Takaisin

Velho-allianssin päiväkirjamerkintä: Sijainteja, syvyyksiä ja siirtymiä - Velhossa sijainnilla on monta ilmentymää

Velho-allianssin päiväkirjamerkintä: Sijainteja, syvyyksiä ja siirtymiä - Velhossa sijainnilla on monta ilmentymää

Julkaistu 10.12.2018

Sijaintitieto on mielenkiintoinen termi - toisaalta se on yksinkertainen: kaikellahan on sijainti. Samaan aikaan syvemmässä merkityksessään sijainnin esittämistapoja on kuitenkin lukemattomia; sijainti voi olla maantieteellistä, suhteellista tai lineaarisesti referoitua… lisäksi näidenkin esitystapojen alle kätkeytyy lukemattomia viitekehyksiä. Sama kohde voi olla suhteessa toisiin kohteisiin täsmälleen kohdillaan mutta laajemmassa mittakaavassa - maantieteellisesti tai globaalisti - kohteiden sijainti voi olla pahastikin pielessä. Tai vastaavasti toisinpäin. Tiestökohteiden osalta on ilmeistä, että maantieteellinen sijainti tulee olla oikein jo erilaisten yhteensopivuusasioiden johdosta, mutta yhtä tärkeää on kohteiden välinen topologia - pitää tietää esimerkiksi millä puolella tietä jokin kohde sijaitsee. Yhtenä Velhon ydinhaasteena onkin hallita sijaintitietoa yhtenäisesti, täsmällisesti sekä tavalla, joka noudattaa sovittuja ja sidosryhmien toimintaa tukevia toimintamalleja.

Rakennevelhon ajattelumalli muuttuu radikaalisti verrattuna nykyiseen Tierekisteriin

Siinä missä nykyinen Tierekisteri tallentaa erillään päällysteen leveyden jollain tieosoitevälillä, Velhon keskeisenä ajatuksena on muodostaa yhtenäisiä reaalimaailman objekteja. Tien rakenteiden tapauksessa tämä tarkoittaa kerroksia, joilla on samat materiaaliominaisuudet sekä sama leveys ja paksuus. Pitkällä tähtäimellä Velhoon on tavoitteena saada myös alempien rakennekerrosten sekä kaistojen ulkopuolisten rakenteiden tietoa, jolloin on mahdollistaa kuva koko tien poikkileikkauksesta - rakennekerroksia tulee siis ajan myötä muodostumaan useita päällekkäin. Kerroksittainen tiedon esittäminen siten, että kerrokset ovat toistensa suhteen oikein ja lisäksi maantieteellisesti oikeassa paikassa vaatii sijaintitiedolta erittäin hyvää tarkkuutta kolmella ulottuvuudella.

Tieosoitteet, koordinaatit vai jotain siltä väliltä?

Sijaintitiedon hallintaan liittyen keskeistä on tietää missä sijaintitieto syntyy ja minkälaista sijaintitietoa juuri Velhossa käsitellään. Nykyisin etenkin tietomallinnuksen vallatessa alaa, uudistuu samalla sijaintitietoisuuden ajattelumalli: 3D-ajattelu objektien kautta jatkaa kehittymistään, mutta tämä ei poista sijainnillisia haasteita, sillä edelleen esimerkiksi eri toimijoilta tulleet suunnittelumallit pitää saada yhteensopivasti esitettyä niin koordinaattien kuin suhteellisen sijainnin osalta ja liitettyä muuhun tiestötietoon. Edellä kuvattu Rakennevelhon ajattelumalli tukee vahvasti tietomallinnusajattelua ja Velhon on kyettävä tallentamaan tietoja siten, että tietoja voidaan näyttää kolmiulotteisesti.

Velhon sijaintitiedon hallinnassa on lähdetty siitä, että Velhossa on mahdollista toimia sekä tieosoitteilla että koordinaateilla. Tätä varten Velho tukee kolmea erilaista viitekehystä: koordinaattipohjainen viitekehys, tieosoitejärjestelmä sekä lineaarilokaatiot (MML:n tielinkkien ID ja etäisyys linkin alusta, m-arvo). Koordinaatit voivat olla mitattua tietoa, kuten liikennemerkin sijainti, tai keskilinjaan sidottua, jolloin tämä vastaa tieosoitetta / lineaarilokaatiota. Velhoon tulee myös mahdollisuus tallentaa kohteen geometria eli kohteen muoto sellaisenaan: pisteet, viivat, alueet ja 3D-pinnat. Ajatuksena on mahdollistaa myös monimutkaisempien kohteiden geometrioiden tallennus, kuten esimerkiksi "kerralla valetun asfalttikerroksen alue".

Viitekehyksiä hallitaan Velhon ulkopuolisissa järjestelmissä; VIITE-järjestelmässä hallitaan tieosoitteita ja KMTK:ssa jatkossa linkkien ID-tunnuksia. Viitekehysmuunninta käytetään näiden välisiin muunnoksiin.

Ulottuvuusajattelu uudistaa

Ulottuvuuksia hieman aiemmin jo sivuttiin suhteellisten sijaintien kautta. Käytännössä Velhossa sijaintiin liittyy neljä ulottuvuutta: 1) sijainti tien pituussuunnassa, 2) sijainti syvyyssuunnassa, 3) sijainti sivusuunnassa sekä 4) aika.

Näistä tien pituussuuntainen ulottuvuus liittyy vahvasti lineaarilokaation käsitteeseen, eli käytännössä sijainti esitetään sidottuna ajoradan keskilinjalle. Syvyyssuuntainen ulottuvuus on parhaillaan tutkinnassa; tällä hetkellä on ajatuksena näyttää paitsi Z-arvo, myös osoittaa kohteiden keskinäinen järjestys Z-orderin avulla, eli käytännössä kertoa missä järjestyksessä esimerkiksi rakennekerrokset pinnan alla ovat. Sivusuuntaisella sijannilla tarkoitetaan erityisesti 1) millä ajoradalla, kaistalla tai myöhemmin myös pientareilla kohde on ja 2) sijaitseeko kohde vasemmalla tai oikealla puolella. Aikaulottuvuus puolestaan liittyy vahvasti kohteen elinkaareen, mihin liittyy sekä tulevan että historiatiedon varastointi ja tämän hyödyntäminen datan tarkastelussa.

Askel kerrallaan kokemuksia hakien

Sijaintitiedon hallinnan moniulotteisuus on ennen kaikkea hieno mahdollisuus tuottaa erilaisia ilmentymiä Velhoon tallennettavista objekteista. Uusien tiedonhallintaratkaisuiden ja tietomallinnuksen myötä mahdollisuudet kasvavat, mutta ensiarvoisen tärkeää on saada nykyiset tietovarastot siirrettyä Velhoon siten, että näiden sijaintitiedot pysyvät ennallaan. Tätä perusjumppaa ja pohjan rakentamista on tehty ja tarkoitus on lähiaikoina koeponnistaa sijaintitiedon esitystapoja Rakennevelhon ensimmäisessä versiossa, jossa tullaan esittämään päällimmäisen rakennekerroksen tietoa. Asiana sijaintitiedon käsittely ei moniulotteisuudestaan johtuen ole vaativusasteikon helpoimmasta päästä, mutta hyvin mietittynä tämä avaa tiedon hyödyntämiselle täysin uusia mahdollisuuksia. Yhteistyö, käytännön kokemukset ja avarakatseinen ajattelu - näistä kulmakivistä rakentuvat Velhon askelmerkit sijaintitiedon maailman syövereissä.

10.12.2018 Mikko Kolehmainen

 

 

Lisätietoja Velho-allianssista

http://www.liikennevirasto.fi/velho-allianssi

Takaisin Velho-päiväkirjan pääsivulle: https://www.liikennevirasto.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke/tieverkon-kunnonhallinta/velho-allianssi/velho-paivakirja#.WyAYY1UzbIU

Lue edellinen Velho-päiväkirjamerkintä: https://www.liikennevirasto.fi/-/velho-allianssin-paivakirjamerkinta-asiantuntijavelhon-syysmietteita#.W-xCqzFoRrQ


reaktionapit