Usein kysyttyä (LIIKE)

Aiheutuuko LIIKE-järjestelmästä lisäkustannuksia rautatieliikenteen harjoittajille?

Lisäkustannuksia ei aiheudu. Rataverkon käyttösopimuksessa sovittu ratamaksu sisältää ratakapasiteetin jakamisen.

Millaisia välineitä LIIKE-järjestelmä vaatii rautatieliikenteen harjoittajilta?

LIIKE-järjestelmä ei vaadi erityisiä ohjelmisto- tai laitehankintoja. LIIKE-työasemalla tulee olla Internet-yhteys ja asennettu mm. Pdf-katseluohjelma, Java-ajoympäristö ja Liikenneviraston etäyhteysohjelmisto (ellei rautatieliikenteen harjoittaja ole hankkinut suoraa tietoliikenneyhteyttä Liikenneviraston verkkoon).

Kuinka paljon ennen junan lähtöä on haettava kiireellistä ratakapasiteettia?

Rautatielaissa (304/2011) on Liikennevirastolle määritelty viisi (5) arkipäivää käsittelyaikaa ko. hakemuksille. Tavoitteena on käsitellä hakemukset mahdollisimman nopeasti.

Tuleeko kiireellisen ratakapasiteetin hakemiseen aikarajaa, jolloin ratakapasiteettia voi aikaisintaan hakea?

Rautatielain mukaan kiireellistä ratakapasiteettia voi hakea museoliikenteessä neljä (4) kuukautta aikaisemmin.

Kaupallisessa liikenteessä kiireellistä ratakapasiteettia voi hakea muutosajankohtina. Muutosajankohtia ovat aikataulukauden alku ja lukuvuoden koulutyön päättymistä seuraavan viikonvaihteen sunnuntain ja maanantain välinen yö kello 00.00. Edellä mainittujen aikojen lisäksi Liikennevirasto voi erityisestä syystä päättää muistakin muutosajankohdista. Tällä hetkellä muutosajankohtia on kuuden viikon välein.

Voiko kiireellistä ratakapasiteettia hakea samalla aikataululla usealle päivälle?

Kyllä. LIIKE-järjestelmään tehdään yksi hakemus, joka kopioidaan usealle päivälle. Hakemukset käsitellään erillisinä hakemuksina, koska päivittäinen liikenne vaihtelee.

Miten toimitaan, jos ratatyöurakoitsijan täytyy mennä rataverkolle korjaamaan vikaa tai vauriota? Entä kuinka toimitaan onnettomuustilanteessa?

Ratatyöurakoitsija hakee ratakapasiteettia LIIKE-järjestelmässä. Hakemus käsitellään häiriötilanteen vakavuudesta/laajuudesta riippuen mahdollisimman nopeasti. Tällaisia tilanteita varten tullaan tekemään erillinen ohje. Poikkeustilanteita koordinoi Rataliikennekeskus.

Voiko LIIKE-järjestelmällä peruuttaa haetun ratakapasiteetin?

Kyllä. 

Mitä tehdään, jos useampi rautatieliikenteen harjoittaja haluaa saman ratakapasiteetin?

Kiireellisen ratakapasiteetin kohdalla hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Säännöllisen liikenteen vuosihakemuksia soviteltaessa neuvotellaan kaikkien rautatieyritysten kanssa. Myönnytyksiä joudutaan tekemään molempiin suuntiin.

Miten vältetään konfliktitilanteet?

Liikennevirasto ei myönnä ratakapasiteettia, joka sisältää konflikteja. Tarvittaessa etsitään ratkaisua neuvottelemalla rautatieliikenteen harjoittajien kesken. Ratakapasiteetin jakoon on olemassa prioriteettisäännöt, jotka löytyvät Verkkoselostuksesta. Poikkeustilanteissa Rataliikennekeskus ratkaisee rautatieliikenteen harjoittajien väliset konfliktit.

Muutetaanko ratatyön hakuaikaa lyhyemmäksi?

Ei. Sen sijaan ratatöiden suunnittelua pyritään saamaan pitkäjänteisemmäksi ETJ2:n myötä, jolloin työraotkin toteutuvat entistä todennäköisemmin.

Miten ratatyö näkyy LIIKE-järjestelmän raiteistonkäyttökaavioissa?

Ratatyöt näkyvät graafisessa aikataulussa JETIn tuottamina "ilmoituslaatikoina" ks. liikennepaikoilla ja liikennepaikkaväleillä.

Miten raiteistonkäyttökaaviossa näkyy tilanne, jossa juna jää esimerkiksi Toijalan asemalle?

Tällä hetkellä juna häviää saman tien.

Näkyykö järjestelmässä, jos juna pysähtyy nykyisten liikennepaikkojen ulkopuolella entisillä asemilla?

Ei näy. Juna varaa joka tapauksessa saman ratakapasiteetin.

Pystyykö rautatieliikenteen harjoittajille rakentamaan profiileja, joissa esimerkiksi näkyy vain oma kalusto aikataulua luotaessa?

Tämä on hyvä idea, joka voidaan todennäköisesti toteuttaa. Yksi rautatieliikenteen harjoittaja saattaa kuitenkin kuljettaa useamman rautatieliikenteen harjoittajan vaunuja junassaan, jolloin muiden kalustojen tiedot on oltava vaihtoehtona.

Löytyvätkö LIIKE-järjestelmästä pysyvät nopeusrajoitukset?

Kyllä.

Kuka suunnittelee junien kohtaamiset LIIKE-järjestelmässä?

Liikennesuunnittelijan tulee huomioida kohtaamiset aikataulun suunnittelun yhteydessä. Hän voi käyttää suunnittelun apuna graafista aikataulunäyttöä, jossa näkyy haettavan aikataulun lisäksi  myönnetty ratakapasiteetti.

Huomioiko LIIKE ajan, joka kuluu junan kiihdytykseen ja jarrutukseen?

Ajoajanlaskuri ei ota tätä ainakaan vielä automaattisesti huomioon.

Voiko junatietoihin syöttää käsin keskinopeuden?

Asiaa pohditaan. Tällä hetkellä ei voi.

Voiko grafiikalta muuttaa tulo- ja lähtöaikoja?

Aikataulua suunnitellessa viivaa voi siirtää grafiikalta.

Tulevatko kuljettaja-aikataulun loppuun kaikki alaviitteet?

Ei, vaan kuljettaja-aikataulussa näytetään vain oleelliset, aikataulun liikennepaikkoihin kohdistuvat alaviitteet.

Vaihtaako kuljettaja päivän aikana junanumeroa?

Kyllä. Samalla koneella voi olla useita eri aikatauluja saman päivän aikana, siksi kaikilla on oma junanumero. Työskenneltäessä työluvalla käytetään koneen omaa tunnistetta.

Voiko liikennepaikalla tapahtuvan vaihtoliikkeen sisällyttää juna-aikatauluun?

Aikatauluun voi laittaa yksikön käymään sivulla vaihtotyönä. LIIKE-järjestelmällä voi myös tehdä vaihtotyösuunnitelman.

Miten aikataulu jaetaan edelleen?

Rautatieliikenteen harjoittaja saa kuljettaja-aikataulun LIIKE-järjestelmästä. Muille käyttäjille tiedot löytyvät LIIKE-järjestelmän reaaliaikagrafiikasta. Reaaliaikagrafiikan käyttäjillä on erilaisia oikeuksia. 
reaktionapit
Sivu päivitetty 05.10.2015