Suunniteltu rakennusvaiheen geometria

Ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston ylläpidon eli SURAVAGE-prosessin tavoitteena on sujuva ja mahdollisimman ajantasainen tiedon koostaminen tie- ja katuverkon keskilinjamuodossa. SURAVAGE-prosessilla pyritään ennakoimaan rakentamisen jälkeisen tilanteen geometriaa. Keskeisiä suunnitellun rakennusvaiheen geometrian tietojen hyödyntäjiä ovat mm. pelastusviranomaiset, alue- ja liikennesuunnittelu sekä navigaattorivalmistajat. SURAVAGE-prosessi alkaa rakentamissuunnitelmasta ja on osana Digiroad-järjestelmää. Rakentamissuunnitelman mukainen geometria saa Digiroad-aineistossa ominaisuustiedokseen rakenteilla-statuksen ja löytyy tielinkin ominaisuustietona.

Lista vuonna 2019 rakenteilla olevista tiehankkeista ELY-alueittain.

Listan ajantasaisuus tarkistetaan kerran kuukaudessa. (ladattava taulukkotiedosto, päivitetty 17.9.2019)

SURAVAGE-ohjeistukset: 

SURAVAGE-prosessi on kuvattu kaikkien osapuolten näkökulmasta Väylän ohjeessa:
SURAVAGE-ohjeistus: Ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston ylläpito Suomessa
SURAVAGE-esittely suunnittelijoille

SURAVAGE-prosessi kunnissa webinaarin esitys

SURAVAGE-esitys Velho-koulutuksessa 13.3.2019

Ohjeita kunnalle sekä suunnittelijoiden vastuut prosessin eri vaiheissa tämän sivun pikaohjeista. Kattavampi ohjeistus löytyy SURAVAGE-ohjeistuksesta.

Ohjeita kunnalle SURAVAGE-aineiston tilaamiseen ja toimittamiseen

Kunnan vastuulla on tilata SURAVAGE-aineisto osana investointipäätöksen saanutta kadun rakennussuunnitelmaa ja toimittaa keskilinjageometria ominaisuustietoineen Maanmittauslaitokselle. Kunnan vastuulla on myös viestiä rakentamisen eteneminen Maanmittauslaitokselle.

 1. SURAVAGE-aineisto tilataan osana kadun rakennussuunnitelmaa. Tarjouspyynnön liitteeksi voi lisätä SURAVAGE-pääohjeen (Väylän julkaisu 7/2019), johon on kuvattu kuntaprosessi sekä liite 2 suunnittelijan toimintaohje Keskilinjageometrioiden tuottaminen tien ja kadun suunnittelussa.
 2. Suunnittelija toimittaa keskilinjageometrian osana suunnitelmaa kuntaan eli tilaajalle.
 3. Kunta lisää aineistoon ominaisuustiedot, jotka Maanmittauslaitos tarvitsee aineiston jatkokäsittelyä ja julkaisua varten.

Tärkeimmät ominaisuustiedot, jotka tulee täydentää keskilinjageometrialle:

 • Yksisuuntaisuus
 • Tasosijainti
 • Hallinnollinen luokka
 • Lisäksi osoitteen mukaiset tienimitiedot tie- ja katuverkolle
 1. Ominaisuustiedoilla täydennetty SURAVAGE-aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokseen osoitteeseen maasto@maanmittauslaitos.fi
 2. Kunta viestii Maanmittauslaitokselle rakennushankkeen rakentamisen aikaiset vaiheet. Tärkeää on viestiä erityisesti hankkeen valmistuminen, hankkeen viivästyminen tai peruuntuminen sekä liikenteelle käyttöönotetut osat rakentamisen aikana.

Ohjeita suunnittelijoille ELY:n ja Väylän projekteissa:

Hankkeen projektipäällikön vastuulla on valvoa SURAVAGE-aineiston valmistuminen ajallaan Maanmittauslaitokselle sekä viestiä rakentamisen eteneminen.

 1. SURAVAGE-aineisto tuotetaan omana tien rakennussuunnitelmana. Rakennussuunnitelman tilaaja ohjeistaa suunnitelman tekijää SURAVAGE-aineiston tuottamisesta.
 2. Suunnittelija tuottaa SURAVAGEn keskilinjageometria-aineiston (JHS 188) ja toimittaa aineiston tilaajalle. Soveltuvia aineiston toimitusmuotoja ovat LandXML, ESRI shp tai MapInfo MIF. 
 3. Suunnitelmatiedot toimitetaan osoitteeseen RPSuunnitelmat@vayla.fi  tai suoraan ELY:n tiestötietovastaavalle.
 4. ELY-keskus viimeistelee aineiston sekä lisää ominaisuustiedot ja toimittaa valmiin SURAVAGE-geometrian Maanmittauslaitokselle.
 5. Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta rakenteilla olevan geometrian tiedot siirtyvät Digiroad-järjestelmään ja Digiroad-julkaisussa aineiston hyödyntäjille.

Ohjeita suunnittelijoille kunnan rakennushankkeissa:

 1. SURAVAGE-aineisto tuotetaan omana tien rakennussuunnitelmana. Rakennussuunnitelman tilaaja ohjeistaa suunnitelman tekijää SURAVAGE-aineiston tuottamisesta.
 2. Suunnittelija tuottaa SURAVAGEn keskilinjageometria-aineiston (JHS 188) ja toimittaa aineiston tilaajalle. Aineiston tuottamisen apuna toimintaohje Keskilinjageometrioiden tuottaminen tien ja kadun suunnittelussa (Väylän julkaisu 7/2019). Soveltuvia aineiston toimitusmuotoja ovat LandXML, ESRI shp tai MapInfo MIF. 
 3. Suunnitelmatiedot toimitetaan kuntaan yhteyshenkilölle muun suunnitelma-aineiston yhteydessä.
 4. Kunta lisää ominaisuustiedot ja toimittaa valmiin SURAVAGE-geometrian Maanmittauslaitokselle.
 5. Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta rakenteilla olevan geometrian tiedot siirtyvät Digiroad-järjestelmään ja Digiroad-julkaisussa aineiston hyödyntäjille.

 

SURAVAGE -prosessin usein kysytyt kysymykset:

Seuraavassa on käyty läpi yleisimpiä kysymyksiä suunnitellun rakennusvaiheen geometriaan muodostamiseen liittyen. SURAVAGE-prosessiin liittyvät kysymykset voi toimittaa osoitteeseen RPSuunnitelmat@vayla.fi. 

Jos kahden rinnakkaisen sillan välinen etäisyys on yli viisi metriä, miten linkkikatkokset tehdään?
Keskilinja-aineistoon tehdään oma linkki siltojen väliin. Tästä löytyy myös kuva suunnittelijan ohjeesta (liite 2), sivu 22, kuva 13.
Onko SURAVAGE-aineistotoimitukseen sisällytettävä suunniteltavan kevyen liikenteen väylän keskilinja?
Kyllä, myös kevyen liikenteen väylien keskilinjan geometria tulee sisällyttää SURAVAGE-aineistoon.
SURAVAGE-ohjeen liitteessä 2 (Suunnittelijan ohje) käytetään joissakin kohtaa termiä Tiesuunnitelma. Mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan?
Tiesuunnitelmalla tarkoitetaan tien rakennussuunnitelmaa. 
SURAVAGE-aineistotoimituksen yhteydessä suunnittelijan tulisi toimittaa myös rakentamisen arvioitu valmistumisajankohta. Jos se ei ole tiedossa, miten menetellään?
Arvio hankkeen valmistumisajankohdasta ei aina ole tiedossa. Tällöin suunnittelija ei sitä ilmoita SURAVAGE-aineistotoimituksen yhteydessä.
Onko SURAVAGE-aineistotoimitukseen sisällytettävä suunniteltavan yksityistien keskilinja?
Kyllä, myös yksityistien keskilinjageometria tulee sisällyttää SURAVAGE-aineistoon. Samalla tulee huomioida yksityistien mahdollisesti aiheuttama linkkikatkos maantie-geometriaan.
Suunnitelman mukainen tiehanke ei aina käynnisty lainkaan, vaikka sillä olisi investointipäätös. Suunnittelija on kuitenkin jo toimittanut suunnitellun tiehankkeen SURAVAGE-aineiston eteenpäin. Miten tulee menetellä?

Jos suunnitelma ei toteudu ja tiehanketta ei lainkaan käynnistetä, tästä tulee ilmoittaa tiedon varmistuttua pikaisesti Väylävirastoon RPSuunnitelmat@vayla.fi -osoitteeseen.

Ajorata muuttuu kaksikaistaisesta kolmekaistaiseksi tai ajoradalla on vaihtelevasti kaksi tai kolme kaistaa. Miten ajoradan keskilinja määräytyy?
Keskilinja pidetään pehmeälinjaisena, jossa ei ole jyrkkiä mutkia. Pitkällä osuudella siisti/pehmeä linjauksen korjaus voi olla hyvä. Lyhyellä osuudella seurataan sitä linjaa, jolla piirto ollaan aloitettu. Pääasia on, että keskilinjaan ei tule turhaan jyrkkiä mutkia, joita ei ole maastossa olevassa tielinjassakaan.
Miten määritetään kiertoliittymän keskilinja?
Kiertoliittymän keskilinjan voi luoda esim. siten, että kiertoliittymän keskipisteestä luo bufferoimalla riittävän suuren ympyrän (ympyrän säteen/halkaisijan mukaan), jonka reunaa pitkin keskilinjan voi digitoida.
Miten menetellään, jos kiertoliittymän halkaisija on täsmälleen 20 metriä?
Kiertoliittymälle luodaan oma keskilinjageometria.
Pysäkin ja kevyen liikenteen väylän yhtymäkohta on alle viisi metriä. Mitä tehdään?
Alle viiden metrin pisto luodaan omana geometriana, jos pituus on kuitenkin yli kaksi metriä. Alle kahden metrin pituista geometiraa ei luoda.
Pitääkö z-koordinaatti olla mukana?

Z-koordinaatti on erityisen toivottavaa keskisuurissa ja isoissa hankkeissaZ-tiedon avulla varmistetaan, että geometriat ovat oikeassa tasossa toisiinsa nähden. Z-koordinaatin puuttuminen hidastaa VVH-sovelluksella (väyläverkon hallinta) työskentelyä.

Pienissä hankkeissa z-koordinaatti ei ole välttämätön, koska silloin tasosijaintitietojen täydentäminen käsin ei ole suuri työ ja ne on helposti pääteltävissä.  MML lisää linkeille z-tiedon jälikäteen, joten sitä ei tarvita aineiston korkeustiedon muodostamiseen. 

 

 

Pitääkö suunnittelijan tehdä solmut?
Suunnittelijan tulee tehdä keskilinjoihin katkot ohjeen mukaisiin kohtiin, mutta solmuja ei tarvitse tehdä
Pitääkö keskilinja katkaista, kun kaksi keskilinjaa kohtaa?

 Keskilinjat katkotaan aina, kun kaksi linjaa kohtaa samassa tasossa. Jos keskilinja menee sillan ali, linjat ovat eri tasoissa sillan kohdalla ja keskilinjaa ei katkaista. Eri tasoissa kulkeville linkeille muodostetaan risteyskohtiin pseudosolmut. 

 

Voiko aineiston toimittaa .shp muodossa?
Kyllä voi, jos LandXML ei ole mahdollinen.
Miksi kaaret pitää piirtää murtoviivoilla?
Murtoviiva vaaditaan LandXML muodostamiseen sekä aineiston jatkokäsittelyyn. MML tallentaa aineiston maastotietokantaan murtoviivoina.
Estääkö kaaret, joita ei ole piirretty murtoviivoilla LandXML irrelugarline -tyypin muodostamisen?
Kyllä ja myöskään  Esri shape ei onnistu, jos kaaret ei ole murtoviivana.
Mihin aineisto toimitetaan, jos tilaaja on ELY?
Suunnitelma-aineisto toimitetaan alueellisen ELYn tiestötietovastaavalle.
reaktionapit
Sivu päivitetty 17.09.2019