivamaisista tietolajeista Kelirikon. Valitsemalla muokattavan tielinkin tai tielinkkiketjun, voidaan ominaisuustietotauluun määrittää kelirikon ajankohta sekä mahdollinen painorajoitus. Jos rajoitusalue loppuu tielinkkien keskellä, voi linkin katkaista tietolajin saksityökalulla.

Massatoimituksella kelirikon tiedot voi toimittaa Digiroad-operaattorille sähköpostitse osoitteeseen info@digiroad.fi paikkatietomuodossa viivamaisina tietoina. Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee olla mukana tieto käytetystä koordinaattijärjestelmästä (suositus: ETRS-TM35FIN). Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on joko geometriatieto tai vastaavasti lista Digiroadin linkki-id -numeroista

 • Sijaintitieto tai koordinaatit
 • Koodinaattijärjestelmä (suositus: ETRS-TM35FIN)
 • Kelirikon ajankohta, noin kuukauden tarkkuudella
 • Arvo, kelirikon aikainen suurin sallittu massarajoitus kilogrammoina, jos asetettu

Sivun alkuun

Hoitoluokat

Tiedot tulossa pian!

 • Viivamainen tietolaji

Päällystetty tie

Päällystetty tie on viivamainen tietolaji, joka kertoo tielinkin päällystetyypin koodiarvolla. Päällystetieto on lähes aina koko linkin mittainen tieto.

Päällystetiedon voi lisätä ylläpitosovelluksessa valitsemalla Päällyste-tietolajin ja siirtymällä muokkaustilaan. Aktivoimalla muokattavan tielinkin tai tielinkkiketjun, voidaan päällysteen tyyppi määrittää pudotusvalikosta. Tietolajin voi katkaista saksityökalulla kesken tielinkin, jos rajoitusalue loppuu tielinkkien välillä. Päällysteluokkien selitteet on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Massatoimituksessa päällystetiedon voi lähettää sähköpostitse taulukko- tai paikkatietomuodossa Digiroad-operaattorille osoitteeseen info@digiroad.fi. Jokaisella tiedolla tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Sijaintitieto tai koordinaatit
 • Koodinaattijärjestelmä (suositus: ETRS-TM35FIN)
 • Arvo, päällysteen koodiarvolla 

Päällysteluokat ovat seuraavat:

Koodiarvo Nimi Selite
1 Betoni  
2 Kivi erilaiset kiveykset
10 Kovat asfalttibetonit niin sanottu tavallinen asfalttibetoni
20 Pehmeät asfalttibetonit käytetty pehmeää bitumia
30 Soratien pintaus soratiet, jossa on käytetty sideainetta, kuten bitumiliuosta
40 Sorakulutuskerros sora ja hiekkatiet
50 Muut pinnoitteet siltojen puukannet ja muut vastaavat materiaalit
99 Päällystetty, tyyppi tuntematon päällystetyt tiet, joidenka materiaali on muu kuin hiekka, sora tai muu irtopäällyste, mutta materiaali ei ole tiedossa

Tilapäinen liikennejärjestely

Ohje päivittyy pian!

 

Tiemaalaukset (tulossa kesällä 2020)

Sivun alkuun

reaktionapit
Sivu päivitetty 03.07.2020