Ajankohtaista

Hankkeen toteutus on käynnissä ja sen etenemisestä kerrotaan rakennusvaiheen hankesivuilla

Hyväksyttyä tiesuunnitelmaa on muutettu Kirismäen eritasoliittymän ja Littoistenjärventien liittymän osalta. 

Kirismäen eritasoliittymän muutossuunnitelma on hyväksyttävänä Traficomissa. Katso suunnitelma: Muutossuunnitelma-aineisto (destia.fi) 

Littoistenjärventien liittymän muutossuunnitelma on hyväksytty 24.6.2020. Katso suunnitelma: Muutossuunnitelma-aineisto (vayla.fi)

Liedon kunta laatii tiesuunnitelmaa Avantin eritasoliittymästä. Tutustu hankkeen verkkosivuihin: 
http://www.lieto.fi/E18kehatie  

 

Tiesuunnitelma-aineisto

Rakentamisvaiheen sivulle:

Yhteystiedot

Hankkeen suunnittelu: Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

  • 0295 022 844

Hankkeen toteutus: Väylävirasto

Projektipäällikkö

Juha Sillanpää

  • 029 534 3608

E18 Turun kehätie välillä Kausela-Kirismäki

Tieosuus Kausela–Kirismäki poikkeaa huomattavasti muista E18 -tieosuuksista. Turun kehätie on osuudella kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä. Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty lokakuussa 2018 ja sen laati Finnmap Infra Oy. Kirismäen eritasoliittymän ja Littoistenjärventien liittymän osalta on muutettu hyväksyttyä tiesuunnitelmaa. Tiesuunnitelman muutosta on laatinut Kirismäen osalta Destia Oy ja Littoistenjärventien liittymän osalta Sweco Ympäristö Oy. Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen on käynnissä. Kakkosvaiheen toteutukseen on myönnetty rahoitus ja toteutus on käynnistymässä kesällä 2020. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Väylävirasto ja ykkösvaiheen urakoitsijana toimii Destia Oy. Kakkosvaiheen urakoitsijaksi on valittu Kreate Oy. Lisäksi Liedon kunta on käynnistänyt erillisen tiesuunnitelman laatimisen Avantin eritasoliittymästä.   

Osoitekarttapohjalle tehty yleiskartta Kausela-Kirismäki hankkeeseen sisältyvistä parantamistoimenpiteistä.

Kakkosvaiheelle myönnetyn rahoituksen turvin hanke voidaan toteuttaa kerralla alusta loppuun.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutus on käynnissä ja hankkeen toteuttamisesta vastaa Väylävirasto. Hankkeen kakkosvaiheen toteuttamiseen myönnetyn rahoituksen turvin hanke saadaan toteutettua kerralla alusta loppuun. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2019-2023. Hankkeen rakennusvaiheelle on tehty omat hankesivut, joista vastaa Väylävirasto. Sivuilta löytyy tietoa mm. rakentamisen työvaiheista ja etenemisestä sekä työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Väyläviraston projektipäällikkö Juha Sillanpää ja ensimmäisen vaiheen toteutuksen urakoitsijana toimii Destia Oy. Kakkosvaiheen urakoitsijana toimii Kreate Oy. Rakentamisesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät rakennusvaiheen hankesivuilta.

Tästä linkistä rakennusvaiheen hankesivuille  

Hankkeen tiesuunnitelma ja muutossuunnitelmat

Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty lokakuussa 2018. Tiesuunnitelmassa Kausela-Kirismäki on suunniteltu noin 8 km matkalta nelikaistaiseksi korkealuokkaiseksi väyläksi poistamalla Kausela-Kirismäki -väliltä kaikki tasoliittymät ja korvaamalla ne rinnakkaisväylillä ja eritasoliittymäratkaisuilla. Lisäksi suunnitelmaan sisältyvät meluntorjunta, Avantin alueen liikennejärjestelyt, Kaarinantien ja valtatien 10 liittymän parantaminen sekä valtatien 10 kevyen- ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantaminen Kaarinan kaupungin alueella. Tiesuunnitelmassa ei ollut mukana Kaarinantien kääntöä eikä Avantin eritasoliittymää, sillä niitä ei hyväksytty hankkeen yleissuunnitelmassa. Tämän hetkiset kaavat eivät mahdollista Kaarinantien kääntöä. Liedon kunta on laatinut Avantin eritasoliittymän mahdollistavan asemakaavan ja kunta laatii parhaillaan tiesuunnitelmaa Avantin eritasoliittymästä.  

Hankkeen hyväksyttyä tiesuunnitelmaa on muutettu Kirismäen eritasoliittymän ramppien sekä Littoistenjärventien liittymän osalta. Rahoitus mahdollistaa Kirismäen ramppien toteuttamisen tavoitetilan mukaisena ratkaisuna. Kirismäen eritasoliittymän muutossuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksyttävänä Traficomissa. Hyväksymispäätöksen jälkeen suunnitelma voidaan toteutettaa osana ykkösvaiheen rakennusurakkaa. Suunnitelmaan on mahdollista tutustua sähköisesti Destian palvelimella https://www.suunnitelma.info/E18_Turun_kehatien_parantaminen/Hyväksyttyä tiesuunnitelmaa on muutettu myös Littoistenjärventien liittymän osalta siten, että vt 10 ja Littoistenjärventien valoliittymään rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Samaan aikaan tiesuunnitelman muutoksen kanssa Kaarinan kaupunki on laatinut asemakaavamuutoksen, jolla mahdollisestetaan alikulkukäytävän rakentaminen. Asemakaavamuutos on hyväksytty 17.6.2020 ja muutossuunnitelma on hyväksytty 24.6.2020. Muutossuunnitelma-aineistoon voi tutustua tästäTietoa asemakaavan muutoksesta löytyy Kaarinan kaupungin verkkosivuilta: 

https://www.kaarina.fi/kaavat_ja_kiinteistot/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/A1107_Hameentien_muutos/fi_FI/A1107_Hameentien_muutos/

Avantin eritasoliittymän tiesuunnitelma

Liedon kunta laatii tiesuunnitelmaa Avantin eritasoliittymästä. Tiesuunnitelma käsittää Turun kehätien parantamisen rakentamalla eritasoliittymä Avantin kohdalle sekä sekoittumiskaistat Kauselan ja Tuulissuon eritasoliittymien välille. Suunnittelun etenemisestä vastaa Liedon kunta, mutta ELY-keskus tulee asettamaan suunnitelman nähtäville sen valmistuttua. Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin hankkeen verkkosivuilla http://www.lieto.fi/E18kehatie.  

Hankkeen yleissuunnitelma

Hankkeen yleissuunnitelma on saanut lainvoimaisen päätöksen helmikuussa 2016. Yleissuunnitelman suunnittelualue rajautui lännessä Kauselan eritasoliittymään ja idässä Kirismäen eritasoliittymään. Lieto ja Kaarina ovat lausunnoissaan puoltaneet ratkaisua ja kuntien vähäisien kaavamuutosten valmistuttua yleissuunnitelma voitiin edellä mainituilta osin hyväksyä, jolloin saatiin edellytykset toteutussuunnittelulle.

Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin myös Kaarinantien (maantie 2200) kääntöä Kultanummelta, Avantin kautta nykyiselle valtatielle 10. Kaarinantien kääntöä ei hyväksytty tämän yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, vaan sen jatkosuunnittelusta päätetään kuntien mahdollisten yleis- ja asemakaavamuutosten jälkeen. Kaarinantien kääntö edellyttää kokonaan uutta yleissuunnitelmaprosessia ja Avantin eritasoliittymä edellyttää tiesuunnitelman ja asemakaavojen laatimista.

Ajankohtaista