Takaisin

Asiakaspalvelun ajankohtaiset: kesä toi mukanaan kysymykset vesakoinnista ja tietöistä, myös kansalaisten ehdotukset liikenteen kehitykseen kävivät vilkkaana

Asiakaspalvelun ajankohtaiset: kesä toi mukanaan kysymykset vesakoinnista ja tietöistä, myös kansalaisten ehdotukset liikenteen kehitykseen kävivät vilkkaana

Milloin pientareet niitetään ja raivataan? Miksi tiellä on alennettu nopeusrajoitus tai tietyömerkit, vaikka työkoneita tai -miehiä ei näy missään? Miten annan ehdotuksia liikenteen kehittämiseen? Nämä asiat esiintyivät kansalaisten kesäkuisissa yhteydenotoissa asiakaspalveluumme.

Kesäinen tiekuva

1. Vesakointi ja niitot

Milloin pientareet niitetään ja raivataan?

Esteetön näkemä liittymässä on liikenneturvallisuuden kannalta merkittävä asia. Väylän noudattamat toimintaperiaatteet tiealueiden viherhoidossa eli niitot ja vesakonraivaus ovat toimia, jossa on otettu huomioon liikenneturvallisuus, luonto ja taloudelliset seikat. Niittoajankohta on asia, joka vuosittain puhuttaa tielläliikkujia. Täytyy kuitenkin muistaa, että tienvarret muodostavat maassamme ainutlaatuiset elinolosuhteet niittykasvillisuudelle juuri säännöllisesti suoritettavien niittojen ansiosta. Mikäli niitot jätettäisiin suorittamatta, mikä ei liikenneturvallisuuden vuoksi ole mahdollista, tukahtuisivat niittykasvit muun kasvillisuuden alle.

Niitot suoritetaan eteläisessä Suomessa pari kertaa vuodessa, pohjoisessa saattaa riittää yksikin kerta vuodessa. Niittoaika on kesäkuun puolesta välistä elokuun loppuun. Vesakoiden raivaukset painottuvat loppukesään ja syksyyn. Suurimmalla osalla maanteistä vesakoita raivataan joka kolmas vuosi. Maanteiden liittymäalueilla raivaus tehdään vuosittain. Useammin raivattavia alueita ovat myös pääteiden riistavaara-alueet sekä tieosuudet koulujen läheisyydessä.

Kunnan ylläpitämän kadun tai tien näkemänraivaus kuuluu kunnalle, vaikka tie liittyisikin maantiehen. Yksityisteiden liittymien osalta näkemänraivaus kuuluu tiekunnalle tai liittymän omistajalle. Raivaukseen tarvitaan maanomistajan suostumus.

Kuva tietyöstä ja autosta

2. Tietyöt

Mistä näen kesän tietyöt?

Kaikki ajankohtaiset tietyöhankkeet löytyvät Väylän hankekarttasovelluksesta. Karttapalvelua päivitetään kesän aikana sitä mukaa, kun suunnitelmat päällystysurakoista ja investointihankkeista tarkentuvat.

Hankekartta (Väylä)
Päällysteet (ELY-keskus)

Parhaillaan käynnissä olevat tietyöt ovat nähtävillä Traffic Management Finlandin Liikennetilanne-palvelussa.

Miksi tiellä on alennettu nopeusrajoitus tai tietyömerkit, vaikka työkoneita tai -miehiä ei näy missään?

Tietyömerkit ja alennettu nopeusrajoitus ovat autoilijalle varoitus siitä, että saavutaan alueelle, jossa on poikkeavat olosuhteet. Tietyömaan kohdalla on syytä alentaa nopeutta ja noudattaa erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta.

Jos vaikka viikonloppuaikaan on tietyömaan kohdalla alempi rajoitus, johtuu se yleensä siitä, ettei tieympäristö ole vielä valmis: esimerkiksi ajoratamerkinnät tai reunatäytöt voivat puuttua. Tielläliikkujan näkökulmasta työmaa saattaa näyttää valmiilta, vaikkei näin olisikaan. Tietyömerkin ollessa näkyvissä työmaa on edelleen keskeneräinen riippumatta siitä, onko työmiehiä tai koneita näkyvissä koko ajan. Lisäksi uudet tiemerkinnät ja päällysteet voivat olla liukkaita etenkin sateella.

Kaikkia tietöitä ei voida tehdä yhtäjaksoisesti valmiiksi vaan monilla työmailla eri työvaiheita tehdään eri urakassa. Yksittäisellä kohteella töitä ei aina pystytä sovittamaan saumattomasti yhteen. Urakoita kilpailutetaan isommissa kokonaisuuksissa, jolloin yksittäisessä urakassa pyritään tekemään kerralla useampia lähekkäin sijaitsevia kohteita. Sää vaikuttaa myös töiden tekemiseen, sillä sade voi sotkea aikataulun. Päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella ja tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

Jos ruuhka-aikaan haluaa välttää isoimmat tietyöt matkansa aikana, kannattaa katsoa vaihtoehtoisia reittejä jo ennen lähtöä. Tietyömaiden kohdalla voi usein myös itse vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen. Jos kaksi kaistaa yhtyy tietyön tai muun syyn takia yhdeksi, voi itse kukin helpottaa tilannetta niin sanotun vetoketjuperiaatteen avulla.

Lisätietoa:

Aja opasteiden mukaan tietyömaiden kohdalla (Liikenneturva)

Miksi teiden päällystystöitä on vähennetty, vaikka tiet eivät ole kunnossa?

Päällystysohjelma laaditaan vuosittain käytettävissä olevan rahoituksen pohjalta. Rahoitussyistä on jouduttu jo pitkään tinkimään päällysteiden ylläpidosta. Ensisijaisesti päällystetään uudelleen vilkkaita pääteitä eli valta- ja kantateitä, joilla on tiukemmat kuntovaatimukset. Mitä lyhyempi vuosittainen päällystysohjelman pituus on, sitä vähemmän on mahdollisuuksia päällystää muita kuin pääteitä. Neli- ja viisinumeroisia paikallisteitä ei ole juurikaan mahdollista päällystää uudelleen nykyisellä rahoitustasolla. Päällystysmäärien vähetessä muiden kuin pääteiden vaurioita korjataan yhä enenevässä määrin vain paikkauksilla. Ilman rahoitustason nostoa ei ole keinoja parantaa tilannetta.

Maantietä ei voi hoitaa kansalaisena itse, vaikka olisi tyytymätön tien kuntoon. Maantien hoidolle on asetettu tarkat kriteerit, millä tavoin ja missä kunnossa tien on oltava. On myös huomattava, että tien hoitajalla on juridinen vastuu hoidettavasta tiestä. Mikäli tiellä sattuu onnettomuus, jonka syynä on tien hoito/hoitamattomuus, vastuu on sillä, joka on tietä hoitanut.

Kuva autosta tiellä kasvien lävitse

3. Liikenteen kehitysehdotukset

Miten lähetän ehdotuksia liikenteen kehittämiseksi? Mitä kannattaa ehdottaa?

Ehdotuksia liikenteen kehittämiseen on kesän aikana annettu muun muassa uusista liikennemerkeistä. Esimerkiksi hirville, peuroille, poroille ja muille teiden lähistöllä liikkuville eläimille on toivottu omia liikennemerkkejään. Uuden tieliikennelain 2020 myötä uusi varoittava liikennemerkki on tulossa kauriiden osalta.

Otamme aina mielellämme vastaan uusia ehdotuksia. Jos mietit kehitysehdotuksen tekemistä, kannattaa kuitenkin tarkistaa ensin Ehdotusapurista, kannattaako toimenpidettä ehdottaa. Saamme päivittäin tienkäyttäjiltä monia kehitysehdotuksia. Kaikkia ehdotuksia ei kuitenkaan voida toteuttaa, koska tienpidon rahoitus ei riitä tai ehdotettu toimenpide ei sovi liikenneympäristöön. Tämä kannattaa ottaa huomioon ehdotusta tehdessä. Ehdotusapurin myötä toivotaan, että uusien ehdotusten läpikäynti tehostuisi ja realististen ehdotusten läpimeno olisi todennäköisempää.

Palautetta ja ehdotuksia liikenteeseen liittyvissä asioissa voi antaa Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylän kautta. Palvelusta on nähtävillä myös Usein kysytyt kysymykset. Ehdotusapurista voit tarkistaa kehitysehdotuksesi toteutumismahdollisuudet.


reaktionapit