Takaisin

Tieverkkoa parannetaan yli kymmenessä tiehankkeessa kuluvana vuonna

Tieverkkoa parannetaan yli kymmenessä hankkeessa vuonna 2020

Vuonna 2020 Väylässä on käynnissä lukuisia tieliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta parantavia tiehankkeita, jotka mahdollistavat myös alueellisen maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymisen. Esittelemme tässä kaikki kuluvana vuonna käynnissä olevat tiehankkeet eli hankkeet, joille on myönnetty toteutuspäätös ja rahoitus. Hankkeista kaikki muut paitsi Hailuodon kiinteä yhteys ovat kuluvana vuonna rakentamisvaiheessa.

Kehä I Laajalahden kohta

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistaa Raide-Jokeri-pikaraitiotien toteuttaminen sen välittömään tuntumaan.

Hankkeessa rakennetaan uusi Laajalahdensolmun eritasoliittymä ja leikataan Kehä I lisäksi enimmillään noin seitsemän metriä syvään leikkaukseen, jotta Raide-Jokeri-pikaraitiotie pääsee ylittämään Kehä I:n siltaa pitkin. Lisäksi muokataan maastoa, järjestellään katuyhteyksiä, poistetaan liikennettä ruuhkauttaneet liikennevalo-ohjatut liittymät sekä rakennetaan meluesteitä ja kävelyn ja pyöräilyn väyliä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 30 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Lue lisää hankkeen sivuilta.

Vt 1 Kehä III–Munkkivuori, vaihtuvat nopeusrajoitukset

Vaihtuvien nopeusrajoitusten avulla sujuvoitetaan liikennettä vilkkaalla valtatie 1:llä (Turunväylä). Liikennettä voidaan ohjata ajantasaisen ruuhka-, sää- ja keliolosuhdetiedon sekä poikkeusolosuhteiden perusteella. Lisäksi tienkäyttäjiä pystytään tiedottamaan tarkemmin liikenteen häiriöistä ja niiden sijainnista. Hanke mahdollistaa nopeusrajoituksen pitämisen 100 km/h:ssa aina silloin, kun olosuhteet sen sallivat, eikä pysyvää nopeusrajoitusta tarvitse laskea. Korkeampi nopeusrajoitus tarkoittaa tienkäyttäjien kannalta nopeampaa matka-aikaa.

Vaihtuvat nopeusrajoitukset toteutetaan valtatielle 1 välille Kehä III–Munkkivuori noin 15 kilometrin matkalle kolmen kaupungin (Helsinki, Espoo, Kauniainen) alueelle. Nopeusrajoitusmerkkien lisäksi hankkeessa rakennetaan tiedotusopasteita, varoitusmerkkejä, liikenteenmittauslaitteita ja kaksi tiesääasemaa. Jotta rakennettavat uudet laitteet toimivat, asennetaan koko tien matkalle myös tietoliikenne- ja sähkökaapelit.

Hankkeen rakentaminen aloitetaan keväällä 2020. Hankkeen kustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa ja toteutetaan yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Lue lisää hankkeen sivuilta.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteina on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne vilkkaasti liikennöidyllä valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee, kun läpikulkuliikenne ohjataan pois kaupunkimaisilta alueilta.

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätie. Nykyinen tie kulkee Lahden keskustan ja Hollolan kunnan tiiviisti rakennetun kaupunkimaisen alueen läpi. Valtatie 12 on ainoita kaupungin halki kulkevia valtateitä Suomessa, eikä sille ole tällä hetkellä vaihtoehtoisia reittejä.

Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Uusi väylä parantaa turvallisuutta ja edistää maankäytön tehostamista niin Lahdessa kuin Hollolassa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 275 miljoonaa euroa ja se toteutetaan yhteistyössä Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan kanssa. Lue lisää hankkeen sivuilta.

Vt 8 Turku–Pori: Laitilan, Mynämäen ja Eurajoen ohituskaistat

Turun ja Porin välinen osuus valtatiestä 8 on Lounais-Suomen merkittävä väylä tavara- ja henkilöliikenteelle. Laitilan, Mynämäen ja Eurajoen kohdille rakennettavat ohituskaistat parantavat liikenneturvallisuutta ja ohitusmahdollisuuksia sekä edistävät tasaista matkanopeutta. Hankkeessa rakennetaan tai täydennetään kolmea ohituskaistaparia, parannetaan liittymiä ja tehdään pohjavesisuojausta.

Hankkeen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa ja sen rakentaminen aloitetaan keväällä 2020. 

Vt 3 Hämeenkyrönväylä

Valtatie 3:a parannetaan Hämeenkyrön kohdalla Kyrökosken ja Hanhijärven välillä. Hankkeen tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä suunnitellun maankäytön mahdollistaminen.

Uusi noin 10 kilometrin pituinen väylä sujuvoittaa valtatien liikennettä ja parantaa sekä autojen että jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Uuden osuuden kaksikaistaisuuden ja korkeamman nopeusrajoituksen myötä matka-aika lyhenee huomattavasti. Liikenteen siirtyessä uudelle väylälle, pystyy Hämeenkyrön kunta kaavoittamaan vanhan valtatien ympäristön aiempaa monipuolisemmin.

Hankkeen kustannusarvio on 65,4 miljoonaa euroa ja se toteutetaan yhdessä Hämeenkyrön kunnan kanssa. Rakentaminen on aloitettavissa aikaisintaan keväällä 2020. Lue lisää hankkeen sivuilta.

Vt 5 Mikkeli–Juva

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Hanke tukee yhteysvälin Mikkeli–Kuopio kehittämistä pääteiden toimintalinjojen mukaisesti poistamalla valtatie 5:n yhden merkittävimmän ongelmakohdan.

Välin Mikkeli–Juva liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus nousevat muun valtatieverkon tasolle. Myös maankäytön kehittäminen tehostuu, etenkin Visulahden alueella. Yhteysvälille luodaan edellytykset joukkoliikenteen laatukäytävälle ja elinkeinoelämän kasvulle. Mikkelin ja Rahulan välisellä osuudella melulle altistuvien määrä laskee.

Hankkeen kustannusarvio on 121 miljoonaa euroa ja se toteutetaan yhdessä Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan kanssa. Lue lisää hankkeen sivuilta. 

Vt 4 Kirri–Tikkakoski

Hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri–Tikkakoski–Vehniä yhteensä 16 kilometrin matkalta. Uuden tien rakentamisessa satsataaan erityisesti jalankulun ja pyöräilyn väyliin, joita rakennetaan yli 25 kilometriä.

Nykyisellään valtatie 4:llä on sujuvuus- ja turvallisuushaasteita. Hankkeen tavoitteina on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Hankkeen kustannusarvio on 141,9 miljoonaa euroa ja se toteutetaan yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa. Lue lisää hankkeen sivuilta. 

Hailuodon kiinteä yhteys

Noin 50 kilometriä Oulusta sijaitseva Hailuoto on Perämeren suurin saari. Saarelta on matkaa mantereelle noin seitsemän kilometriä. Hailuoto on itsenäinen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ainoa saaristokunta. Nykyisin Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välillä oleva lauttayhteys yhdistää saaren mantereeseen.

Hankkeessa lauttayhteys korvataan kiinteällä, noin 8,4 kilometriä pitkällä maantieyhteydellä. Kiinteä yhteys sisältää pengertieosuuden sekä Huikun ja Riutun pitkät sillat.

Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

Hanke on saanut rahoituspäätöksen syksyllä 2017 ja hanke tullaan toteuttamaan PPP-hankintamallilla eli ns. elinkaarimallilla. Rakentamisen kustannusarvio on 73,5 miljoonaa euroa. Lue lisää hankkeen sivuilta.

Vt 4 Oulu–Kemi

Hankkeen tavoitteina on parantaa yhteysvälin liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä vähentää Oulun kohdan ruuhkia. Tavoitteena on myös parantaa elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeessa rakennetaan lisäkaistoja ja uusi erotasoliittymä sekä parannetaan eritasoliittymiä, ramppeja jalankulun ja pyöräilyn siltoja, melusuojausta, nopean joukkoliikenteen pysäkkejä ja älyliikenteen ratkaisuja.

Hankkeen kustannusarvio on 170 miljoonaa euroa ja se toteutetaan yhdessä Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan kanssa. Lue lisää hankkeen sivuilta.

E18 Turun kehätie

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta vilkastuvalla tieosuudella, jota kuormittaa myös Turun ja Naantalin satamiin suuntautuva raskas liikenne. Hanke tuo uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun.

Tieosuus rakennetaan E18-väylän vaatimusten mukaiseksi nelikaistaiseksi päätieksi. Samalla nopeusrajoitus nostetaan 100 km/h:iin. Hankkeen ensimmäisessä rakennusvaiheessa (2019–2021) kehätien osuus muutetaan nelikaistaiseksi Pukkilasta Kirismäkeen. Tasoliittymät poistetaan rakentamalla Pukkilan eritasoliittymä ja Sippaan risteyssilta sekä parantamalla Kirismäen eritasoliittymää. 

Hankkeen toisen rakennusvaiheen (2020–2023) suurimpia työkohteita ovat Aurajoen ylittävien siltojen korjaaminen ja rakentaminen, Kauselan eritasoliittymän parantaminen sekä valtatie 10:n parannustyöt välillä Kehätie–Kaarinantie. Toisessa rakennusvaiheessa kehätien osuus Kauselasta Pukkilaan muutetaan nelikaistaiseksi.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 39 miljoonaa euroa ja toisen 59 miljoonaa euroa. Lue lisää hankkeen sivuilta.

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta alueella, jonka liikennemäärät ovat kasvussa. Lisäksi ohikulkutien rakentaminen vähentää liikennettä keskustassa, mikä parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää meluhaittaa ja mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä.

Hankkeessa valtatien 3 ja maantien 132 välille toteutetaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä, noin 7,5 kilometriä pitkä ohikulkutie. Lisäksi rakennetaan Kirkkotien, Luhtajoentien, Metsäkylän ja Lamminsuon eritasoliittymät, melusuojausta sekä jalankulku- ja pyöräilyväyliä.

Hankkeen kustannusarvio on 34 miljoonaa euroa ja se toteutetaan yhdessä Nurmijärven kunnan kanssa. Lue lisää hankkeen sivuilta.


reaktionapit