Digiroad-aineiston usein kysytyt kysymykset

Olemme listanneet tälle sivulle ajankohtaisia Digiroad-aineistoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. 

Mistä tieosoitteiden puutteellisuus johtuu?

Tieosoitteiden puutteellisuus on tiedostettu ongelma, joka liittyy siihen, että aikanaan Digiroadissa julkaistut tieosoitteet perustuivat MML:n ylläpitämään aineistoon. Vuoden 2017 alussa tehtiin päätös, että tieosoitteet tuotetaan jatkossa Väylän omista aineistolähteistä. Väylällä on kehitteillä sovellus, jossa tie osoitteistetaan tieosoiteverkon päälle. Tavoitteena on ollut päästä 100 % kattavuuteen lokakuun aikana, ja vuoden 2019 alkupuolella pitäisi Väulän uudesta järjestelmästä olla uusin versio käytössä. 

Ramppien osalta tilanne on hieman samankaltainen. Ramppien kuvaus sellaisenaan kuin se oli Maanmittauslaitoksella käytössä, ei taipunut Väylän ympäristöön, vaan tarvittiin tarkempaa tietoa rampin pituudesta. Tästä johtuen hetkellisesti käytössä oli kaksi eri ramppigeometriaa. Nyt tilanne on Maanmittauslaitoksella muutettu, kun Väylän ja MML ovat sopineet yhtenevästä kuvaustekniikasta ramppien osalta. Koska Digiroadissa ei ole haluttu julkaista kahta päällekkäistä geometriaa, rampit ovat olleet ilman tieosoitteita. Osoitteet ovat tulossa käyttöön lähitulevaisuudessa. 

Näytetäänkö Digiroadin nopeusrajoitustietoa navigaattorien nopeustietolähteenä?
Useassa navigaattoriyhtiössä on käytössä TN-ITS -muutospalvelu, johon toimitetaan kaikki Digiroadin muutostiedot esimerkiksi geometrian ja nopeusrajoitusten. Muutostiedot päivittyvät palveluun kerran vuorokaudessa, eli kyseessä on todella ajantasainen tietolähde. Toisaalta nopeusrajoitusten lisäksi reitittämisen nopeuteen vaikuttavat erilaiset algoritmit, joissa esimerkiksi toiminnallisten luokkien perusteella tielinkeille määritellään kulkunopeuksia.
Voiko kunnan hoidon urakka-alueita saada yhtenä tietolajina Digiroadiin helpottamaan kilpailutusasiakirjojen valmistelua?

Ei ole estettä lisäämiselle, tullee aikanaan viivamaisena geometriana. Määrittelytyötä tarvitaan vielä, ja tämän osalta on syytä olla yhteydessä kuntiin.

Onko Digiroadin OTH-sovellukseen tulossa tulostusmahdollisuutta?

Tulostusmahdollisuuteen ei ole pikaista parannusta näkyvissä, mutta asia on tiedossa.

Miten kunnan syöttämä ajantasainen nopeusrajoitustieto välittyy esimerkiksi poliisille ja pelastustoimeen?

Datan siirtämiseksi poliisille ja pelastustoimeen ei ole erillisiä käytäntöjä, vaan he käyttävät samaa aineistopakettia kuin muutkin. 

Näkyykö irrotetussa aineistossa pelkästään valtion tieosuudet?

Ei, vaan irrotettu aineisto kattaa kaikki hallinnolliset luokat, katuverkot, yksityistiet jne.

Miten Digiroadiin liittyvää palautetta voi antaa?

Digiroadiin liittyvää palautetta voi antaa sähköpostin, puhelimen tai Slack-keskustelukanavan kautta. Väylällä on myös käynnissä yleisen palautekanavan pilotointi, johon myös Digiroad tulee kytkeytymään jollakin tavalla. OTH-sovellukseen liittyvä palautteenanto integroidaan Väylän palautekanavaan, mutta on syytä kehittää myös avointa mahdollisuutta palautteen antamiselle.

Digiroad on yleensä käytössä jonkun järjestelmän kautta, joten palautteen antaminen ja käsittely sekä vastuutahon löytäminen on normaalia monimutkaisempaa. Digiroad-operaattorille saa ja kuuluu aina antaa palautetta virheistä ja kehitysideoista. Operaattori pyrkii löytämään sen tahon, jolle asia kuuluu ja välittää tarvittaessa tietoa eteenpäin esimerkiksi kuntaan tai yrityksille.

Miten joukkoliikenteen pysäkkejä koskeva tieto välittyy Digiroadiin?

Digiroadilla on Helsingin seudun liikenteen kanssa hyvin toimiva käytäntö, joka toimii puoliautomaattisesti, eli HSL:n järjestelmä tuottaa tiedon automaattisesti, mutta operaattori vie muutostiedot manuaalisesti Digiroad-tietokantaan. Kiinnostusta on tehdä vastaavanlaista yhteistyötä muidenkin kaupunkiseutujen kanssa.

Onko kuntien ja ELY-keskusten aineistoille mahdollisuutta antaa päivitysoikeuksia yli hallinnollisten rajojen?

Valitettavasti ainakaan toistaiseksi päivitysoikeuksia ei olla muuttamassa. Digiroad-operaattori kannustaa kuitenkin esimerkiksi kuntia yhteistyöhön raja-alueiden suhteen: ei ole estettä antaa naapurikunnille päivitysoikeuksia kunnan omaan aineistoon, jotta raja-aineistot saadaan yhteentoimiviksi.

Onko luvassa kehitystä tietolajien suoraan päivittymiseen kunnan järjestelmistä?

Digiroadin ylläpitosovelluksessa OTH:ssa on pilottivaiheessa kehityksessä rajapinta, jonka kautta ominaisuustietoja voi toimittaa kunnan katutietojärjestelmistä suoraan OTH-sovellukseen ja vastaaasti hakea tietoa OTH:sta suoraan kunnan järjestelmään. Rajapinta hyödyntää Digiroadin keskilinjageometriaa ja linkin ID-tietoa ominaisuustietojen sijoittamiseen.

Pilottivaiheessa Liedon kaupungin katurekisteristä ollaan avaamassa rajapintaa, jonka avulla kunnan ylläpitämät tietolajit voidaan suoraan päivittää OTH-järjestelmään. Liedon katurekisterissä on pohjana Digiroadin keskilinjageometria.

Muutaman muunkin kunnan kanssa on keskustelu käynnissä siitä, miten rajapinta saataisiin käyttöön. Pilottivaiheen tuloksista raportoidaan ylläpitäjille mahdollisimman pian.

Miten Digiroadin R- ja K-aineisto eroavat toisistaan?

Digiroad R on toimitusmuoto, joka sisältää tielinkit sekä pistemäiset ja viivamaiset ominaisuustiedot. Digiroad R:ssä pistemäisille ja viivamaisille segmenteille on aineistojulkaisun yhteydessä generoitu myös geometria, jolloin niitä voi hyödyntää itsenäisinä aineistoina. Digiroad K on toimitusmuoto, jossa tielinkit on katkottu Digiroadin viivamaisten ominaisuustietojen osalta yhtenäisiin osiin. Viivamaiset ominaisuustiedot on katkottu vastaavasti kuin tielinkit. Pistemäiset ominaisuustiedot eivät katko tielinkkejä eikä viivamaisia ominaisuustietoja. Digiroad K:ssa pistemäisille ja viivamaisille segmenteille on aineistojulkaisun yhteydessä luotu geometria. Digiroad K -toimitusmuodossa katkotut viivamaiset ominaisuustiedot voidaan tarvittaessa liittää katkottuihin tielinkkeihin niiden tunnisteen (SEGM_ID) avulla.

reaktionapit
Sivu päivitetty 21.12.2018