Ajankohtaista

YVA-ohjelma oli nähtävillä 22.11.-23.12.2019.  Tutustu YVA-ohjelmaan ja siitä annettuun 21.1.2019 viranomaisen lausuntoon yhteysviranomaisen hankesivuilla.

YVA-ohjelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 3.12.2019 Aurinkokiven koululla Vantaalla. Yleisöä paikalla oli noin 100 henkeä ja hanke herätti vilkasta keskustelua. Katso täältä tilaisuuden muistio (pdf, 165 kt) sekä esittelydiat yhteysviranomaisen esitys (pdf, 115 kt) ja hankevastaavan esitys (pdf, 4,9 Mt).

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Mari Ahonen

  • 0295 021 265
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sitowise

projektipäällikkö

Rauno Tuominen

  • 040 700 7321
  • etunimi.sukunimi@sitowise.com

Sitowise

YVA-menettelystä vastaava

Taina Klinga

  • 020 747 6188
  • etunimi.sukunimi@sitowise.com

Maantie 152 Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa maantien 152 toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä. Aluevaraussuunnitelma liittyy kiinteästi Vantaan ja Tuusulan kaavoitukseen. Hankkeen vaihtoehtoja tutkitaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, joka käynnistyi syksyllä 2019.

Suunnitelman lähtökohdat

Suunnittelun taustalla on tarve kehittää Uudenmaan pääväylien välisiä poikittaisia yhteyksiä ja tukea maakunnallisesti merkittäviä logistiikkatoimintoja. Maantien 152 suunnittelu on ollut esillä jo 1990-luvulla ja siitä on laadittu useampia suunnitelmia.  Maantien 152 uutta linjausta on kutsuttu monissa yhteyksissä Kehä IV-nimellä. Uusi väylä kuuluu maakunnan kehittämisen tavoitteisiin. Maantien yhteystarve ja siihen kytkeytyvä maankäytön kehittäminen on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa ja uudessa maakuntakaavaehdotuksesta (Uusimaa-kaava 2050).

Uudenmaan ELY-keskus käynnisti yhdessä Vantaan kaupungin ja Tuusulan kaupungin kanssa aluevaraussuunnitelman laatimisen keväällä 2018. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen. Tuusulassa on käynnissä koko kunnan yleiskaavan laatiminen ja lisäksi Focus-alueella on käynnissä asemakaavoitusprosessit.

Karttakuva, jossa on esitetty suunnittelukohteen sijainti.

Suunnitelman sisältö

Hankkeessa laaditaan päätöksentekoa ja kaavoitusta palveleva aluevaraussuunnitelma. Uusi maantieyhteys yhdistyy lännessä Hämeenlinnanväylälle (vt 3) rakennettavan Klaukkalan ohikulkutien (mt 132) liittymään ja idässä Tuusulanväylälle (kt 45) Kulomäentien (mt 152) nykyiseen eritasoliittymään. Suunnittelualueen pituus on noin 13 kilometriä. 

Suunnitteluprosessiin kuuluu lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). YVA-menettelyyn liittyy keskeisesti myös keskustelu ja tiedonvälittäminen hankkeesta. YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen ratkaisun, jossa on sovitettu yhteen erilaisia tarpeita. YVA-menettelyä valvoo ja ohjaa yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaa ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.
  
YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot on muodostettu edeltävien selvitysten, maankäytön tarpeiden ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden perusteella. Myös ympäristöarvoista on saatu reunaehtoja suunnitteluun. YVA-menettelyn vaihtoehdot ovat seuraavat:

  • Vaihtoehto 1 (VE 1) sisältää uuden maantietasoisen väylän Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välillä. 
  • Vaihtoehto 0+ (VE 0+) on pelkän Focus-alueen toteutus eli vaihtoehto sisältää uuden maantietasoisen väylän Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä. Yhteys palvelee Focuksen asemakaava-aluetta kytkien sen Tuusulanväylään sekä muuhun tie- ja katuverkkoon.

Suunnittelun eteneminen, aikataulu ja tiedottaminen

Hankkeesta tiedotetaan kuulutusten, tiedotteiden ja verkkosivujen kautta. YVA-menettelyyn kuuluvat yleisötilaisuudet nähtävilläolovaiheissa.

YVA-ohjelma valmistui marraskuussa 2019. Varsinainen arviointityö suoritetaan YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka asetetaan nähtäville keväällä 2020. YVA-menettelyn arviointivaihe päättyy yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään loppukesällä 2020. 

YVA-menettelyn pohjalta hankkeesta vastaava tekee valinnan aluevaraussuunnitelmaan valittavasta vaihtoehdosta. Hankkeen suunnittelu jatkuu aluevaraussuunnitelman laatimisella heti YVA-menettelyn jälkeen, siten valmis suunnitelma on käytettävissä Vantaan uuden yleiskaavan 2020 viimeistelyssä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 22.01.2020